Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1204. Javno naznanilo o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja ČR-6 v Črenšovcih, stran 3524.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 38. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) župan Občine Črenšovci dne 25. 4. 2014 objavlja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja ČR-6 v Črenšovcih
I.
Občina Črenšovci naznanja javno razgrnitev osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ČR-6 v Črenšovcih.
II.
Javna razgrnitev bo potekala od 25. 4. 2014, v prostorih Občine Črenšovci, Ul. Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci, kjer bo knjiga pripomb. Razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni.
III.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava na sedežu Občine Črenšovci, dne 13. 5. 2014, ob 19. uri.
IV.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta. Pisne pripombe na razgrnjeno gradivo lahko zainteresirani občani in drugi subjekti podajo na javni obravnavi, jih vpišejo v knjigo pripomb ali jih posredujejo po pošti na Občino Črenšovci.
Št. Ž-56/2014
Črenšovci, dne 25. aprila 2014
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.