Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1257. Uredba o dopolnitvi Uredbe o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, stran 3590.

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku
1. člen
V Uredbi o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (Uradni list RS, št. 75/13) se za 18. členom doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
(1) Ministrstvo vodi za vsakega kandidata zbirko dokumentov, ki vsebuje prijavo k izpitu, zapisnik o izpitu in potrdilo o opravljenem izpitu.
(2) Ministrstvo za namene spremljanja in izvajanja izpitov po tej uredbi upravlja evidenco, ki vsebuje:
– zaporedno številko,
– številko zbirke dokumentov o kandidatu,
– osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva kandidata,
– stalno oziroma začasno prebivališče kandidata in elektronski naslov za obveščanje,
– raven in vrsto kandidatove izobrazbe,
– datum opravljanja preizkusa znanja in
– uspeh na preizkusu znanja.
(3) Evidenca iz prejšnjega odstavka se hrani trajno, zbirka dokumentov iz prvega odstavka tega člena pa dve leti od dneva opravljanja preizkusa znanja.«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00720-3/2014
Ljubljana, dne 24. aprila 2014
EVA 2014-2030-0018
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica