Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

Št. 45/2014 Ob-2312/14 , Stran 1194
Št. 45/2014 Ob-2312/14
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2014 (MUV, št. 6/2014) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2014, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Maribor
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. II. Predmet prodaje in izklicna cena: 1. Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični) na naslovu Dvorakova ulica 14 v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 62,6 m2, ID znak dela stavbe 659-4674-10, parcelna številka 327, k.o. 659 – Tabor. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 42.000,00 €. 2. Poslovni prostor v kleti stavbe (lega: dvorišče) na naslovu Frankolovska ulica 3 v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 53,5 m2, ID znak dela stavbe 659-1785-121, parcelna številka 1644/1, k.o. 659 – Tabor. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 32.000,00 €. 3. Poslovni prostor v kleti stavbe (lega: dvorišče) na naslovu Frankolovska ulica 17 v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 53,5 m2, ID znak dela stavbe 659-2004-121, parcelna številka 1642/1, k.o. 659 – Tabor. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 31.500,00 €. 4. Poslovni prostor v kleti stavbe (lega: dvorišče) na naslovu Frankolovska ulica 21 v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 53,5 m2, ID znak dela stavbe 659-2004-321, parcelna številka 1642/1, k.o. 659 – Tabor. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 30.500,00 €. 5. Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: dvorišče) na Koroški cesti 8 v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 21,3 m2, ID znak dela stavbe 657-2526-6, parcelna številka 1575/1, k.o. 657 – Maribor – Grad. K poslovnemu prostoru pripada posebni skupni del z ID znakom 657-2526-14 s solastništvom do 1/2 – skupni WC izven poslovnega prostora, v izmeri 1,0 m2 in je v solastništvu s poslovnim prostorom z ID dela stavbe 657-2526-5. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 7.000,00 €. 6. Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: dvorišče) na Koroški cesti 8, v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 39,6 m2, ID znak dela stavbe 657-2526-8, parcelna številka 1575/1, k.o. 657 – Maribor – Grad. K poslovnemu prostoru pripada posebni skupni del z ID znakom 657-2526-15 s solastništvom do 1/2 – skupni WC izven poslovnega prostora, v izmeri 1,0 m2 in je v solastništvu s poslovnim prostorom z ID dela stavbe 657-2526-3. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 13.000,00 €. 7. Shramba v pritličju stavbe (lega: dvorišče) na Koroški cesti 8 v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 10,4 m2, ID znak dela stavbe 657-2526-16, parcelna številka 1575/1, k.o. 657 – Maribor – Grad. Skladišče je nezasedeno. Izklicna cena: 3.000,00 €. 8. Poslovni prostor v I. nadstropju stavbe na Koroški cesti 8, v Mariboru, v skupni neto tlorisni površini 233,0 m2, ki je v zemljiški knjigi vpisan z dvema ID številkama in sicer del stavbe z ID znakom 657-2526-9, v neto tlorisni izmeri 102,2 m2 in del stavbe z ID znakom 657-2526-10, v neto tlorisni izmeri 130,8 m2, parcelna številka 1575/1, k.o. 657 – Maribor – Grad. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 79.000,00 €. 9. Poslovni prostor v pritličju stavbe na Lackovi cesti 216, v tlorisni izmeri 109,48 m2. Poslovni prostor predstavlja solastniški delež do 120/400 od celote stavbe št. 364, ki je povezana s parc. št. 396.S (ID znak parcele: 661-396/0-1), k.o. 661 – Limbuš. Poslovni prostor z solastninskim deležem 120/400 predstavlja zaključeno celoto s ločenim vhodom v sestavi štirih pisarn, hodnika in sanitarij in je v skupni lasti treh lastnikov in sicer: Mestne občine Maribor-Krajevna skupnost Pekre do 45/400 od celote, Mestna občina Maribor-Krajevna skupnost Limbuš do 55/400 od celote in Mestna občina Maribor do 20/400 od celote. Etažna lastnina za stavbo ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo. Poslovni prostor je zaseden z najemniki. Izklicna cena: 36.000,00 €. 10. Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulica) na naslovu Lekarniška ulica 5 v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 41,0 m2, ID znak dela stavbe 657-1882-8, parcelna številka 1577, k.o. 657 – Maribor-Grad. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 20.000,00 €. 11. Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični, levo) na Partizanski cesti 18, v neto tlorisni izmeri po podatkih GURS-a 83,5 m2, neto koristna površina poslovne stavbe na podlagi cenilnega zapisnika je 77,38 m2. Poslovni prostor s št. 7 se nahaja v stavbi št. 146, ki je povezana s parc. št. 1220 (ID znak parcele: 657-1220/0-0), k.o. 657 – Maribor – Grad. Pravno stanje nepremičnine je neurejeno. Etažna lastnina za stavbo ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 53.000,00 €. 12. Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični,levi) na Partizanski cesti 31, v neto tlorisni izmeri 53,0 m2, ID znak dela stavbe 657-1278-7, parcelna številka 1104/1, k.o. 657 – Maribor – Grad in v naravi predstavlja prostor v pritličju, v izmeri 27,1 m2 in klet (desna) z ločenim vhodom, v izmeri 25,9 m2. K poslovnemu prostoru pripada posebni skupni del z ID znakom 657-1278-14 s solastništvom do 1/2 – WC izven poslovnega prostora, v izmeri 1,10 m2 in je v solastništvu s poslovnim prostorom pod zap. št. 13. (ID dela stavbe 657-1278-8). Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 28.000,00 €. 13. Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulični,desni) na Partizanski cesti 31, v neto tlorisni izmeri 34,4 m2, ID znak dela stavbe 657-1278-8, parcelna številka 1104/1, k.o. 657 – Maribor – Grad in v naravi predstavlja prostor v pritličju, v izmeri 24,2 m2 in klet (leva) z ločenim vhodom, v izmeri 10,2 m2. K poslovnemu prostoru pripada posebni skupni del z ID znakom 657-1278-14 s solastništvom do 1/2 – WC izven poslovnega prostora, v izmeri 1,10 m2 in je v solastništvu s poslovnim prostorom pod zap. št. 12. (ID dela stavbe 657-1278-7). Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 21.000,00 €. 14. Poslovni prostor v pritličju (ulični) in kleti stavbe na Strossmayerjevi ulici 13, v neto tlorisni izmeri 81,0 m2, ID znak dela stavbe 658-2008-60, parcelna številka 1395, k.o. 658 – Koroška vrata in v naravi predstavlja prodajni prostor, pisarno in sanitarije v pritličju (53,0 m2) ter skladiščni prostor v kleti (28,00 m2). Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 45.600,00 €. 15. Idealni solastniški delež do 15/20 na posameznem delu stavbe – poslovni prostor v kleti stavbe na Trubarjevi ulici 2 (Gregorčičevi ulici 26) z začasno identifikacijsko št. 657-1238-914, v neto tlorisni izmeri 233,0 m2, parcelna številka 1423, k.o. 657 – Maribor – Grad. Katastrski vpis za stavbo 1238, še ni vzpostavljen. Na nepremičnini je bila etažna lastnina vzpostavljena uradoma. Za predmetni poslovni prostor imajo solastniki na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07) predkupno pravico, ki jo lahko na podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in 18/07) uveljavljajo v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila Mestne občine Maribor o višini izdražene cene. Solastniki v dosedanjih postopkih prodaje niso izkazali interesa za nakup. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena solastniškega deleža: 41.250,00 €. 16. Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: dvorišče) na naslovu Ulica heroja Tomšiča 3A v Mariboru, v izmeri 115,2 m2, parcelna številka 907 (ID znak parcele: 657-907/0-0), k.o. 657 – Maribor-Grad. Z odločbo GURS št. 02132-01065/2011-2 z dne 29. 6. 2011 je bila temu poslovnemu prostoru določena ID št. 657-990-3, ki pa v zemljiški knjigi še ni vpisan kot posamezni del stavbe, saj etažna lastnina za stavbo na Ulici heroja Tomšiča 3A še ni vzpostavljena, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Služnost dostopa preko parcel 906/1 in 906/2 ni urejena. Za predmetni poslovni prostor imajo na podlagi 124. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07) drugi etažni lastniki predkupno pravico, ki jo lahko na podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in 18/07) uveljavljajo v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila Mestne občine Maribor o višini izdražene cene. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 69.000,00 €. 17. Poslovni prostor v pritličju stavbe (lega: ulica,dvorišče) na naslovu Ulica Kneza Koclja 2 v Mariboru, v skupni neto tlorisni površini 49,0 m2, ki je v zemljiški knjigi vpisan z dvema ID številkama in sicer: del stavbe z ID znakom 657-2562-13, v neto tlorisni izmeri 20,3 m2 (poslovni prostor) in del stavbe z ID znakom 657-2562-22, v neto tlorisni izmeri 28,7 m2 (skladišče s sanitarijami), oba parcelna številka 1555, k.o. 657 – Maribor-Grad. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 20.000,00 €. 18. Stavba z dvoriščem na naslovu Kamniška graba 2 v Kamnici, št. stavbe 362, ki je povezana s parcelno številko 60/1 (ID znak parcele 636-60/1-0), k.o. 636 – Kamnica, površina parcele 496,00 m2 (zemljišče pod stavbo, v izmeri 443,00 m2, dvorišče 53,00 m2). Neto tlorisna površina edinega dela stavbe št. 1 je 933,83 m2 (klet, v izmeri 52,56 m2, pritličje, v izmeri 325,35 m2, I. nadstropje, v izmeri 275,73 m2 in neobdelano podstrešje, v izmeri 280,19 m2), neto koristna površina poslovne stavbe na podlagi cenilnega zapisnika je 650,00 m2. Nepremičnina je zasedena v delu pritličja in delu 1. nadstropja za določen čas do prodaje. Izklicna cena: 142.000,00 €. 19. Solastniški delež do 1/2 od celote na nepremičninah na naslovu Lackova cesta 228: – parc. št. *123 (ID znak parcele: 661-123/0-1), v skupni izmeri 386,00 m2, na kateri se nahajata dve stavbi: stanovanjska stavba (K+P, št. stavbe 398), v izmeri 107,00 m² (površina zemljišča pod stavbo) in pomožna stavba (št. stavbe 397), v izmeri 57,00 m² (površina zemljišča pod stavbo) ter dvorišče, v izmeri 222,00 m², – parc. št. 499/39 (ID znak parcele: 661-499/39-0), v skupni izmeri 655,00 m2, – stavbno zemljišče – vrsta rabe travnik, v izmeri 655,00 m² in – parc. št. 499/9 (ID znak parcele: 661-499/9-0), v skupni izmeri 291,00 m2 – stavbno zemljišče – vrsta rabe njiva, v izmeri 291,00 m², vse k.o. 661 – Limbuš. Nepremičnine oziroma solastniški delež se na javnem razpisu prodaja kot celota. Solastnik je fizična oseba, ki prav tako prodaja svoj solastniški delež. Nepremičnine so nezasedene. Izklicna cena solastniškega deleža: 45.000,00 €. 20. Solastniški delež do 73/100 od celote na dvosobnem stanovanju v III. nadstropju stavbe z naslovom Vrazova ulica 58 v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 60,9 m2 (stanovanje s kletno shrambo), ID znak dela stavbe 681-965-319, parcelna št. 867/3, k.o. 681 – Pobrežje. Nepremičnina je v solasti še dveh pravnih oseb od katerih eden (MLM d.d.) ne bo uveljavljal predkupne pravice in je prav tako zainteresiran za odprodajo svojega lastniškega deleža (do 23/100 od celote). Iz vpogleda v status subjekta iz sodno/poslovnega registra (AJPES) je tretji solastnik v deležu do 1/25 od celote Gradis, Gradbeno podjetje Maribor p.o. v stečaju, dne 18. 4. 2008 izbrisan iz sodnega registra na podlagi pravnomočnega sklepa o zaključku stečajnega postopka (opr. št. St 5/95). Stanovanje je nezasedeno. Izklicna cena sol. deleža: 29.200,00 €. 21. Stanovanje št. 13 (soba) v I. nadstropju stavbe z naslovom Zagrebška cesta 74 v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 17,60 m2, ID znak dela stavbe 680-4087-13, parcelna št. 1106, k.o. 680 – Tezno, z souporabo skupnih WC-jev. Soba je nezasedena. Izklicna cena: 7.900,00 €. 22. Stanovanje v pritličju stavbe z naslovom Ljubljanska ulica 25b v Mariboru, v neto tlorisni izmeri 42,9 m2 (stanovanje s kletno shrambo), ID znak dela stavbe 659-1797-103, parcelna št. 1015, k.o. 659 – Tabor. Stanovanje je nezasedeno. Izklicna cena: 30.000,00 €. III. Najnižji znesek višanja: Najnižji znesek višanja kupnine za vse nepremičnine je 400,00 EUR. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javne dražbe Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, katero bo moral najuspešnejši dražitelj skleniti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa in ima Mestna občina Maribor pravico zadržati vplačano varščino. V. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. VI. Kraj, datum in čas izvedbe javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v sejni sobi generala Rudolfa Maistra v II. nadstropju, dne 21. 5. 2014, ob 10. uri. VII. Višina varščine Dražitelji morajo do vključno 16. 5. 2014 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene in sicer: – za nepremičnine pod zap. št. od 1. do vključno 21. na transakcijski račun Mestne občine Maribor – IBAN SI56 0127 0010 0008 403 (Banka Slovenije) UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »varščina za _________« (navesti zap. št. nepremičnine v razpisu). – za nepremičnino pod zap. št. 22. na transakcijski račun Mestne občine Maribor – Mestne četrti Magdalena – IBAN SI56 0127 0645 0823 152 (Banka Slovenije) – UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »varščina za 22« Navedba zaporedne številke pod katero je navedena nepremičnina je obvezna. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni po opravljeni dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo, se varščina zadrži. Če dva ali več dražiteljev, ki dražijo isto nepremičnino in zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. Če do zvišanja cene ne pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine. IX. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. – Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe za posamezno nepremičnino predložiti naslednje dokumente v originalu in v slovenskem jeziku: – Pravne osebe: izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društva) in potrdilo Davčne uprave RS – Davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, dokazili ne smeta biti starejši od 30 dni. – Fizične osebe: potrdilo Davčne uprave RS – Davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, v primeru, da je dražitelj s.p. še izpisek iz poslovnega registra Slovenije, dokazili ne smeta biti starejši od 30 dni. – Osebni dokument s fotografijo na vpogled (fizične osebe, s.p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci). – Potrdilo o plačilu varščine (original) in priložena celotna številka TRR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. – Davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. – Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti original pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in osebni dokument na vpogled. – Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. X. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: – Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače kasneje ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb oziroma ob izdelavi etažnega načrta za nepremičnine kjer še ni izveden vpis. – Pri nepremičninah v izklicni ceni ni zajeta cena opreme, ki se morebiti nahaja v nepremičninah in je last najemnika oziroma prejšnjega najemnika. – Komunalni priključki (števci) so, če ni navedeno drugače, odklopljeni in si jih mora novi lastnik pri distributerjih urediti sam na lastne stroške. – Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec. – Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. – V primeru uveljavljanja predkupne pravice se bo moral predkupni upravičenec udeležiti pogajanj o ceni z najuspešnejšim dražiteljem z namenom doseganja čim višje kupnine. V primeru da se predkupni upravičenec ne udeleži pogajanj, ne podpiše prodajne pogodbe oziroma plača kupnine v predpisanih rokih, se smatra da predkupne pravice ne uveljavlja in bo nepremičnina prodana najuspešnejšemu dražitelju. O datumu in času pogajanj bo pisno obveščen. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje Mestne občine Maribor. XI. Informacije Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 02/220-14-06 (Darko Lorenčič). Ogled nepremičnin bo mogoč ob naslednjih terminih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi. XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor