Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1205. Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2013, stran 3524.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 14/13) in 15. člena Statuta Občine Dobrne je občinski svet na 24. seji Občinskega sveta Občine Dobrna dne 14. 4. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Dobrna za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrna za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov, pa se objavijo na spletni strani Občine Dobrna.
Št. 410-0001/2014-9(6)
Dobrna, dne 14. aprila 2014
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV            |        |
|   |IN ODHODKOV               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/ podskupina kontov       |     Znesek|
|   |                    |     v EUR|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  2.216.907,59|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  1.799.411,33|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  1.540.488,92|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  1.361.788,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   99.238,93|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   79.461,99|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   258.922,41|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   141.305,96|
|   |od premoženja              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     492,34|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni            |    2.430,90|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   13.814,64|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   100.878,57|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   26.735,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje zgradb     |   21.235,00|
|   |in prostorov              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    5.500,00|
|   |in nematerialnega premoženja      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   390.761,26|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   140.761,26|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   250.000,00|
|   |proračuna iz sredstev EU        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  2.494.436,55|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   706.592,85|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   234.736,42|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   36.742,05|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   408.433,35|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    6.254,21|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   20.426,82|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   763.817,65|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   14.697,60|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   449.887,93|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   48.088,41|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   251.143,71|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  1.014.728,74|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  1.014.728,74|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    9.297,31|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |      0,00|
|   |in fizičnim osebam           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi       |    9.297,31|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI               |  –277.528,96|
|   |PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ (I-II)     |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |      0,00|
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |      0,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |      0,00|
|   |IN SPREMEMBE KAP. DELEŽEV        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE              |   375.412,27|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   375.412,27|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA             |   123.751,44|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga      |   123.751,44|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH  |   –25.868,13|
|   |(I+IV+VII-II-V-VIII)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)      |   251.660,83|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |   277.528,96|
|   |(VI+VII-VIII-IX=-III)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31. 12.    |   722.769,00|
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+