Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1213. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kuzma, stran 3535.

Na podlagi 4. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 15. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10 in 93/12) je Občinski svet Občine Kuzma na 23. redni seji dne 10. aprila 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kuzma
1. člen
S tem odlokom se urejajo spremembe in dopolnitve Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 90/11).
2. člen
V prehodnih in končnih določbah odloka se doda nov 48. člen, ki pravilno glasi:
»Do potrditve enotnega izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo in predaje javne infrastrukture v upravljanje na področju občin, vključenih v projekt Oskrba Pomurja s pitno vodo – sistem B, na oskrbovalnih območjih Občine Kuzma, ki so navedena v 6. členu odloka, izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo režijski obrat v Občini Kuzma.
3. člen
Dosedanji 48., 49. in 51. člen postanejo 49., 50. in 51. člen.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v uradnem občinskem glasilu Občine Kuzma Uradne objave Občine Kuzma.
Št. 900-0002/2014-1
Kuzma, dne 10. aprila 2014
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost