Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1234. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2013, stran 3550.

Na podlagi 98. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 31. redni seji dne 11. 4. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Tišina za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2013. Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2013 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tišina za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
2. člen
Proračun Občine Tišina za leto 2013 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
                      V EUR-ih (brez centov)
+-------------+-------------------------------------+-----------+
|  KONTO  |        OPIS         |Realizacija|
|       |                   |  2013  |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  A.|   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   | I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   | 3.605.641|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       | 2.902.831|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  70|   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  | 2.315.552|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  700|   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     | 2.211.241|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  703|   |DAVKI NA PREMOŽENJE         |   86.070|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  704|   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |   18.241|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  706|   |DRUGI DAVKI             |    0,00|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  71|   |NEDAVČNI PRIHODKI          |  587.279|
|   |   |(710+711+712+713+714)        |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  710|   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |   69.937|
|   |   |PREMOŽENJA              |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  711|   |TAKSE IN PRISTOJBINE         |   1.065|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  712|   |DENARNE KAZNI            |   1.718|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  713|   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV|  367.980|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  714|   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |  146.580|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  72|   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |   5.467|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  720|   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV|   2.049|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  721|   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG      |    0,00|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  722|   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |   3.417|
|   |   |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA      |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  73|   |PREJETE DONACIJE (730+731)      |    0,00|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  730|   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |    0,00|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  731|   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE      |    0,00|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  74|   |TRANSFERNI PRIHODKI         |  697.343|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  740|   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |  697.343|
|   |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ      |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  741|   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA    |    0,00|
|   |   |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA   |      |
|   |   |EVROPSKE UNIJE            |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     | 3.820.730|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  40|   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) | 1.660.075|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  400|   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |  397.894|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  401|   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |   61.642|
|   |   |VARNOST               |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  402|   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     | 1.185.614|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  403|   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |   9.926|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  409|   |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE     |   5.000|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  41|   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  | 1.097.347|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  410|   |SUBVENCIJE              |   63.984|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  411|   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      |  672.737|
|   |   |GOSPODINJSTVOM            |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  412|   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN |  117.577|
|   |   |USTANOVAM              |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  413|   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |  243.049|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  42|   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |  976.804|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  420|   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |  976.804|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  43|   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    |   86.503|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  430|   |INVESTICIJSKI TRANSFER        |    0,00|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  431|   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN  |   62.013|
|   |   |FIZ. OSEBAM             |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  432|   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM |   24.490|
|   |   |UPORABNIKOM             |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |  215.089|
|   |   |(I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS   |      |
|   |   |SKUPAJ ODHODKI)           |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  B.|   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  75| IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |    783|
|   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)|      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  750|   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |    0,00|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  751|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |    0,00|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  752|   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE   |    783|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  44| V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |     0|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)    |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  440|   |DANA POSOJILA            |    0,00|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  441|   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |    0,00|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |    783|
|   |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
|   |   |(IV.–V.)               |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   | VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)    |  214.306|
|   |   |PRIHODKI MINUS ODHODKI        |      |
|   |   |TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL |      |
|   |   |(I.+IV.)–(II.+V.)          |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  C.|   |RAČUN FINANCIRANJA          |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  50|VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)          |     0|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  500|   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |     0|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  55| IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)        |  105.018|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  550|   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |  105.018|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|  IX.|   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA  |  –319.324|
|   |   |RAČUNIH               |      |
|   |   |(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) –   |      |
|   |   |(II.+V.+IX.)             |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)    |  –105.018|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI +X.-IX.)    |  215.089|
+------+------+-------------------------------------+-----------+
|   |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.  |  122.855|
|   |   |12. 2013               |      |
+------+------+-------------------------------------+-----------+
3. člen
Proračunski primanjkljaj Občine Tišina za leto 2013 v višini 319.324 EUR se pokriva iz prenosa presežkov prihodkov nad odhodki prejšnjih let. Po evidentiranem presežku odhodkov nad prihodki tekočega leta, znaša skupna višina proračunskega presežka prejšnjih let po stanju na dan 31. 12. 2013 še 66.921,66 EUR, ki se prenese v leto 2014.
4. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2013 v višini 15.184,17 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v leto 2014.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2014-1
Tišina, dne 14. aprila 2014
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.