Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

Št. 478-009/2014-001 Ob-2322/14 , Stran 1219
Št. 478-009/2014-001 Ob-2322/14
Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, Gorenja vas, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2014, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Gorenja vas - Poljane
I. Prodajalec: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. II. Predmet prodaje in cilj prodajalca Nepremičnine parc. št. 528/29, v izmeri 483 m2, 528/32, v izmeri 129 m2 in 528/34, v izmeri 39 m2, vse k.o. 2057 Gorenja vas. Prodajajo se izključno vse nepremičnine skupaj, saj predstavljajo enotno zaokroženo območje, zato mora ponudnik ponuditi kupnino za vse zgoraj naštete nepremičnine skupaj. Zemljiškoknjižno stanje nepremičnin je urejeno, nepremičnine so bremen proste, Občina Gorenja vas - Poljane je edini lastnik nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb. Namembnost nepremičnin, ki so predmet prodaje, in pogoji za poseg v prostor so navedeni in razvidni iz Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas (Uradni list RS, št. 20/14). Območje, v katerem ležijo navedene nepremičnine, je namenjeno izključno zdravstveni oskrbi (zdravstveni dom in zasebne ambulante). Cilj prodajalca je, da kupec na nepremičninah, ki so predmet prodaje, zgradi objekt, v katerem bodo zasebne ambulante splošne medicine in zobozdravstva. III. Izklicna cena Izklicna cena za vse nepremičnine skupaj znaša 37.758,00 EUR. Prodaja nepremičnin pod ceno, nižjo od izklicne, ni možna. V izklicni ceni ni zajet DDV za nezazidana stavbna zemljišča. DDV ter stroške zemljiškoknjižnega vpisa lastninske pravice plača kupec. Stroške notarske overitve pogodbe nosi prodajalec. IV. Merila za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi isto ceno, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. V. Varščina za resnost ponudbe: za resnost ponudbe so ponudniki dolžni najkasneje dva dni pred rokom, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 2% ponujene cene, in sicer na transakcijski račun prodajalca, številka 01227-0100007212, odprt pri Banki Slovenije, ter obvezno navesti namen nakazila: varščina, pri nakazilu pa navesti model 00, sklic 304. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranemu ponudniku bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o vplačilu varščine je obvezni sestavni del ponudbe. VI. Vsebina ponudbe Pisna ponudba mora vsebovati: – fizične osebe in samostojni ponudniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega ter začasnega bivališča, EMŠO, davčno številko in številko TRR, – pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko TRR ter podatke o zakonitem zastopniku, – navedbo ponujene cene za nepremičnine na obrazcu, ki ga ponudnik dobi na sedežu Občine Gorenja vas - Poljane, uradni spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane ali pri kontaktni osebi občine za to javno zbiranje ponudb, – idejna zasnova z opisom investicije, vzrokov zanjo ter časovni plan investicije na nepremičninah, ki so predmet prodaje. Če ponudba ter idejna zasnova ne bosta vsebovali vseh obveznih sestavin iz prejšnjih alinej, se bo ponudba štela za neustrezno in bo izločena iz nadaljnjega postopka. Ponudbi je potrebno tudi priložiti: – pravne osebe morajo k vlogi priložiti kopijo izpiska iz AJPES, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – pisno izjavo, da so ponudniku jasne vse točke iz tega javnega zbiranja ponudb ter da se z njimi strinja in da sprejema vse pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba ponudnika. V primeru, da ponudbo oddaja skupina dveh ali več fizičnih ali pravnih oseb (skupna ponudba), mora zgoraj navedene podatke o ponudniku predložiti vsak od sodelujočih pri skupni ponudbi. Poleg tega pa morajo ponudbi priložiti tudi pisni dogovor oziroma pogodbo, iz katere bo razvidno, kdo je kontaktna oseba za obveščanje (le eden od sodelujočih), kdo bo plačnik kupnine in v kakšnem deležu. Ta delež bo tudi podlaga za prenos lastninske pravice na posameznega udeleženca pri skupni ponudbi, kolikor med udeleženci in občino ne bo dogovorjeno drugače. V primeru skupne ponudbe zadošča, da varščino v višini 2% celotne ponujene cene plača zgolj eden od udeležencev pri skupni ponudbi. Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh zahtevanih sestavin, se bo štela za neustrezno in bo izločena iz nadaljnjega postopka. Prodajalec si tudi pridržuje pravico brez kakršne koli obveznosti do ponudnika izločiti njegovo ponudbo iz nadaljnjega postopka, če bo ocenil, da je očitno nerealna. VII. Dodatni pogoji prodaje: – nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno; poznejše reklamacije se ne upoštevajo, – prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije, vezane na javno zbiranje ponudb. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki predloži najugodnejšo ponudbo, je izključena, – v primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija najugodnejše ponudnike lahko pozvala k oddaji nove ponudbe ali z njimi opravila dodatna pogajanja, in bo izbrala najugodnejšega ponudnika, – ponudbe bo obravnavala komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pravnega posla z najugodnejšim ponudnikom, – najugodnejši ponudnik mora najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri (od prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe) s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo bo prodajalec pripravil v skladu z določbami tega javnega zbiranja ponudb. Če ponudnik v navedenem roku ne podpiše pogodbe, velja, da je odstopil od pogodbe. V tem primeru prodajalec zadrži njegovo varščino, – celotno kupnino bo kupec poravnal v roku 30 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca. Rok plačila je bistvena sestavina pravnega posla, – zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo prodajalec izroči kupcu po prejemu celotne kupnine, – dana ponudba veže ponudnika še 60 dni po izteku roka za oddajo ponudb, – prodajalec (Občina Gorenja vas - Poljane; odkupni upravičenec) si bo s kupoprodajno pogodbo izgovoril odkupno pravico, ki bo vpisana v zemljiški knjigi in ki jo bo lahko uveljavil v roku 20 let od sklenitve kupoprodajne pogodbe v primeru: – nameravane prodaje ali kakršne koli drugačne odsvojitve nepremičnin, ki so predmet tega zbiranja ponudb. V tem primeru mora odkupni zavezanec o svoji nameri obvestiti odkupnega upravičenca in mu dati 90-dnevi rok za izjasnitev o uveljavljanju odkupne pravice, – da kupec ne bo pridobil gradbenega dovoljenja za načrtovan objekt iz idejne zasnove v roku 3 leta od podpisa kupoprodajne pogodbe, – da kupec ne bo pridobil uporabnega dovoljenja za načrtovan objekt iz idejne zasnove v roku 5 let od podpisa kupoprodajne pogodbe, – odkupni upravičenec uveljavi odkupno pravico s pisno izjavo, poslano odkupnemu zavezancu. V tem primeru se šteje, da je med odkupnim zavezancem in odkupnim upravičencem sklenjena prodajna pogodba za nepremičnine, ki so predmet tega javnega zbiranja, z dnem, ko odkupni zavezanec prejme pisno izjavo o uveljavitvi odkupne pravice, in sicer za ceno, ki je enaka ceni, po kateri je odkupni zavezanec odkupil nepremičnine v postopku tega zbiranja ponudb (vrniti kupnino brez obresti), pri čemer je rok plačila 90 dni od prejema pisne izjave odkupnega upravičenca, – kupec nepremičnin (t.j. odkupni zavezanec) se zaveže ob overitvi podpisa prodajalca na kupoprodajni pogodbi overiti tudi svoj podpis na kupoprodajni pogodbi ter na zemljiškoknjižnem dovolilu, s katerim dovoljuje vknjižbo lastninske pravice v korist prodajalca (Občine Gorenja vas - Poljane). To zemljiškoknjižno dovolilo bo odkupni zavezanec deponiral pri notarki Marjani Tičar Bešter v Škofji Loki za čas veljavnosti odkupne pravice ter z navodilom, da ga ta izroči prodajalcu v primeru, ko ji ta izroči originalno dokazilo o tem, da je uveljavljal odkupno pravico, – kolikor bo predmet odkupne pravice v času odkupa obremenjen (zastava, služnosti, druge stvarne ali obligacijske pravice …) in je breme nastalo na strani kupca, je kupec dolžan premet odkupne pravice prodati vseh bremen prost, kolikor pa to ne bo mogoče, se bo kupnina za predmet odkupne pravice zmanjšala za celotno vrednost bremen, določenih po sodnem cenilcu, – ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali v nasprotju s tem razpisom oziroma bodo nepopolne, se ne bodo upoštevale. Obveznosti iz te točke o spoštovanju določenih rokov plačila, roka za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja ter o omejitvah razpolaganja z nepremičninami so bistveni sestavni del kupoprodajne pogodbe in njihova kršitev je lahko podlaga za odstop prodajalca od te pogodbe. VIII. Rok za oddajo ponudb Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 12. 5. 2014 do 13. ure na naslov: Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, ali osebno vložena v sprejemni pisarni prodajalca v poslovni stavbi, na naslovu Todraž 1, Gorenja vas. Na kuverti mora biti vidno navedeno: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin« in polni naslov ponudnika. Javno odpiranje ponudb bo 12. 5. 2014 ob 13.30, v sejni sobi v poslovni stavbi na naslovu Todraž 1, Gorenja vas. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb. IX. Dodatne informacije: zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o nepremičninah, ki se prodajajo, ter o ostalih zadevah, povezanih s tem zbiranjem ponudb, pri Barbari Bogataj, višji svetovalki za splošne in pravne zadeve, na tel. 04/51-83-124. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Gorenja vas - Poljane