Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1227. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas, stran 3546.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/99 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11 Odl. US: U-I-205/10-23, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) ter 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 26. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas
1. člen
V 14. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vavta vas (Uradni list RS, št. 4/08, 63/08, 26/10, 79/10 in 97/11, 40/12, v nadaljevanju: odlok), se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Pravico voliti predstavnike izmed delavcev osnovne šole imajo vsi delavci osnovne šole. Pravico voliti predstavnike izmed delavcev enote vrtca imajo vsi delavci enote vrtca. Pri delovnih mestih, ki so istočasno sistemizirana pri osnovni šoli in vrtcu, se upošteva pretežni delež (nad 50 %).«
Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen
V četrtem odstavku 15. člena se v prvem stavku pred besedo »glasovnicami« doda beseda »ločenimi« in črta beseda »ločeno« pred besedo »za«, tako da se po novem glasi:
»Voli se z ločenimi glasovnicami, in sicer za tri predstavnike delavcev iz osnovne šole in dva predstavnika delavcev vrtca.«
Spremeni se šesti odstavke 15. člena, tako da se glasi: »Volitve predstavnikov delavcev osnovne šole so veljavne, če se jih je udeležilo več kot polovica delavcev osnovne šole. Volitve predstavnikov delavcev vrtca so veljavne, če se jih je udeležilo več kot polovica delavcev vrtca.«
3. člen
Spremeni se peti odstavek 17. člena, tako se glasi: »Predstavnik delavcev osnovne šole v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev osnovne šole. Predstavnik delavcev vrtca v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev vrtca.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-4/2014-13
Straža, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.