Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1241. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi, stran 3571.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo, 44/12, 19/13), 88. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1, 44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 23. redni seji dne 10. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 45/11 – UPB1 in 105/12) (v nadaljevanju: odlok), se tretji odstavek 26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izvajalec javne službe mora upoštevati naslednje minimalno število odvozov odpadkov:
– mešani komunalni odpadki          1x mesečno
– biološki odpadki:
– v obdobju november–april          1x/14 dni,
– v obdobju maj–oktober            1x/tedensko
– papir                    1x/14 dni,
– steklo                   1x/14 dni,
– posebni in nevarni odpadki iz gospodinjstev 1x letno,
– odpadna embalaža              1x mesečno.«
2. člen
V 31. členu se doda novi odstavek, ki se glasi:
»(4) Izvajalec za račun Ceroz-a d.o.o. zaračunava in izvaja izterjavo povzročiteljem odpadkov storitev odlaganja mešanih komunalnih odpadkov ter okoljske dajatve. Podrobno medsebojna razmerja izvajalec in Ceroz d.o.o. uredita z medsebojno pogodbo.«
3. člen
V 34. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek 34. člena postane drugi odstavek.
4. člen
V 35. členu se črta četrti odstavek.
Dosedanji peti in šesti odstavek 35. člena postaneta četrti in peti odstavek.
5. člen
Za 39. členom se doda novi 40. člen, ki se glasi:
»Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/2002
Zagorje ob Savi, dne 10. aprila 2014
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.