Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1219. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Log - Dragomer, stran 3540.

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni kampanji in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPoIS-D, 105/08 – Odl. US, 11/11, 28/11 – Odl. US, 98/13) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 23. redni seji dne 2. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Log - Dragomer
1. člen
S tem sklepom se določi kriterije za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve – volitve v občinski svet in volitve župana Občine Log - Dragomer.
2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v Občinski svet Občine Log - Dragomer (v nadaljevanju: občinski svet) ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem svetu, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču Republike Slovenije (v nadaljevanju: Računsko sodišče).
4. člen
Do delnega povračila stroškov volilne kampanje so upravičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 5 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov na vnovičnem glasovanju.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Log - Dragomer v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje (Uradni list RS, št. 43/10).
Št. 041-1/2014
Dragomer, dne 2. aprila 2014
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.