Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1242. Pravilnik o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči občankam in občanom Občine Zagorje ob Savi, stran 3571.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo, 44/12, 19/13) in 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1, 44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 23. seji dne 10. 4. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči občankam in občanom Občine Zagorje ob Savi
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo merila, način in postopek zagotavljanja brezplačne pravne pomoči občankam in občanom Občine Zagorje ob Savi.
2. člen
Brezplačna pravna pomoč na podlagi tega pravilnika pomeni nudenje pravne pomoči v obliki prvega pravnega nasveta.
Za prvi pravni nasvet se šteje:
– pojasnilo upravičencu o pravnem položaju v njegovi zadevi,
– kratek nasvet o možnosti sklenitve izvensodne poravnave,
– nasvet o pravicah in obveznostih pri uvedbi postopka,
– pojasnilo o pristojnosti sodišča,
– pojasnilo o procesnih pravilih, stroških in načinu izvršitve odločbe,
– pojasnilo o možnostih mediacije.
Priprava samih zahtevkov v okviru prvega pravnega nasveta po tem pravilniku ni mogoča, je pa mogoč nasvet o obliki in pravni podlagi.
3. člen
Brezplačno pravno pomoč po tem pravilniku zagotavlja Občina Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: občina) v sodelovanju s pravnimi strokovnjaki (v nadaljevanju: izvajalci), v obliki, ki ne bo bremenila proračunskih sredstev občine.
Z izvajalci sklene občina pogodbo o brezplačnem svetovanju, v kateri se uredijo medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank ter se določi obseg, trajanje in kraj pravnega svetovanja.
4. člen
Do brezplačne pravne pomoči so upravičene občanke in občani Občine Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: vlagatelj).
Vsak posamezen vlagatelj lahko brezplačno pravno pomoč koristi enkrat na tri mesece na podlagi veljavne napotnice.
5. člen
Vlogo za brezplačno pravno pomoč se vloži na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani občine, oziroma je prosto dostopen na vložišču občine. Vloga mora vsebovati podatke o vlagatelju (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum rojstva, telefon ali elektronski naslov, podpis vlagatelja) ter kratek opis zadeve, v zvezi s katero zaproša za brezplačno pravno pomoč.
Vloga se vloži pisno po pošti ali po elektronski pošti. Izpolni in odda se lahko tudi na vložišču Občine Zagorje ob Savi.
6. člen
Občina vlagatelju na podlagi vložene vloge izda napotnico, s katero ga napoti na izvajalca.
Veljavnost napotnice je tri mesece od datuma izdaje.
7. člen
Napotnice se na podlagi prispelih vlog izdajajo dvakrat mesečno.
Vlagatelj napotnico dvigne osebno na sedežu Občine Zagorje ob Savi in se pri dvigu izkaže z osebnim dokumentom.
V primeru, da napotnico za vlagatelja dvigne druga oseba, se mora le-ta izkazati s pooblastilom, s katerim jo vlagatelj pooblašča za dvig napotnice.
8. člen
Vlagatelj, ki je z vročeno napotnico napoten na izvajalca, se z izvajalcem sam dogovori za termin izvedbe brezplačne pravne pomoči.
Brezplačno pravno pomoč izvajalci praviloma izvajajo na svojem sedežu ali v prostorih Občine Zagorje ob Savi.
Vlagatelj ob uveljavljanju brezplačne pravne pomoči, napotnico izroči izvajalcu.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 719-1/2013-20
Zagorje ob Savi, dne 10. aprila 2014
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.