Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

Št. 37/2014 Ob-2304/14 , Stran 1203
Št. 37/2014 Ob-2304/14
Nadzorni svet javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., Ulica 11. novembra 34, Leskovec pri Krškem na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Uradni list RS, št. 87/11) in drugega odstavka 17. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., z dne 24. 1. 2013 v imenu Vlade Republike Slovenije, objavlja javni razpis za direktorja. Za direktorja je lahko imenovan, ki poleg splošnih in zakonskih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje: – najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske, tehnične ali družboslovne smeri, – znanje angleškega ali nemškega jezika, – najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih mestih, ter potrebne strokovne, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog. Nadzorni svet bo prispele prijave pregledal in ugotovil, katere so pravočasne, vsebujejo vse zahtevane priloge v skladu z razpisom in izpolnjujejo pogoje ter Vladi Republike Slovenije predlagal kandidata za direktorja. Direktorja javnega podjetja imenuje Vlada Republike Slovenije za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev poslati v roku 15 dni od objave javnega razpisa na naslov: INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o., Ulica 11. novembra 34, Leskovec pri Krškem, s pripisoma »Prijava za delovno mesto direktorja javnega podjetja« in »Ne odpiraj«. Upoštevale se bodo le pravočasne in popolne vloge, ki bodo vsebovale vsa zahtevna dokazila o izpolnjevanju pogojev. K vlogi je potrebno priložiti: – notarsko overjeno kopijo diplome, – potrdilo o delovnih izkušnjah, – potrdilo o znanju tujega jezika, – program dela za mandatno obdobje, – potrdilo o nekaznovanosti, – izjavo kandidata, da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, – izjavo kandidata, da ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 45 dni od poteka roka za prijavo.
Nadzorni svet javnega podjetja INFRA izvajanje investicijske dejavnosti, d.o.o. Leskovec pri Krškem