Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

1218. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2013, stran 3539.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13) in 108. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 23. redni seji dne 2. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2013
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2013, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Log - Dragomer za leto 2013 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+---------+---------------------------------------+-------------+
|A    |Bilanca prihodkov in odhodkov     |   v eurih|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|Skupina |Podskupina kontov           |Proračun leta|
|     |                    |     2013|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 2.442.798,72|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        | 2.403.780,10|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI            | 2.145.615,93|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|700   |Davki na dohodek in dobiček      | 1.845.516,00|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|703   |Davki na premoženje          |  210.437,82|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|704   |Domači davki na blago in storitve   |  89.577,68|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|706   |Drugi davki              |    84,43|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI           |  258.164,17|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|710   |Udeležba na dobičku in dohodki od   |  99.760,01|
|     |premoženja               |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|711   |Takse in pristojbine          |   1.605,25|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|712   |Globe in druge denarne kazni      |  121.776,38|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|713   |Prihodki od prodaje blaga in storitev |     0,00|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|714   |Drugi nedavčni prihodki        |  35.022,53|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI          |     0,00|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|722   |Prihodki od prodaje zemljišč in    |     0,00|
|     |neopredmetenih sredstev        |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI          |  39.018,62|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|740   |Transferni prihodki iz drugih     |  39.018,62|
|     |javnofinančnih institucij       |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 2.436.361,43|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI             |  821.570,60|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|400   |Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  155.087,80|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|401   |Prispevek delodajalcev za socialno   |  23.665,48|
|     |varnost                |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|402   |Izdatki za blago in storitve      |  639.451,08|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|409   |Rezerve                |   3.366,24|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI            | 1.070.518,79|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|410   |Subvencije               |  18.936,65|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|411   |Transferi posameznikom in       |  410.524,98|
|     |gospodinjstvom             |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|412   |Transferi neprofitnim organizacijam in |  90.591,81|
|     |ustanovam               |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|413   |Drugi tekoči transferi         |  550.465,35|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  544.272,04|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|420   |Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  544.272,04|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |     0,00|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|431   |Inv. transferi pravnim in fizičnim   |     0,00|
|     |osebam, ki niso prorač. uporabniki   |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|432   |Investicijski transferi proračunskim  |     0,00|
|     |uporabnikom              |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)     |   6.437,29|
|     |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     0,00|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|     |(750+751+752)             |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.   |     0,00|
|     |DELEŽEV                |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |     0,00|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500+501)         |     0,00|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA            |     0,00|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |   6.437,29|
|     |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VII.)       |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |     0,00|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |  –6.437,29|
+---------+---------------------------------------+-------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |  577.233,21|
|     |12. PRETEKLEGA LETA (2013)       |       |
+---------+---------------------------------------+-------------+
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2014
Dragomer, dne 2. aprila 2014
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.