Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014

Kazalo

Ob-2328/14 , Stran 1208
Ob-2328/14
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: najemodajalec), na podlagi 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) v povezavi z drugim odstavkom 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (USPDSLS, Uradni list RS, št. 34/11, 42/12/, 24/13 in 10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem dela prostorov Pristav Gradu Snežnik
I. Naziv in sedež organizatorja: zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine, katere del se oddaja v najem, je Republika Slovenija, upravljavec pa Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, ki je tudi organizator javnega zbiranja ponudb. II. Predmet oddaje v najem, namembnost in namen V najem se oddajajo opremljeni prostori (razen drobnega hotelsko gostinskega inventarja) Pristav gradu Snežnik, ki so z odlokom Vlade Republike Slovenije razglašene za kulturni spomenik državnega pomena (Odlok o razglasitvi Območja gradu Snežnik in Gradu Snežnik za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99, 66/01), in sicer: – del prostorov objekta T krak B (v stavbi št. 73 na naslovu, Kozarišče 69, Stari trg pri Ložu, ki stoji na parc. št. *8/3 k. o. 1648 Kozarišče), pritličje: vetrolov 3,90 m2, predprostor WC 4,94 m2, WC – moški 10,41 m2, WC – ženske 11,40 m2, WC – invalidi 3,41 m2, kuhinja 17,40 m2, skladišče 12,45 m2, kavarna – zajtrkovalnica 32,00 m2, čistila 2,33 m2, hodnik 14,40 m2, WC – ženske 3,60 m2, WC – moški 3,60 m2, recepcija 28,03 m2, skupaj – pritličje 147,87 m2, nadstropje: apartma 1 – ena spalnica 40,93 m2, apartma 2 – dve spalnici 65,45 m2, apartma 3 – garsonjera 28,44 m2, apartma 4 – ena spalnica 33,44 m2, apartma 5 – dve spalnici 44,30 m2, stopnišče (apartma 1, 2) 16,10 m2, hodnik (apartma 3, 5) 12,56 m2, prehod (apartma 4) 21,65 m2, skupaj – nadstropje 262,87 m2, mansarda – kotlovnica 15,87 m2, prostori objekta T krak B skupaj: 426,61 m2, – del prostorov objekta D (v stavbi št. 74 na naslovu, Kozarišče 70, Stari trg pri Ložu, ki stoji na parc. št. *8/6, k. o. 1648 Kozarišče, nadstropje: vhod 9,28 m2, hodnik s stopniščem 35,17 m2, WC – moški 6,13 m2, WC – ženske 7,62 m2, čistila 3,44 m2, garderoba 7,77 m2, jedilnica – mala 37,00 m2, jedilnica – velika (mala predav.) 103,57 m2, skupaj – nadstropje 209,98 m2, mansarda: stopnišče 8,70 m2, garderoba 7,75 m2, dvorana 89,39 m2, shramba 27,90 m2, skupaj – mansarda 133,74 m2, prostori objekta D skupaj: 343,72 m2, površina prostorov v obeh objektih skupaj: 770,33 m2, – zunanja terasa kavarne pred objektom D (brez parkovnega pohištva), ki jo na svoje stroške uredi najemnik, po izvedbi zunanje ureditve pristav gradu Snežnik po projektni dokumentaciji B12-061, skladno s kulturnovarstvenim soglasjem. V souporabi so parkirni prostori za objekti Pristav v severozahodnem delu območja urejanja na delu parc. št. 8/1 in 285/23 k. o. Kozarišče, ki so na voljo gostom brezplačno. Prostori so skladno z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, namenjeni izvajanju gostinsko nastanitvene dejavnosti (dejavnost oddaje apartmajev, gostinska dejavnost, strežba jedi in pijač, priprava in dostava jedi in druga oskrba z jedmi). Z oddajo v najem se zagotovi ustrezna gospodarska raba, višja raven turizma, ustrezna nastanitvena in gostinska ponudba, zlasti obiskovalcem Območja gradu Snežnik in Gradu Snežnik, ki je v upravljanju Narodnega muzeja Slovenije. Izbrani ponudnik bo pri izvajanju gostinsko nastanitvene dejavnosti gostom in obiskovalcem nudil kakovostno in raznovrstno ponudbo, ki bo usklajena in primerna vrsti nastanitve in gostinskega lokala – kavarni, s poudarkom na izvirni ponudbi, ki temelji na grajski dediščini. Poleg gostinsko nastanitvene ponudbe je dolžan izbrani ponudnik občasno zagotavljati lasten program, primeren lokaciji in ambientu, kot na primer: kulturni, etnološki, izobraževalni, družabni (npr. glasbeni dogodki, pogovorni večeri znanih kulturnih in drugih osebnosti, ipd.). Z izvajanjem dejavnosti bo izbrani ponudnik promoviral kulturni spomenik (Območje gradu Snežnik, vključno s pristavami in parkom). III. Izhodiščna cena najemnine: izhodiščna najemnina, določena na podlagi cenitve najemnine (Dodoma, d.o.o., iz aprila 2014), skupaj znaša 1.980,00 evrov na mesec. IV. Vrsta pravnega posla: oddaja nepremičnin v najem po metodi javnega zbiranja ponudb. V. Način in rok plačila najemnine Najemnik bo najemnino poravnaval v roku 15 dni po prejemu računa, ki ga bo najemodajalec izstavljal vsak peti dan v mesecu, za tekoči mesec, s plačilom na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na 18 33405-7103018-13115614, PP 131156 – Najemnine – sredstva od oddaje državnega premoženja (kulturni spomeniki). Plačilo najemnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Obveznost plačila najemnine nastopi v naslednjem mesecu po pridobitvi uporabnega dovoljenja. V primeru zamude s plačilom najemodajalec zaračuna zakonite zamudne obresti. Najemnina se bo enkrat letno usklajevala z indeksom rasti življenjskih potrebščin v RS. Najemnik je dolžan plačevati tudi vse davke, prispevke in druge javne dajatve (davek na dodano vrednost …), kateri se v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi obračunavajo in plačujejo glede na višino najemnine, določene v neto znesku (glede na trenutno veljavne predpise se DDV od najemnine ne plačuje). VI. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Zavezujoča ponudba mora biti pisna, v slovenskem jeziku in mora vsebovati: – datum ponudbe, podatke o ponudniku, vrednost ponudbe (ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine), izjave ponudnika in obvezno prilogo (dokazila ponudnika, da je v zadnjih petih letih gostinsko nastanitvene dejavnosti izvajal najmanj eno leto) (PR-1), – program (PR-2) z obveznimi prilogami (vsaj tri reference s področja razpisane dejavnosti, prospekti, jedilniki, nagrade, priznanja, in podobno) mora vključevati: – predstavitev gostinsko nastanitvene ponudbe z opisom hrane in pijače ter prikazom predvidene opreme prostora ob upoštevanju: A) da se mora gostinska ponudba izvajati v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije kot upravljavcem Gradu Snežnik, kar pomeni, da svoje dejavnosti usklajuje tako vsebinsko kot terminsko, B) da naj v gostinski ponudbi prevladujejo lokalne in regionalne jedi, – predstavitev dodatne ponudbe: kulturna, etnološka, izobraževalna, družabna (npr. glasbeni dogodki, pogovorni večeri znanih kulturnih in drugih osebnosti, ipd.), – predstavitev aktivnosti sodelovanja in povezovanja z Narodnim muzejem Slovenije, – predvidene promocijske aktivnosti, – finančno konstrukcijo vodenja gostinskega lokala in apartmajev na letni ravni, – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, o nekaznovanju ponudnika oziroma vseh njegovih zakonitih zastopnikov (PR-3), – izjavo ponudnika, da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež (velja samo za pravne osebe in samostojne podjetnike) (PR-4), – potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, kjer ima ponudnik sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ponudnik s sedežem v tujini mora predložiti še potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati (PR-5); – izjavo ponudnika, da bo od sklenitve pogodbe in ves čas njenega trajanja zagotavljal ustrezno kadrovsko usposobljenost zaposlenih in izjavo, da bo zagotavljal odprtost vse dni v letu (PR-6); – izpolnjen, na vsaki strani parafiran in podpisan ter žigosan (če ponudnik za poslovanje uporablja žig) osnutek najemne pogodbe (PR-7); – potrdilo o pravočasno plačani varščini, iz katere je poleg plačila razviden tudi predmet oddaje v najem in je priložena celotna številka transakcijskega računa za primer vračila varščine (PR-8). Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti: – za s.p.: priglasitveni list – za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje – za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra (PR-9) Pravne osebe in samostojni podjetniki predložijo dokazila, ki ne smejo biti starejša od 10 dni, o zagotovljenih finančnih sredstvih, in sicer: – izjavo o solventnosti pri bankah, ki vodijo transakcijske račune, – izjavo banke o številu blokiranih dni vseh računov v preteklem letu, – bilanco stanja za zadnje leto, – bilanco uspeha za zadnje leto, obe na obrazcih AJPES. (PR-10) Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbene dokumentacije in ne izvirajo od ponudnika, morajo biti predloženi v originalnih izvodih ali overjenih kopijah. VII. Varščina Ponudniki morajo najpozneje do 19. 5. 2014 do 12. ure plačati varščino v višini treh izhodiščnih mesečnih najemnin, in sicer 5940,00 evrov na podračun proračuna Republike Slovenije št. 01100-6300109972, sklic na 18 33405-7103018-13115614, PP 131156 – Najemnine – sredstva od oddaje državnega premoženja (kulturni spomeniki) z navedbo “Plačilo varščine – javno zbiranje ponudb za oddajo dela prostorov Pristav gradu Snežnik. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini. Plačana varščina se bo ponudnikom, ki ne bodo uspeli na javnem zbiranju ponudb, brez obresti vrnila v 30 dneh od končanega javnega zbiranja ponudb na njihov transakcijski račun, uspelemu najemniku se vplačana varščina obračuna pri najemnini. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izhodiščni mesečni najemnini za najem. Ponudba veže ponudnika do zaključka javnega zbiranja ponudb in ponudnik do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. VIII. Pogoji najema Prostori se oddajo v najem za določen čas 5 let. Oddaja se sklene z razveznim pogojem, in sicer najemno razmerje preneha pred potekom 5 let, če najemodajalec pred iztekom petih let izbere najemnika, ki bo z lastnimi sredstvi zagotovil dokončanje obnove in prevzel v najem oziroma upravljanje Pristave gradu Snežnik. Najemnik nima pravice oddati prostorov v podnajem. Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila uporabe stavbnega zemljišča oziroma druge dajatve vezane na nepremičnino, stroške zavarovanja in varovanja ter druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. Zavarovalne police se morajo vinkulirati v korist Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. Najemnik ni upravičen do povrnitve vlaganj v prostore niti ne pridobi na podlagi vlaganj kakršnih koli pravic na prostorih. Najemnik mora zagotoviti obratovanje dejavnosti vse dni v tednu v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni čas gostinsko nastanitvene dejavnosti. Najemnik mora začeti z dejavnostjo takoj po pridobljenem dovoljenju za obratovanje. Če izbrani najemnik ne bo sklenil najemne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana varščina zadržana kot odstopnina. Najemnik zapisniško prevzame prostore v uporabo s pripadajočo opremo, ki jo je dolžan redno vzdrževati oziroma zagotoviti popravilo za zagotovitev nemotenega delovanja, ob prenehanju pogodbe pa je dolžan predmet najema zapisniško vrniti najemodajalcu. Prostori se oddajajo v najem opremljeni, najemnik pa je dolžan na lastne stroške zagotoviti morebitno dodatno opremo in drobni inventar, ki morata biti skladna s sedanjo opremo Pristav gradu Snežnik. Najemnik je dolžan poskrbeti za dodatno opremo in drobni inventar v soglasju najemodajalcem. Drobni inventar mora biti v skladu z visokimi estetskimi in funkcionalnimi standardi, primernimi za kulturno dediščino. Zunanja terasa kavarne se oddaja neopremljena. Najemnik je dolžan parkovno pohištvo (npr. mize, stoli, koši za smeti, zaščita pred soncem) za potrebe postrežbe na zunanji terasi v oblikovanju in izbiri materialov ter barv podrediti obstoječi parkovni opremi ter uskladiti z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Najemnik je dolžan redno vzdrževati v najem vzete prostore in skrbeti za red in čistočo v prostorih in na zemljišču v neposredni okolici. Najemnik se zavezuje, da prevzema vso odškodninsko odgovornost, ki bi eventualno nastala kot posledica uporabe prostorov ter zemljišč in opravljanja gostinsko nastanitvene dejavnosti. Dostop je dopusten in prilagojen varstvenemu režimu kulturnega spomenika in Odloku o ureditvenem načrtu za grajski kompleks Snežnik (Uradno glasilo Občine Loška dolina, Obrh št. 13/2002), in sicer skladno s členi od 15 do 17, kateremu veljavnost podaljšuje 126. člen Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 78/2012, 87/2013). Znotraj parkovnega kompleksa je dovoljen le kontroliran in omejen motorni promet, razen za servisna in intervencijska vozila. Parkiranje za obiskovalce je do ureditve prometne situacije dopustno za pristavami. Najemnik je za izvajanje prireditev dolžan zagotoviti parkiranje izven Območja gradu Snežnik (EŠD 8765), razen, če za čas množičnih prireditev ali pomembnih dogodkov po vnaprej predvideni, načrtovani in odobreni začasni delni spremembi prometnega režima pridobi soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Najemnik si je predmet najema ogledal (videno-najeto) in mu je njegovo pravno in dejansko stanje znano. Za morebitne nepravilnosti pri izvajanju dejavnosti je izključno odgovoren sam. IX. Drugi pogoji najema Najemnik mora izpolnjevati vse predpisane pogoje za izvajanje gostinsko nastanitvene dejavnosti in v ta namen mora sam in na lastne stroške zagotoviti vsa potrebna dovoljenja. Gostinsko osebje mora izpolnjevati predpisane pogoje za opravljanje dela v gostinstvu. Najemnika bremenijo vsi stroški in tveganja pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje. X. Način, oblika in rok za oddajo javne ponudbe Ponujena cena mora biti fiksna in izražena v evrih. Ponudbe z dokazili (z vsemi obrazci od PR-1 do PR-10 s prilogami) ponudniki pošljejo ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana z obvezno oznako na ovojnici: »Ponudba za najem prostorov dela Pristav Gradu Snežnik – Ne odpiraj« Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 14. ure 19. 5. 2014 na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. XI. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja ponudb 1. Pravočasne in popolne ponudbe bodo komisijsko odprte in ocenjene, nepopolnih ponudb in ponudb, prispelih po razpisnem roku, komisija ne bo obravnavala. Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. 2. Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali – opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki – kadarkoli popravi in/ali dopolni vzorec oziroma najemne pogodbe in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega, 3. Odgovorna oseba najemodajalca lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla. 4. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal najemne pogodbe v 15 dneh po pisnem obvestilu, se šteje, da odstopa od svoje ponudbe. 5. Vsak ponudnik vlaga ponudbo po javnem razpisu izključno na lastno tveganje in na lastne stroške. XII. Merila za izbor Javno odpiranje ponudb bo dne 20. 5. 2014 ob 12. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, v veliki sejni sobi v tretjem nadstropju. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru, da so navzoči pri odpiranju ponudb, izkazati s pooblastilom ponudnika. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevani samo ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse pogoje sodelovanja. Ponudbe pod izhodiščno najemnino ne bodo upoštevane. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija upravljavca, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru najkasneje v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika za najem prostorov: 1) višina najemnine 2) kakovost programa. Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi, je 100 točk, od tega 80 točk za višino ponujene najemnine in 20 točk za kakovost programa, ki se bo izvajal. Izbran bo ponudnik, ki bo v skupnem seštevku zbral največje število točk, od tega po merilu 2 najmanj 10 točk, po naslednjih merilih: 1. Višina mesečne najemnine: do 80 točk Najvišje možno število točk je 80, ocenjevalo se bo tako, da bo ponudniku, ki ponuja najvišjo najemnino dodeljeno 80 točk, preostalim ponudnikom z nižjo ponudbo pa po naslednji formuli: število točk = X/Y x 80, pri čemer je X ponujena najemnina posameznega ponudnika, Y pa najvišja ponujena najemnina. 2. Kakovost programa: do 20 točk Ponudnik lahko po oceni pristojne komisije pri vsakem podmerilu zbere največ 5 točk. Kakovost programa se bo ocenjevala na podlagi naslednjih podmeril: -2.1. Kakovost gostinsko nastanitvene ponudbe (do 5 točk) Pri kakovosti gostinske nastanitvene ponudbe se bo ocenjevalo izvirnost ponudbe, usklajenost ponudbe z reprezentativno lokacijo, namenom in ambientom kulturnega spomenika Območje gradu Snežnik in grad Snežnik, vključenost lokalnih in regionalnih jedi, čas obratovanja, skladnost dodatne opreme in drobnega inventarja s sedanjo opremo Pristav gradu Snežnik. Ponudnik, ki ima po oceni pristojne komisije najbolj – kakovostno gostinsko nastanitveno ponudbo, dobi 5 točk, preostali pa padajoče glede na kakovost 4, 3, 2, 1 in 0 točk. -2.2. Popestritev in dodana vrednost programa (nivo ponudbe mora biti na visoki ravni), Ponudnik, ki po oceni pristojne komisije ponudi obsežen, izviren, kakovosten in raznovrsten program, primeren lokaciji in ambientu, dobi 5 točk, preostali pa padajoče glede na kakovost ponudbe 4, 3, 2, 1 in 0 točk. -2.3. Promocijske aktivnosti Pristav gradu Snežnik »Apartmaji Snežniške pristave in Kavarna Snežniške pristave« v tiskanih in drugih medijih Ponudnik, ki po oceni pristojne komisije ponudi najučinkovitejše (jasno določene, izvedljive in ustrezne) promocijske aktivnosti, dobi 5 točk, preostali pa padajoče glede na kvaliteto ponudbe 4, 3, 2, 1 in 0 točk. 2.4. Aktivnosti sodelovanja in povezovanja z Narodnim muzejem Slovenije (večji napovedani obiski, poroke, itd.) Ponudnik, ki po oceni pristojne komisije ponudi najširši nabor aktivnosti sodelovanja in povezovanja, dobi 5 točk, preostali pa padajoče glede na kvaliteto ponudbe 4, 3, 2, 1 in 0 točk. XIII. Posebni pogoji najema Pisne ponudbe lahko oddajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki: – imajo ustrezno registracijo dejavnosti – izvajanja nastanitveno gostinske dejavnosti ter druge dejavnosti, ki so podobne predmetu najema; – so v zadnjih petih letih v okolju, kjer se prepletata kulturna dediščina ter gostinsko prenočitvene dejavnosti najmanj eno leto izvajali dejavnosti, ki so podobne predmetu najema – ime gostinskega lokala in nastanitvene dejavnosti je: Kavarna Snežniške pristave in Apartmaji Snežniške pristave. Najemnik se bo moral z najemno pogodbo zavezati, da bo kulturni spomenik ohranjal in varoval skladno s kulturnovarstvenimi določili. Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, je treba pridobiti kulturno varstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine. XIV. Vezanost najemodajalca in ponudnika Na podlagi tega postopka oddaje javne ponudbe, najemodajalec ni zavezan skleniti pogodbe s ponudnikom oziroma si pridržuje pravico, da lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi. Ponudniki so vezani na ponudbo najmanj 90 dni od dneva, ki je določen kot skrajni rok za predložitev ponudb. XV. Informacije: vsa pojasnila v zvezi z najemom, ogledom, dokumentacijo in obrazce dobite na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, pri Alenki Črnič, e-pošta: alenka.crnic@gov.si. Razpisna dokumentacija in obrazci so na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za kulturo.
Ministrstvo za kulturo