Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1558. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1559. Ukaz o povišanju v čin generalmajorja

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1635. Uredba o prostovoljnem služenju vojaškega roka
1636. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Razdrto 2 v občinah Divača in Postojna
1637. Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2b – širitev 2 v občini Kidričevo
1638. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Odloki

1639. Odlok o ustanovitvi Odbora za podeljevanje nagrade Zlata čebela
1640. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena

Sklepi

1641. Sklep o višini pavšalnega zneska izdelave in postavitve novega lesenega tipiziranega učnega čebelnjaka za programsko obdobje 2020–2022

MINISTRSTVA

1560. Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj
1561. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju
1562. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in formatu prošnje za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje ter o vsebini in formatu garantnega pisma
1563. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze
1564. Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost
1642. Odredba o spremembi Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

VRHOVNO SODIŠČE

1565. Sklep o uporabi Poslovnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije o ločenih mnenjih
1566. Odredba o spremembi Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

SODNI SVET

1567. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Kopru

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1568. Sklep in Odločba za novi povezovalni 110 kV vod za izmenični tok električne energije »Dekani – Žavlje«
1569. Sklep in Odločba za novi povezovalni 110 kV vod za izmenični tok električne energije »Vrtojba – Sredipolje«
1570. Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev
1571. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2021
1643. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence pri prostoživečih pticah

OBČINE

Brezovica

1572. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2020

Celje

1573. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje HUV-1-2

Cerkno

1624. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerkno

Dobrepolje

1574. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dobrepolje
1575. Odlok o izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrepolje
1576. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Dobrepolje
1577. Pravilnik o prevozu šoloobveznih otrok in povračilu stroškov prevoza otrok s posebnimi potrebami v Občini Dobrepolje
1578. Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1579. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dravograd

1580. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2020
1625. Obvezna razlaga določbe 67. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dravograd
1626. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dravograd za programsko obdobje 2015–2020

Grosuplje

1581. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2020
1627. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena št. I/2021
1628. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 1462/16, 1462/18 in 1462/19, vse k.o. 1781 Polica
1629. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2428/12, k.o. 1791 Žalna
1630. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 841/22, 842/7 in 651/10, vse k.o. 1783 Grosuplje-naselje
1631. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 2137/2 in 2137/3, obe k.o. 1783 Grosuplje-naselje

Hrpelje-Kozina

1582. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za območje parcel 2878/11, 2878/20, 2878/21, 2947, 2919/22, vse k.o. Hrpelje

Idrija

1583. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija
1584. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Idrija, na katerih se plačuje parkirnina
1585. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija
1586. Sklep o razveljavitvi Sklepa o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje spominskih obeležij v Občini Idrija
1587. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora EUP GP_4/15_A, Godovič
1632. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerkno

Ivančna Gorica

1588. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta
1589. Sklep o razrešitvi članice in imenovanju nadomestnega člana predstavnika ustanovitelja v Svet Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije
1590. Sklep o razrešitvi članice in imenovanju nadomestnega člana Odbora Občinskega sveta za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami
1591. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični
1592. Sklep o imenovanju Komisije za sprejem otrok v javni VVZ Vrtec Ivančna Gorica
1593. Sklep o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2021
1633. Sklep o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2021–2027

Kanal ob Soči

1594. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kanal ob Soči, št. 2 (SD OPN 02)
1634. Odlok o rebalansu I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021

Ljubno

1595. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2020

Log-Dragomer

1596. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Log - Dragomer
1597. Spremembe in dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2021

Miren-Kostanjevica

1598. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020
1599. Sklep o določitvi višine grobnin v Občini Miren - Kostanjevica
1600. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini parc. št. 659/4 k. o. 2325 MIREN
1601. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica za parceli št. 3178/3 in 3178/5 obe k. o. 2332 KOSTANJEVICA NA KRASU
1602. Sklep o skupni vrednosti pravnih poslov, ki niso predvideni v načrtih ravnanja z nepremičnim premoženjem za leti 2021 in 2022

Moravske Toplice

1603. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravske Toplice za programsko obdobje 2016–2020

Murska Sobota

1604. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus)
1605. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Nova Gorica

1606. Odlok o sofinanciranju programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica
1607. Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica

Odranci

1608. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2020

Piran

1609. Pravilnik o brezplačnem prevzemu azbestnih odpadkov na območju Občine Piran

Postojna

1610. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Špice (za EUP PO 37/1, PO 37/2 in PO 33)
1611. Sklep o lokacijski preveritvi na območju enote urejanja prostora KE-38*

Puconci

1612. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2020
1613. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2021

Sevnica

1614. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Sončni gaj v Občini Sevnica ter Elaborata ekonomike

Slovenj Gradec

1615. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje TR-05 stanovanjsko naselje Troblje (ID št.: 1556)
1616. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parceli s parcelno številko 524/10 k. o. 853 – Šmartno pri Slovenj Gradcu na območju EUP OM-07 v OPN MOSG – (ID 1729)

Škofljica

1617. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila
1618. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Škofljica
1619. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

1620. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2292 v naselju Dol pri Šmarju (parc. št. 514/2, k.o. Dol)
1621. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2262 v naselju Roginska gorca (parc. št. 254/2, k.o. Roginska gorca)
1622. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Trebnje

1623. Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2020

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti