Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

Št. 410-47/2021-3 Ob-2092/21, Stran 1124
Na podlagi 17. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 8. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 63/21) in Letnega programa športa v Občini Medvode za leto 2021, ki ga je na 16. seji, dne 21. 4. 2021, sprejel Občinski svet Občine Medvode, Občina Medvode objavlja
javni razpis 
za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Medvode v letu 2021 
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Medvode v letu 2021 iz sredstev proračuna Občine Medvode.
Za sofinanciranje izvajanja športnih programov in področij športa v letu 2021 so zagotovljena proračunska sredstva v okvirni višini 119.500 EUR. V letu 2021 se proračunska sredstva, skladno s sprejetim Letnim programom športa v Občini Medvode za leto 2021, št. 671-2/2021-1 z dne 21. 4. 2021, ki je objavljen na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si, namenijo za sofinanciranje naslednjih programov in področij športa:
A
PROGRAMI IN PODROČJA ŠPORTA
101.000 EUR
A1
ŠPORTNI PROGRAMI
85.800 EUR
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
16.500 EUR
ŠV-PRO: športna vzgoja otrok in mladine – prostočasni programi
5.000 EUR
ŠV-PRO PRI: športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni programi
11.500 EUR
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
49.000 EUR
ŠV-USM: športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
45.800 EUR
ŠV-USM KT: programi kategoriziranih športnikov
3.200 EUR
Kakovostni šport
10.100 EUR
KŠ: kakovostni šport – celoletni tekmovalni programi odraslih
10.100 EUR
Športna rekreacija
8.200 EUR
RE: celoletni športno-rekreativni programi odraslih
8.200 EUR
Šport starejših
2.000 EUR
ŠSTA: celoletni športno-rekreativni programi starejših
2.000 EUR
A2
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
2.200 EUR
Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra
2.200 EUR
A3
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.500 EUR
Delovanje športnih društev in športnih zvez
4.500 EUR
A4
ŠPORTNE PRIREDITVE
8.500 EUR
Druge lokalno pomembne športne prireditve
8.500 EUR
B
PROGRAMI ŠPORTA ZA DOSEŽEK 
(prednostni programi športa v Občini Medvode)
18.500 EUR
Proračunska sredstva v višini 101.000 EUR, ki so namenjena sofinanciranju dogovorjenih programov in področij športa pod točko A, so zagotovljena v proračunski postavki 8.1.1.2 Šport – dogovorjeni programi; proračunska sredstva v višini 18.500 EUR, ki so namenjena sofinanciranju programov športa za dosežek (prednostnih programov športa v Občini Medvode) pod točko B, so zagotovljena v proračunski postavki 8.1.1.21 Programi športa za dosežek.
Razpisnik si pridržuje pravico, da javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.
V primeru, da bo za posamezno razpisano področje število prijav manjše od pričakovanih, se lahko sredstva znotraj proračunske postavke 8.1.1.2 Šport – dogovorjeni programi, ki so namenjena sofinanciranju dogovorjenih programov in področij športa pod točko A, prerazporedijo na tista razpisana področja, kjer je število prijav večje od pričakovanih.
Posamezni izvajalci športnih programov in področij lahko za iste programe le enkrat letno pridobijo sredstva občinskega proračuna, ne glede na javne razpise in proračunske postavke.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci
Na javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa lahko kandidirajo naslednji izvajalci:
– športna društva in športne zveze,
– zavodi, samostojni podjetniki posamezniki in druge pravne osebe, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
– zasebni športni delavci.
Izvajalci, ki kandidirajo na javnem razpisu, imajo pravico do sofinanciranja, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Medvode in izvajajo športne programe pretežno za občane občine,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, glavna registrirana dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti pa je izvajanje športnih programov:
– 93.120: dejavnost športnih klubov, 
– 93.190: druge športne dejavnosti, 
– izvajajo programe/področja športa skladno z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 63/21; v nadaljevanju: odlok) in letnim programom športa, se pravočasno prijavijo ter izpolnjujejo vse pogoje javnega razpisa,
– imajo za prijavljene športne programe in področja zagotovljene materialne in prostorske pogoje (lahko tudi pogodbeno) ter ustrezno izobražen ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov in področij,
– imajo urejeno evidenco članstva, kar velja za športna društva in zveze športnih društev, ter evidenco o udeležencih programov (vsi izvajalci).
Registracija dejavnosti športnih klubov/dejavnosti iz druge alineje se ne zahteva za društva, v katera se združujejo občani zaradi zagotavljanja socialne vključenosti (npr. društva upokojencev) in pri katerih športna aktivnost v smislu vključevanja v celoletne športno-rekreativne programe za odrasle (RE) in celoletne športno-rekreativne programe za starejše (ŠSTA) predstavlja dodano vrednost pri zagotavljanju boljšega zdravja in ohranjanja mobilnosti.
4. Posebna določila javnega razpisa v letu 2021: v letu 2021 se izvajalcu prizna največ dve prijavljeni športni prireditvi.
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021.
6. Razpisni rok: rok za oddajo prijave na javni razpis je ponedeljek, 31. 5. 2021, do 14. ure.
7. Informacije o razpisni dokumentaciji in način oddaje prijave
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa,
– obrazec Zahtevek za izplačilo – šport,
– obrazec Finančno in poslovno poročilo o izvajanju letnega programa športa za izbrano obdobje.
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci najdejo na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si.
Prijavo za sofinanciranje posameznih programov in področij športa mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih, zraven pa mora predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila.
Celotna izpolnjena prijavna dokumentacija (vsi »Razpisni obrazci«, tudi obrazca »Splošno« in »Izjava«), z vsemi zahtevanimi prilogami v elektronski obliki, mora biti v navedenem razpisnem roku poslana na e-naslov: razpisi@medvode.si.
Prijava (natisnjena, podpisana in žigosana obrazca »Splošno« in »Izjava«) mora biti poslana po pošti kot priporočena pošiljka na naslov Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, oziroma je lahko oddana v zaprti pisemski ovojnici v sprejemni pisarni Občine Medvode.
Na pisemski ovojnici mora biti obvezno označeno: »Ne odpiraj – Vloga javni razpis šport 2021!«.
Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo najkasneje do ponedeljka, 31. 5. 2021, do 14. ure, prispela na naslov Občine Medvode, ne glede na način oddaje.
8. Osebe, pooblaščene za dajanje informacij o razpisu: dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci dobijo pri zaposleni na področju športa v Javnem zavodu Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode, na tel. 01/362-62-22 ali 041/600-717 (Ines Iskra) oziroma na ines@zavodsotocje.si ter pri pristojnem oddelku občinske uprave Občine Medvode, na tel. 01/361-95-41 (Teja Zajec) oziroma na teja.zajec@medvode.si.
9. Postopek izbire izvajalcev za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa
Pogoji in merila za izbiro in vrednotenje letnega programa športa v Občini Medvode, po katerih se izberejo izvajalci letnega programa športa v letu 2021, so določeni z odlokom in Letnim programom športa v Občini Medvode za leto 2021.
Odpiranje prispelih prijav in postopek javnega razpisa bo vodila komisija, ki jo imenuje župan Občine Medvode. Odpiraje prispelih prijav ne bo javno.
Komisija bo pri odpiranju prijav, skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE), iz nadaljnjega postopka izločila vse prepozno prispele prijave in prijave, ki ne bodo vložene s strani upravičene osebe. Izvajalci, ki bodo oddali nepopolno prijavo oziroma prijavo s pomanjkljivo dokumentacijo, bodo pozvani, da jo v roku osmih dni dopolnijo. Prijave izvajalcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, bodo v delu oziroma v celoti zavržene. Zavrnjene bodo vse prijave, ki ne bodo izpolnjevale osnovnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa, razpisne dokumentacije in določb odloka, ki urejajo posamezno razpisano področje športa.
Izvajalci bodo z odločbo obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju programov športa v letu 2021.
Občina Medvode 

AAA Zlata odličnost