Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

Ob-2082/21, Stran 1123
Na osnovi 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in 9. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 50/18), objavlja Občina Tolmin
javni razpis (JR) 
za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa (LPŠ) v Občini Tolmin v letu 2021 
Naročnik: Občina Tolmin, Padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
Predmet razpisa:
1. Športni programi
2. Športni objekti
3. Razvojne dejavnosti v športu
4. Organiziranost v športu
5. Športne prireditve in promocija športa
V kolikor bodo zaradi ukrepov, ki so povezani z obvladovanjem epidemije koronavirusne bolezni Covid-19, posamezni programi v letu 2021 izvedeni v manjšem obsegu kot bodo izbrani za sofinanciranje v postopku JR, se upravičencem izjemoma priznajo tudi drugi stroški, ki pa morajo biti neposredno povezani z organizacijo in/ali izvedbo programa oziroma dejavnosti upravičenca, ki je lahko predmet sofinanciranja izvajanja LPŠ.
Upravičeni izvajalci, pogoji in merila: na razpis se lahko prijavijo izvajalci določeni v drugem odstavku 6. člena Zakona o športu (ZŠpo-1), pravico do sofinanciranja pa pridobijo, če izpolnjujejo pogoje iz 5. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Tolmin (Odlok) v skladu s Pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ v Občini Tolmin za 2021, ki so priloga razpisne dokumentacije.
Višina sredstev, rok za porabo
Skupna višina sredstev razpisa: 89.500 EUR.
Zneski sofinanciranja posameznih postavk so določeni v LPŠ v Občini Tolmin za leto 2021.
Izvajalcem se za izbrane programe v okviru LPŠ omogoči brezplačna uporaba športnih objektov v lasti Občine Tolmin in športne dvorane (3000 ur po 1/3) po razporedu, ki ga določi upravljavec.
Izbrani programi morajo biti izvedeni in dodeljena sredstva porabljena v letu 2021.
Način prijave in roki
Prijave so možne izključno s pomočjo razpisne dokumentacije (obrazcev), ki je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi in Zavoda KŠM Tolmin www.ksm.si.
Na osnovi naročila po telefonu ali e-pošti, razpisno dokumentacijo in obrazce dostavimo tudi po navadni pošti ali s povratno e-pošto. Kontakt za naročila dokumentacije in dodatna pojasnila v zvezi s prijavo – Branko Velišček: tel. 041/695-675, e-naslov: direktor@ksm.si.
Prijave morajo biti oddane do 31. 5. 2021, priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga: JR Šport 2021« na naslov: Zavod KŠM Tolmin, p.p. 80, 5220 Tolmin. Nepravočasne in nepravilne prijave se ne odpirajo/obravnavajo, nepopolne pa bodo morali vlagatelji dopolniti v 8 dneh od poziva komisije za izvedbo JR, sicer bodo s sklepom zavržene.
Odpiranje vlog, izbira izvajalcev in vrednotenje programov
Odpiranje vlog bo v treh delovnih dneh po roku za prijave in ne bo javno.
Predlog izbire programov in vrednotenje posameznih vlog v skladu s Pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ v Občini Tolmin za 2021, pripravi Komisija za izvedbo JR, ki jo imenuje župan Občine Tolmin.
Odločbe o izbiri izvajalcev in višini sofinanciranja izda direktor občinske uprave Občine Tolmin, najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.
Izbrani izvajalci so dolžni podpisati pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ v 8 dneh po dokončnosti odločbe, sicer se šteje, da so odstopili od vloge za sofinanciranje.
Občina Tolmin 

AAA Zlata odličnost