Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1612. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2020, stran 4469.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 17. in 110. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 18. seji dne 6. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2020 
1. člen 
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Puconci za leto 2020.
2. člen 
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za proračun, proračunski sklad in krajevne skupnosti za leto 2020 znašajo:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov/konto
v evrih
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
7.229.955
Tekoči prihodki (70+71)
6.170.952
70
Davčni prihodki
5.251.671
700 Davki na dohodek in dobiček
4.674.410
703 Davki na premoženje
362.258
704 Domači davki na blago in storitve 
215.003
706 Drugi davki
0
71
Nedavčni prihodki
919.281
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
558.909
711 Takse in pristojbine
3.782
712 Denarne kazni
8.168
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
24.941
714 Drugi nedavčni prihodki
323.481
72
Kapitalski prihodki
86.158
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
33.480
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
52.678
73
Prejete donacije
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
Transferni prihodki
972.845
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
959.490
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
13.355
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.965.144
40
Tekoči odhodki
2.529.539
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
381.459
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
60.055
402 Izdatki za blago in storitve
1.963.487
403 Plačila domačih obresti
27.916
409 Rezerve
96.622
41
Tekoči transferi
2.627.382
410 Subvencije
148.891
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.407.263
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
255.298
413 Drugi tekoči domači transferi
815.930
42
Investicijski odhodki
886.347
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
886.347
43
Investicijski transferi
921.876
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam
714.558
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
207.318
III.
Proračunski primanjkljaj (I.-II.)
264.811
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DNIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
Dana posojila in povečanje kapitalskega deleža
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženje v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
140.806
50
Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
140.806
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
329.998
55
Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga
329.998
IX.
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
75.619
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–189.192
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–264.811
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. TEKOČEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
175.164
3. člen 
Sestavni del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2021
Puconci, dne 6. maja 2021
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak 

AAA Zlata odličnost