Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

Št. 671-0006/2020-71 Ob-2132/21, Stran 1130
Javni razpis 
za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa (LPŠ) v MO Slovenj Gradec za leto 2021 (II. del) 
1. Naziv in sedež izvajalca razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, ID: SI92076912; MŠ: 5883903000.
2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa: Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20), Resolucija o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbeni načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep Vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014), Statut Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20), Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MO Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 69/17, 68/18, v nadaljevanju Odlok), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MO Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 54/21), Letni program športa (LPŠ), sprejet na 19. seji mestnega sveta, dne 2. 12. 2020, Sklep župana MO Slovenj Gradec o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2021 (II. del), št.: 671-0006/2020-71, z dne 28. 4. 2021.
3. Predmet javnega razpisa LPŠ
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prioritetnih izvajalcev LPŠ v MO Slovenj Gradec za leto 2021.
Predmet sofinanciranja in obseg javnih sredstev
Prioritetni izvajalci LPŠ, proračunska postavka 3619:
– športna tekmovanja članskih ekip, katerih ligaško tekmovanje poteka v najmanj treh enotnih ligah na državnem nivoju in ekipa nastopa v najvišji ligi ter da je šport kategoriziran kot olimpijski šport: 100.000 €.
4. Pogoji in merila za izbor in sofinanciranje izvajalcev LPŠ v MO Slovenj Gradec: programi in izvajalci bodo izbrani in sofinancirani na podlagi določil Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v MO Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 69/17, 68/18, 54/21) in pogojev in meril, ki so sestavni del Odloka.
5. Upravičenci za prijavo na javni razpis
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– so po sklepu Športne zveze Slovenj opredeljeni kot prioritetni izvajalci LPŠ v MO Slovenj Gradec za leto 2021
– izvajajo športna tekmovanja članskih ekip, katerih ligaško tekmovanje poteka v najmanj treh enotnih ligah na državnem nivoju in ekipa nastopa v najvišji ligi ter da je šport kategoriziran kot olimpijski šport, kar dokazujejo s potrdilom izdanim s strani Nacionalne panožne športne zveze.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena na podlagi tega razpisa, morajo biti za odobrene namene porabljena v proračunskem letu 2021 oziroma v zakonskih plačilnih rokih in v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Razpisna dokumentacija, rok za prijavo in način oddaje vlog
Razpis se prične z dnevom objave razpisa na spletnem portalu in oglasni deski MO Slovenj Gradec.
Za oddajo vloge ni predpisanih obrazcev. Vloge, dopis, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, potrjenih s strani Nacionalne panožne športne zveze, morajo vlagatelji oddati osebno ali poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec.
Rok oddaje vlog je 28. maj 2021 ali tega dne priporočeno po pošti.
Na zaprti ovojnici mora biti napisano sledeče:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis »Ne odpiraj – Javni razpis šport 2021 II. del«.
Vlogo lahko oddate skenirano ali podpisano z digitalnim podpisom tudi v elektronski obliki v arhivirani datoteki (zip), na elektronski naslov sport@slovenjgradec.si, z obveznim vpisom zadeve: »Javni razpis – Šport 2021 II. del«.
8. Odpiranje vlog
Postopek razpisa vodi komisija, imenovana s sklepom župana MO Slovenj Gradec.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, in sicer po vrstnem redu prispetja.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 6. točki besedila tega razpisa,
– ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu) ali bodo naslovljene ali dostavljene na drug naslov.
Odpiranje in ocenjevanje vlog ni javno.
Prijavitelji bodo o izidu razpisa pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva sprejetja odločbe o izbiri in obsegu sofinanciranja.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja odobrenih proračunskih sredstev.
9. Informacije in dostop do dokumentacije
Letni program športa za leto 2021 in razpisna dokumentacija sta v razpisnem roku na voljo na spletni strani MO Slovenj Gradec www.slovenjgradec.si, oziroma na sedežu MO Slovenj Gradec.
Dodatne informacije: na e-naslov viktor.susec@slovenjgradec.si ali po tel. 881-21-50.
Mestna občina Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost