Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1604. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus), stran 4452.

  
Na podlagi 123. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 17. seji dne 22. aprila 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus) 
1. člen 
V Odloku o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (Uradni list RS, št. 46/03, 31/14 in 4/18) se v 1. členu na koncu besedila črta pika in doda besedilo »in spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus) (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (prizidava Maximus)).«.
2. člen 
Za 2.a členom se doda nov 2.b člen, ki se glasi:
»2.b člen 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (prizidava Maximus) vsebujejo tekstualni in grafični del.
Tekstualni del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (prizidava Maximus) vsebuje besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta (prizidava Maximus).
Grafični del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (prizidava Maximus) vsebuje naslednje grafične načrte, ki veljajo za območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta (prizidava Maximus):
– izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju v merilu 1:1000,
– območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem v merilu 1:500,
– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji v merilu 1:500,
– zazidalna oziroma ureditvena situacija v merilu 1:500,
– prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro v merilu 1:500,
– prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom v merilu 1:500,
– načrt parcelacije v merilu 1:500.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (prizidava Maximus) imajo naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
– prikaz stanja prostora,
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– smernice in mnenja,
– obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– povzetek za javnost.
3. člen 
V drugem odstavku 3. člena se za besedilom »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (vila hiša)« doda besedilo »ter spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (prizidava Maximus).«
4. člen 
V prvi alineji prvega odstavka 5. člena se za besedilom »gradbene linije« doda besedilo »in gradbene meje ter površine za razvoj stavb.«
5. člen 
V 8. točki 6. člena se za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki se glasi:
»V 2,5 m pasu na obeh straneh plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves ali grmičevja s koreninami globlje od 0,5 m. Obstoječa drevesa v predvideni trasi plinovoda se odstrani.«
6. člen 
Na koncu prvega odstavka 15. člena se doda besedilo »Gradbeno mejo lahko presegajo napušči, nadstreški nad vhodi, zunanja stopnišča, manjši oblikovni poudarki fasade ipd. Dopustna so odstopanja od lege trgovskih stavb (izven površine za razvoj stavbe), v kolikor z njimi soglaša lastnik sosednjega zemljišča, ki ga ta odstopanja tangirajo.«
7. člen 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (prizidava Maximus) se po ZUreP-2 štejejo za občinski podrobni prostorski načrt.
8. člen 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (prizidava Maximus) se hranijo in so na vpogled javnosti na sedežu Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota.
9. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
ID št. prostorskega akta: 1412
Št. 3505-0005/2019-20(710)
Murska Sobota, dne 22. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek 

AAA Zlata odličnost