Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1585. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija, stran 4440.

  
Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 20. seji dne 22. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija 
1. člen 
V Odloku o oddaji v najem zemljišč in drugih javnih površin v lasti Občine Idrija (Uradni list RS, št. 4/17, 139/20) se v prvem členu črta besedilo »postopek in«.
2. člen 
V 3. členu se črta prva alinea.
Dosedanja druga in tretja alinea postaneta prva in druga alinea.
V novi drugi alinei se za besedilom »da Občina Idrija« doda besedilo »in krajevna skupnost, na območju katere nepremičnina leži,«, beseda »potrebuje« se spremeni v »potrebujeta«.
3. člen 
V 5. členu se črtata drugi in tretji odstavek.
4. člen 
V 6. členu se v četrti alinei prvega odstavka pred besedo »čas« doda besedo »predlagan«, v drugem odstavku se število »20« nadomesti s številom »40«, v tretjem odstavku se črta besede »z neposredno pogodbo«.
5. člen 
V prvem odstavku 7. člena se beseda »oddajo« nadomesti z besedo »najem«, črta se besedilo »za namen gostinske ponudbe in kioska (razen za razširitev ponudbe pred poslovnimi prostori)«.
6. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nepremično premoženje se lahko odda v najem za določen čas, vendar ne za dlje kot 5 let, ali za nedoločen čas z odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev.«
7. člen 
Četrti odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Najemnik lahko začne uporabljati najeto zemljišče naslednji dan po sklenitvi pogodbe.«
8. člen 
Za 17. členom se doda nov 17.a člen z naslednjo vsebino:
»Zemljišča in vodi v lasti Občine Idrija se lahko oddajo v najem tudi za sledeče druge namene:
Vrsta rabe
Velikost zemljišča
Višina najemnine v € za posamezno koledarsko leto
postavitev električnih avtomobilskih polnilnic
cca 30 m2
150 EUR
raba obstoječih komunalnih vodov
za tekoči meter voda
0,50 EUR
Postavitev električnih avtomobilskih polnilnic obsega najem dveh parkirnih mest in služnostno pravico za postavitev stebrička električne polnilnice in elektro vodov.«.
9. člen 
V obrazcu iz 6. člena, ki je sestavni del odloka, se v naslovu črta besedilo »(obrazec za najem z neposredno pogodbo)«, v zadnjem odstavku se število »20« nadomesti s številom »40«.
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2016
Idrija, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost