Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1582. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za območje parcel 2878/11, 2878/20, 2878/21, 2947, 2919/22, vse k.o. Hrpelje, stran 4439.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljnjem besedilu ZUreP-2) in 29. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 14. redni seji dne 25. 3. 2021 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za območje parcel 2878/11, 2878/20, 2878/21, 2947, 2919/22, vse k.o. Hrpelje
1. člen 
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina je sprejel sklep o potrditvi lokacijske preveritve za del enote urejanja HK-10 in del enote HK-70 – individualna odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev. Območje se po določilih Odloka o občinskem prostorskem Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 2/18, 77/19, v nadaljevanju Odlok o OPN) nahaja delno v enoti urejanja prostora HK-10 z namensko rabo CDo (območja centralnih dejavnosti za trgovske, oskrbne, poslovne, storitvene dejavnosti, manjšo obrt, brez stanovanj) in delno v enoti urejanja prostora HK-70 z namensko rabo SSv (območja večstanovanjske gradnje). Območje lokacijske preveritve zajema zemljišča parc. št. 2878/11, 2878/20, 2878/21, 2947, 2919/22, vse k.o. Hrpelje in je prikazano na grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa. Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2267.
V območju lokacijske preveritve na parc. št. 2878/11, 2878/20, 2878/21, 2947, 2919/22, vse k.o. Hrpelje se dovolijo naslednja individualna odstopanja od odloka o OPN, in sicer:
– Stavba se lahko nahaja v dveh enotah urejanja.
– V enotah urejanja CDo in SSv so dopustni objekti:
– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,
– 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji. 
– Za predviden objekt, ki je predmet lokacijske preveritve, veljajo podrobni prostorski izvedbeni pogoji za SSv (Območje večstanovanjske gradnje).
– Pri večstanovanjskih objektih z več kot 8 stanovanjskimi enotami ni potrebno 75 % parkirnih mest zagotavljati v podzemni garaži.
– Parkirne površine na nivoju terena, ki so večje od 10 PM ni potrebno ozeleniti z najmanj enim drevesom na 4 PM.
2. člen 
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve za območje parcel št. 2878/11, 2878/20, 2878/21, 2947, 2919/22, vse k.o. Hrpelje s številko ELP 35/2020, ki ga je izdelal PIA studio d.o.o. Portorož, Obala 26, 6320 Portorož.
3. člen 
Sklep preneha veljati dve leti po izdaji, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja ali predodločbe ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-21/2020-26
Hrpelje, dne 25. marca 2021
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek 

AAA Zlata odličnost