Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1580. Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2020, stran 4437.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13 – UPB3, 2/16, 76/17 in 24/18) je Občinski svet Občine Dravograd na 16. seji dne 22. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Dravograd za leto 2020 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2020.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dravograd za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dravograd za leto 2020. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2020 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Dravograd po zaključnem računu za leto 2020 znašajo:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
10.974.480
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
8.767.306
70
DAVČNI PRIHODKI
6.939.642
700 Davki na dohodek in dobiček
5.594.379
703 Davki na premoženje
1.159.772
704 Domači davki na blago in storitve
183.976
706 Drugi davki
1.515
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.827.664
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.541.464
711 Takse in pristojbine
3.566
712 Denarne kazni
6.975
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
24.968
714 Drugi nedavčni prihodki
250.691
72
KAPITALSKI PRIHODKI
468.172
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
178.325
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopred. dolgoročnih sredstev
289.847
73
PREJETE DONACIJE 
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.682.576
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
804.416
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
878.160
78
PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU
56.426
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov
56.426
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.271.592
40
TEKOČI ODHODKI
3.062.899
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
603.857
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
99.990
402 Izdatki za blago in storitve
2.194.625
403 Plačilo domačih obresti
30.290
409 Rezerve
134.137
41
TEKOČI TRANSFERI
3.559.764
410 Subvencije
270.678
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.545.969
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
350.710
413 Drugi tekoči domači transferi
1.392.407
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.433.405
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.433.405
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
215.524
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi
79.408
432 Investicijski transferi
136.116
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
702.888
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v jav. skladih in dr. os. javnega prava
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
50
ZADOLŽEVANJE
1.200.000
500 Domače zadolževanje
1.200.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550) 
555.000
55
ODPLAČILA DOLGA
555.000
550 Odplačila domačega dolga
555.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
645.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
1.347.888
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
192.928
4. člen
Neporabljena sredstva proračunske rezerve za stanovanja v višini 98.473,61 EUR in poslovne prostore v višini 14.342,80 EUR se prenesejo kot sredstva proračunske rezerve za stanovanja oziroma poslovne prostore v leto 2021.
5. člen
Ostanek sredstev na računih konec leta 2020 v višini 1.540.816,23 EUR se vključi v proračun Občine Dravograd za leto 2021 kot prenesena sredstva.
6. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov zaključnega računa proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni deli tega odloka.
7. člen
Zaključni račun Občine Dravograd brez prilog se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, priloge se objavijo na spletni strani Občine Dravograd.
Št. 410-0001/2021
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala 

AAA Zlata odličnost