Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

Ob-2099/21, Stran 1133
Svet Srednje upravno administrativne šole Ljubljana, Zdravstvena pot 10, Ljubljana, na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na dopisni seji sveta zavoda z dne 7. 5. 2021, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat mora izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L in 25/17 – ZVaj).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni pričetek dela je 1. 1. 2022. Izbrani kandidat bo izbran za dobo 5 let.
Kandidat/ka mora k vlogi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, kratek življenjepis in naslednja dokazila: potrdilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, in potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost iz Ministrstva za pravosodje. Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v zaprti ovojnici najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Srednje upravno administrativne šole Ljubljana, Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Srednje upravno administrativne šole Ljubljana 

AAA Zlata odličnost