Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1594. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kanal ob Soči, št. 2 (SD OPN 02), stran 4444.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je županja Občine Kanal ob Soči dne 3. 5. 2021 sprejela
S K L E P 
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kanal ob Soči, št. 2 (SD OPN 02)
1. člen 
(vsebina in pravna podlaga) 
(1) Občina Kanal ob Soči ima sprejet Občinski prostorski načrt (Uradni list RS, št. 99/11 in 7/15, v nadaljevanju: OPN). S tem sklepom županja Občine Kanal ob Soči določa začetek in način priprave njegovih drugih sprememb, tj. Sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Kanal ob Soči, št. 2 (v nadaljevanju: SD OPN 02).
(2) Pravna podlaga za pripravo SD OPN 02 je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2) v povezavi z določili Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20; v nadaljevanju PKP6).
2. člen 
(potrditev izhodišč) 
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo SD OPN 02, februar 2021.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Spremembe in dopolnitve OPN se izdelajo za celotno območje Občine Kanal ob Soči, nanašajo se na strateški in izvedbeni del OPN.
Zaradi velike nesorazmernosti zahtevnosti posegov, ki izhajajo iz pobud za spremembo OPN ter posledično zahtevnosti in trajanja postopka sprememb se je občina odločila, da bo pobude vodila v dveh postopkih. V druge spremembe in dopolnitve OPN (v nadaljevanju SD OPN 02) se vključijo predvsem pobude, ki niso prostorsko zahtevne in ne posegajo na območja, ki bi zahtevala izdelavo dodatnih strokovnih podlag. Skladno z 99. členom PKP6, se obseg posegov na kmetijska zemljišča s to spremembo omeji na 10 ha.
Spremembe in dopolnitve OPN 02 vključujejo spremembe namenske rabe, vključno s spreminjanjem kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča, spremembe prostorskih izvedbenih pogojev in spremembe načinov urejanja.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Način pridobitve strokovnih rešitev je izdelava ustreznih strokovnih podlag skladno s 60. členom ZUreP-2.
(2) Posamezne faze dokumenta bodo ob upoštevanju obstoječih strokovnih podlag, ter smernic nosilcev urejanja prostora pripravljene na osnovi analize razvojnih pobud občine, analize prejetih pobud za spremembo namenske rabe drugih oseb, ter drugih strokovnih podlag, katerih izdelava se bo skozi postopek izkazala za potrebno in smiselno.
(3) Kot obvezne strokovne podlage bodo skladno z 62. členom ZUreP-2 v postopku SD OPN 02 izdelane:
– Urbanistični zasnovi za naselji Kanal in Deskle – dopolnitev
– Krajinska zasnova
– Elaborat ekonomike.
5. člen 
(vrsta postopka) 
SD OPN 02 se skladno s 123. členom ZUreP-2 pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje OPN.
6. člen 
(roki za pripravo SO OPN 02 in njegovih posameznih faz) 
(1) Postopek SD OPN 02 skladno z ZUreP-2 teče po naslednjih fazah in v naslednjih okvirnih rokih:
Sklep o pripravi
april 2021
MOP preveri ustreznost oblike sklepa
7 dni 
Objava sklepa in izhodišč o pripravi OPN za pridobitev konkretnih smernic 
in mnenj NUP glede vplivov na okolje
30 dni 
Odločba o CPVO
21 dni 
Priprava osnutka prostorskega akta, objava na spletu, vloga NUP za prva mnenja
60 dni od izdelave vseh potrebnih strokovnih podlag
Pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora 
30 dni 
Priprava dopolnjenega osnutka SD OPN 02
30 dni po pridobitvi prvih mnenj in priprave morebitnih strokovnih podlag
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka SD OPN 02 z javno obravnavo
7 dni od priprave dopolnjenega osnutka 
SD OPN 02
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN 02 z javno obravnavo
30 dni 
Priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti 
15 dni po zaključku javne razgrnitve 
Obravnava stališč do pripomb in sprejem sklepa na občinskem svetu
redna seja občinskega sveta
Priprava predloga SD OPN 02, objava na spletu, vloga za pridobitev drugega mnenja NUP 
30 dni po sprejemu sklepa o stališčih do pripomb in predlogov javnosti
Pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločitve 
o sprejemljivosti izvedbe SD OPN 02 na okolje
30 dni 
Usklajevanje mnenj in priprava usklajenega predloga SD OPN 02, 
60 dni po pridobitvi vseh drugih mnenj
potrditev SD OPN 02 s strani MOP
30 dni 
Obravnava in sprejem odloka na seji občinskega sveta 
redna seja občinskega sveta
Objava odloka o OPN v uradnem glasilu in uveljavitev OPN
(2) V primeru zahteve za izvedbo CPVO se postopki in roki temu primerno prilagodijo.
(3) Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, razen zakonsko določenih, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj, lahko pa tudi za podajo konkretnih smernic, če tako določa narava prostorske ureditve, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za hrano in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode – sektor območja Soče, Cankarjeva ulica 62, 5000 Nova Gorica;
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje cestnega prometa);
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje železniškega prometa);
– Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva);
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje energetike);
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
– Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana;
– Elektro Primorska, Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica;
– Komunala d.d. Cesta 25. junija, 5000 Nova Gorica;
– ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
– Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana;
– Slovenske železnice – Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana;
– Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Koper - Nova Gorica, Cesta 25. junija 1, 5000 Nova Gorica;
– Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal.
(2) V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v tem členu, se jih po potrebi vključi v pridobitev smernic in mnenj.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Dne 23. 2. 2021 je bilo na spletni strani Občine Kanal ob Soči objavljeno javno naznanilo o predstavitvi delovnega gradiva za pripravo izhodišč SD OPN 2. V okviru postopka je predvidena javna razgrnitev in izvedba ene javne obravnave ter zatem obravnava in objava stališč do pripomb iz javne razgrnitve. Javnih obravnav bo po potrebi v času javne razgrnitve lahko speljanih več.
9. člen 
(podatki in strokovne podlage ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Občina Kanal ob Soči v postopku SD 02 OPN zagotovi:
– posebne strokovne podlage za potrebe občine, kot je opisano v 4. členu,
– morebitne druge strokovne podlage, ki so določene z zakonom in okoljsko poročilo, v kolikor bo potrebno.
(2) Pri pripravi SD OPN 02 se upoštevajo:
– OPN in vse strokovne podlage, ki so priloga OPN,
– določila ZUreP-2 in podzakonskih aktov ter druge relevantne zakonodaje,
– izhodišča hierarhično višjih prostorskih aktov, tj. izhodišča Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2),
– Poročilo o prostorskem razvoju Občine Kanal ob Soči (Locus d.o.o., november 2020),
– podatki iz sistema spremljanja stanja prostorskega razvoja (SSSPR), ki jih v Prostorskem informacijskem sistemu (http://www.pis.gov.si/) vodi Ministrstvo za okolje in prostor,
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– podatke iz prikaza stanja prostora (priloga OPN), ki se z SD OPN 02 ažurirajo in pripravijo kot nov prikaz stanja prostora,
– prostorske podatke in evidence, ki jih zagotovi Občina Kanal ob Soči, kot npr. topografske podatke, podatke katastra stavb, gospodarske javne infrastrukture in podobno.
(3) Sredstva v zvezi s financiranjem postopka SD 02 OPN ter financiranjem izdelave prostorskega akta in morebitnega okoljskega poročila, v kolikor bo potrebno, ter vseh drugih strokovnih podlag zagotovi Občina Kanal ob Soči
10. člen 
(določitev objave in začetek veljavnosti) 
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Ta sklep se skupaj z izhodišči iz 2. člena tega sklepa objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor in na spletni strani Občine Kanal ob Soči.
Št. 3500-0017/2021
Kanal ob Soči, dne 3. maja 2021
Županja 
Občine Kanal
Tina Gerbec 

AAA Zlata odličnost