Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1561. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju, stran 4409.

  
Na podlagi 3. točke četrtega odstavka 3. člena, prvega in tretjega odstavka 5. člena, desetega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 25. člena, petega odstavka 37. člena, prvega in šestega odstavka 40. člena, sedmega odstavka 44. člena, petega odstavka 53. člena, četrtega odstavka 69. člena, petega odstavka 71.d člena, 79. člena in za izvrševanje 4. točke četrtega odstavka 3. člena in 69. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09) ter na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje Zakona o orožju 
1. člen
V Pravilniku za izvajanje Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 40/05, 82/07, 63/10, 52/13 in 29/16) se v 1. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ta pravilnik določa tudi označevanje orožja in bistvenih sestavnih delov orožja v skladu z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2019/68 z dne 16. januarja 2019 o določitvi tehničnih specifikacij za označevanje strelnega orožja in njegovih bistvenih sestavnih delov v skladu z Direktivo Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja (UL L št. 15 z dne 17. 1. 2019, str. 18) in tehnične specifikacije za plašilno in signalno orožje v skladu z Izvedbeno direktivo Komisije (EU) 2019/69 z dne 16. januarja 2019 o določitvi tehničnih specifikacij za plašilno in signalno orožje v skladu z Direktivo Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja (UL L št. 15 z dne 17. 1. 2019, str. 22; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena direktiva 2019/69).«.
2. člen 
Za 4.a členom se dodata novo II.A poglavje in 4.b člen, ki se glasita:
»II.A OZNAČEVANJE OROŽJA IN BISTVENIH SESTAVNIH DELOV OROŽJA 
4.b člen 
Označevanje orožja in bistvenih sestavnih delov orožja 
Razen orožja iz 4. in 5. točke kategorije D, se sme dajati v promet le na novo izdelano, vneseno ali uvoženo orožje in bistvene sestavne dele orožja, ki so preizkušeni, žigosani in označeni.
Orožje in bistveni sestavni deli orožja, ki so bodisi del orožja bodisi dani ločeno na trg, morajo biti označeni z jasno, trajno in enotno oznako, ki vključuje ime proizvajalca, državo ali kraj proizvodnje, serijsko oziroma tovarniško številko in leto proizvodnje, če ni vključeno v serijsko oziroma tovarniško številko. Orožje in bistveni sestavni deli orožja morajo biti ob prenosu iz državnih zalog v stalno civilno uporabo opremljeni z enotno oznako, kot je določeno v prejšnjem stavku, ter z oznako, ki omogoča identifikacijo subjekta tega prenosa.
Oznake iz prejšnjega odstavka se namestijo tako, da so vidne brez razstavljanja orožja in bistvenih sestavnih delov orožja, če je to mogoče. Oznak ni dovoljeno brisati.
Orožje in bistveni sestavni deli orožja morajo biti označeni nemudoma po proizvodnji, vnosu ali uvozu v Republiko Slovenijo oziroma najpozneje pred dajanjem v promet.
Če je bistveni sestavni del orožja premajhen za označitev v skladu s tem členom, se ga označi vsaj s serijsko oziroma tovarniško številko.
Ogrodje orožja ali spodnje oziroma zgornje ohišje sprejemnika, ki so izdelani iz nekovinskega materiala, imajo oznako na kovinski ploščici, ki je trajno vgrajena v material ogrodja orožja ali na spodnje in zgornje ohišje sprejemnika tako, da ploščice ni mogoče zlahka odstraniti, in tako, da bi se z odstranitvijo kovinske ploščice uničil del ogrodja orožja ali spodnje oziroma zgornje ohišje sprejemnika. Ne glede na prejšnji stavek je za označevanje ogrodja orožja ali spodnjega oziroma zgornjega ohišja sprejemnika dovoljena tudi uporaba drugih tehnik za označevanje, če te tehnike zagotavljajo enako raven razločnosti in trajnosti oznak. Za nekovinski material iz prvega stavka tega odstavka se šteje material, ki negativno vpliva na razločnost in trajnost oznak.
Abeceda, ki se uporablja za označevanje, je latinica. Številski sistem, ki se uporablja za označevanje, je arabski ali rimski številski sistem oziroma kombinacija obeh.
Najmanjša velikost pisave, ki se uporablja za označevanje, je 1,6 mm. Kadar je bistveni sestavni del orožja premajhen za označitev v skladu s tem členom, se lahko uporabi manjša velikost pisave.«.
3. člen 
Za 28.a členom se doda nov 28.b člen, ki se glasi:
»28.b člen 
Orožje, namenjeno za alarm ali signaliziranje, oziroma orožje s prostorom za naboje, ki je konstruirano za izstreljevanje samo slepega streliva ali pirotehničnih izdelkov,
Orožje, ki je namenjeno za alarm ali signaliziranje, in orožje s prostorom za naboje, ki je konstruirano za izstreljevanje samo slepega streliva ali pirotehničnih izdelkov, se po zakonu ne šteje za orožje, če izpolnjuje tehnične specifikacije iz Priloge 1 Izvedbene direktive 2019/69.
Šteje se, da orožje iz prejšnjega odstavka izpolnjuje tehnične specifikacije iz Priloge 1 Izvedbene direktive 2019/69, če je tako orožje pregledano zaradi ugotovitve njegove skladnosti z navedenimi tehničnimi specifikacijami in je zanj izdana listina, iz katere je razvidno, da orožje izpolnjuje tehnične specifikacije iz Priloge 1 Izvedbene direktive 2019/69.
Listino iz prejšnjega odstavka je treba pred dajanjem orožja v promet posredovati ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve. Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izda potrdilo o izpolnjevanju tehničnih specifikacij, če je iz listine razvidno, da orožje izpolnjuje tehnične specifikacije iz Priloge 1 Izvedbene direktive 2019/69. Orožje se lahko da v promet po izdaji potrdila.
Listina iz drugega odstavka tega člena se lahko na zahtevo posreduje drugi državi članici Evropske unije.
Kontaktna točka za posredovanje podatkov o rezultatih pregleda v Republiki Sloveniji je ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.«.
4. člen 
V 37. členu se v drugem odstavku besedilo »24 ur« nadomesti z besedilom »tri delovne dni«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-195/2021
Ljubljana, dne 30. aprila 2021
EVA 2021-1711-0025
Aleš Hojs 
minister 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost