Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1616. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parceli s parcelno številko 524/10 k. o. 853 – Šmartno pri Slovenj Gradcu na območju EUP OM-07 v OPN MOSG – (ID 1729), stran 4477.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 23. seji dne 21. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parceli s parcelno številko 524/10 k. o. 853 – Šmartno pri Slovenj Gradcu na območju EUP OM-07 v OPN MOSG – (ID 1729)
I. 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OM-07 v OPN MOSG. Elaborat lokacijske preveritve je pripravilo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o., Grajska 7, 2000 Maribor pod številko 20008, maj 2020. Pooblaščeni prostorski načrtovalec: je Vesna Polanc Marinič, u. d. i. a., ZAPS A-0749. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 1729.
II. 
Lokacijska preveritev, ki je predmet tega elaborata, se nanaša na preveritev možnosti razširitve stavbnega zemljišča razpršene poselitve na kmetijska zemljišča v površini 87,70 m², na zemljišču s parcelno št. 524/10, k. o. 853 – Šmartno pri Slovenj Gradcu, v Mestni občini Slovenj Gradec, na delu enote urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) OM-07, opredeljene z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17).
Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve na sliki 3 in digitalnem podatku shp.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0005/2020
Slovenj Gradec, dne 21. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost