Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

Ob-2139/21, Stran 1137
Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/1, 92/15), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 10., 11. in 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec (Uradni list RS, št. 11/08) Svet javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec objavlja javni razpis za delovno mesto
direktor 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec (M/Ž)
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisano prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima 7. raven izobrazbe družboslovne smeri,
– opravljen bibliotekarski strokovni izpit,
– 5 let vodstvenih delovnih izkušenj,
– znanje enega svetovnega jezika,
– poznavanje dejavnosti s področja kulture, predvsem knjižnične dejavnosti.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti:
– program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje,
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane smeri in izobrazbe,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje vodstvenih izkušenj ter poznavanje dejavnosti,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– izjavo, da soglaša, da se smejo njegovi osebni podatki javno obravnavati na sejah občinskih svetov, če je izbran, in se zanj zaprosi za soglasje oziroma mnenje k imenovanju.
Mandat direktorja traja pet let in je po izteku te dobe lahko ponovno imenovan.
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis za direktorja javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Ne odpiraj!« v desetih dneh od objave na naslov: Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec. O izboru bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenim z zakonom.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet javnega zavoda 
Medobčinska splošna knjižnica Žalec 

AAA Zlata odličnost