Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

Ob-2098/21, Stran 1130
Na podlagi 4. člena Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole (Uradni list RS, št. 76/14) šola objavlja
razpis 
za pridobitev naziva predavatelj/-ica višje šole za programe ekonomist, elektroenergetika, informatika, mehatronika, organizator socialne mreže, varovanje (VI. stopnja)
Ekonomist za naslednja predmetna področja: Poslovni tuji jezik 1 (angleški jezik), Poslovno komuniciranje, Informatika, Poslovna matematika s statistiko, Organizacija in menedžment podjetja, Ekonomija, Osnove poslovnih financ, Trženje, Prodaja, Nabava, Poslovno pravo, Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, Mednarodno poslovanje, Poslovni tuji jezik 1 na višji ravni (angleški jezik), Poslovni tuji jezik 2 (nemški jezik), Temelji računovodstva, Finančno računovodstvo, Stroškovno računovodstvo, Davki, Analiza bilanc z revizijo, Računovodstvo oseb javnega prava, Financiranje proračunskih uporabnikov.
Elektroenergetika za naslednja predmetna področja: Strokovna terminologija v tujem jeziku (angleški jezik, nemški jezik), Poslovno komuniciranje in vodenje, Računalništvo in informatika, Varovanje okolja in varstvo pri delu, Tehniška matematika, Osnove elektrotehnike, Uporabna mehanika, hidrodinamika in termodinamika, Električne meritve, Krmilja in regulacije, Ekonomika in management podjetja, Tehniški predpisi in projektiranje, Elementi elektroenergetskih sistemov, Vodenje obratovanja elektroenergetskih sistemov, Zaščita elektroenergetskih sistemov, Učinkovita raba in obnovljivi viri energije, Sodobne električne instalacije.
Informatika za naslednja predmetna področja: Strokovna terminologija v tujem jeziku (angleški jezik, nemški jezik), Poslovno komuniciranje in vodenje, Računalništvo in informatika, Operacijski sistemi I, Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov, Računalniške komunikacije in omrežja I, Programiranje I, Zbirke podatkov I, Ekonomika podjetja, Vzdrževanje sistemske programske opreme, Operacijski sistemi II, Računalniške komunikacije in omrežja II, Varnost in zaščita, Programiranje II, Razvoj programskih aplikacij, Zbirke podatkov II, Informacijski sistemi, Izdelava spletnih strani, Elektronsko poslovanje, Komunikacijske tehnologije in storitve, Računalniško vodeni procesi, Multimediji.
Mehatronika za naslednja predmetna področja: Strokovna terminologija v tujem jeziku (angleški jezik, nemški jezik), Poslovno komuniciranje in vodenje, Računalništvo in informatika, Osnove strojništva, Osnove elektrotehnike, Trajnostni razvoj, Sistemi mehatronike I, Meritve, Ekonomika podjetja, Sistemi mehatronike II, Tehniški predpisi in projektiranje, Komunikacijske tehnologije in storitve, Programiranje v avtomatiki, Tehnološki procesi, Robotski sistemi I, Računalniško podprte tehnologije, Razvoj programskih aplikacij, Elektronika v mehatroniki, Multimediji, Pogoni in mehanizmi, Logistični mehatronski sistemi, Upravljanje s tveganji v tehniki.
Organizator socialne mreže za naslednja predmetna področja: Tuji jezik (angleški jezik, nemški jezik), Jezikovna kultura, Informacijska tehnologija v sociali, Organizacija in tehnike vodenja, Pravo in vodenje dokumentacij v sociali, Kaj je socialna država, Lokalno okolje in podporne mreže, Spodbujanje prostovoljnega dela v lokalnem okolju, Človek v socialnem okolju, Komunikacija z uporabniki, Otroci in mladostniki v sodobni družbi, Družba tveganja, Družina v sodobnem svetu, Družina kot socialni sistem, Starost in staranje, Življenjski svet starega človeka, Animacija z umetnostnim izražanjem, Delovanje za zdravo življenje, Izobraževanje in trg dela, Marginalne družbene skupine.
Varovanje za naslednja predmetna področja: Ekonomika in podjetništvo, Poslovno komuniciranje in vodenje, Računalništvo in informatika v varovanju, Strokovno sporazumevanje v tujem jeziku (angleški jezik, nemški jezik), Informacijsko-komunikacijski sistemi, Varstvo in zdravje pri delu, Pravo in državna ureditev, Varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin z etiko in integriteto, Uvod v zasebno varovanje, Kazensko pravo in kriminalistika, Upravno pravo, Ukrepi varnostnega osebja, Organizacija prevozov, intervencij in javnih zbiranj, Načrtovanje varovanja oseb, Taktika osebnega varovanja, Specialistična vožnja, Oborožitev in streljanje, Zasebni varnostni menedžment in postopki ter metode nadzora, Načrtovanje varnosti, Sodelovanje z drugimi varnostnimi subjekti, Tehnična sredstva v sistemih varovanja premoženja, Varovanje informacijskih sistemov.
Pogoji za pridobitev imenovanja v naziv predavatelj višje šole
Skladno s petim in šestim odstavkom 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), s 33. in 34. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04, 100/13), Pravilnikom o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 76/14) mora kandidat/kandidatka za pridobitev naziva predavatelj/-ica višje izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (skladno s Pravilnikom o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 35/11)),
– najmanj tri leta delovnih izkušenj in
– dokazila, ki izkazujejo vidne dosežke na izobraževalnem in strokovnem področju skladno s Pravilnikom o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 76/14).
Kandidat/kandidatka za prvo imenovanje v naziv mora vlogi priložiti vsa z razpisom zahtevana dokazila, predvsem pa:
– življenjepis,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o najmanj 3 letih ustreznih delovnih izkušenj (kopija delovne knjižice oziroma potrdila delodajalcev, kjer je razvidno, kje in koliko časa je bil kandidat/kandidatka zaposlen),
– dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju (najmanj 2 dokazili na področju izobraževanja in najmanj 2 dokazili na področju strokovnega dela) skladno Pravilnikom o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 76/14),
– ter podpisano izjavo, v kateri kandidat navede predmete, za katere želi biti imenovan.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh od objave na naslov: Šolski center Kranj, Višja strokovna šola, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, s pripisom »Prijava na razpis za pridobitev naziva predavatelj/-ica višje šole«. Podrobnejše informacije lahko dobite na tel. 04/280-40-31 ali 04/280-40-42 ter preko elektronske pošte vss@sckr.si.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o podelitvi naziva obveščeni po končanem uradnem postopku v zakonitem roku.
Šolski center Kranj 

AAA Zlata odličnost