Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1623. Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2020, stran 4483.

  
Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOPE in 189/20 – ZFRO), 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 in 195/20 – odl. US); v skladu z 18. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popravek) je Občinski svet Občine Trebnje na 21. dopisni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Trebnje za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2020, katerega sestavni del je bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, z izkazom doseženih prejemkov in izdatkov, z ugotovitvijo presežka oziroma primanjkljaja in njegovim razporejanjem.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2020 sestavljata splošni in posebni del.
Splošni del vsebuje prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, posebni del pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Trebnje za leto 2020 po proračunskih uporabnikih.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2020 obsega:
SKUPINA/PODSK. KONTOV
OPIS
LETO 2020 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)11
13.299.592,91
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.797.718,12
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 
10.016.592,10
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
8.723.818,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.023.857,11
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
268.916,99
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.781.126,02
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
835.160,47
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
23.336,31
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
73.125,95
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
33.232,04
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
816.271,25
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
65.241,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
65.241,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
13.331,19
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
13.331,19
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
1.384.270,22
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
937.291,42
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
446.978,80
78
PREJETEA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
39.032,38
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
37.772,38
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
1.260,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
12.727.144,60
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.611.224,50
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
781.472,05
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
125.163,62
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.654.021,95
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
35.566,88
409
REZERVE
15.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
5.138.606,42
410
SUBVENCIJE
60.932,17
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
3.232.509,14
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
524.904,39
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.320.260,72
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.486.516,79
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.486.516,79
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)
490.796,89
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
252.260,04
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
238.536,85
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)
572.448,31
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) 
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
199.673,00
50
ZADOLŽEVANJE 
199.673,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
199.673,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
715.303,88
55
ODPLAČILA DOLGA 
715.303,88
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
715.303,88
IX.
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.– VIII.)
56.817,43
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–515.630,88
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.-IX.=-III.)
–572.448,31
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
1.990.742,03
4. člen 
Presežek prejemkov nad izdatki nad prejemki za leto 2020 znaša 56.817,43 in prenaša v splošni sklad Občine Trebnje.
5. člen 
Sprejme se zaključni račun Rezervnega sklada za leto 2020, ki obsega
v EUR
Prihodki
15.015,63
Odhodki
3.500,00
Primanjkljaj
Presežek
11.515,63
Presežek Rezervnega sklada za leto 2020 znaša 11.515,63 EUR in se prenaša v sklad proračunske rezerve.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prilogi k temu sklepu se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-0003/2021
Trebnje, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost