Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

Ob-2111/21, Stran 1134
Svet zavoda Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova ul. 12, 1000 Ljubljana, na podlagi 53.a in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in nadaljnji) razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat-ka mora za imenovanje za ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 58., 92., 94., 100. in 107.a členom ZOFVI, in sicer:
1. da ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
2. da izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca v šoli,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja,
4. ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. ni bil-a zoper njega/njo uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo sodišča),
11. da predloži svoj program vodenja šole.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145. členu ZOFVI (Uradni list RS, št 12/96 in 64/01), po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI -A (Uradni list RS, št. 64/01) ter 9. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09 in popr. 64/09 ter 65/09 in 20/11).
Kandidat-ka mora imeti pedagoško-andragoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole ter znati rokovati z informacijsko tehnologijo in z osnovnimi računalniškimi programi.
Izbrani-a kandidat-ka bo imenovan-a za 5 let.
Predviden pričetek dela je z 2. 8. 2021. Pogodba o zaposlitvi se lahko v primeru izbire zunanjega kandidata-ke sklene za določen čas mandata.
Kandidati lahko v roku 8 dni od objave tega razpisa na naslov: Svet zavoda, Osnovna šola Bežigrad, Črtomirova ul. 12, 1000 Ljubljana, z oznako: »prijava na razpis za ravnatelja« pošljete:
Popolno pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in s priloženimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter z originalnim potrdilom ministrstva, pristojnega za pravosodje, o nekaznovanosti in pristojnega Okrajnega sodišča o ne pričetem kazenskem postopku v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni. Kandidati obvezno posredujte tudi e-naslov za obveščanje med razpisnim postopkom.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Bežigrad 

AAA Zlata odličnost