Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

Ob-2096/21, Stran 1100
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Zvonko Černač, minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko, na podlagi 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 22. člena Uredbe o izvajanju norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2021 (Uradni list RS, št. 160/20) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov 
1. Nosilec programa: nosilec programa Izobraževanje – krepitev človeških virov, ki se sofinancira iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 ter pripadajoče slovenske udeležbe, je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju: SVRK v vlogi Nosilca programa), Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje projektov programa Izobraževanje – krepitev človeških virov je:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021), (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022), (Uradni list RS, št. 174/20),
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122), (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP),
– Uredba o izvajanju norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2021 (Uradni list RS, št. 160/20 z dne 6. 11. 2020),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredba o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 z dne 23. 9. 2016, objavljena na https://www.norwaygrants.si/razpisi/izobrazevanje,
– Memorandum o soglasju o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 z dne 17. 4. 2018 in sprememba z dne 17. 6. 2019, objavljen na https://www.norwaygrants.si/ razpisi/izobrazevanje,
– Sporazum o programu Izobraževanje – krepitev človeških virov, z dne 18. 12. 2019 in spremenjen dne 16. 3. 2021 objavljen na https://www.norwaygrants.si/razpisi/izobrazevanje,
– Sporazum o izvajanju programa med Nacionalno kontaktno točko in Nosilcem programa Izobraževanje – krepitev človeških virov z dne 19. 1. 2021.
V dokumentu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. Javni razpis
Javni razpis objavlja SVRK v vlogi Nosilca programa in je namenjen upravičencem opredeljenim v 7. poglavju tega dokumenta.
Od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije bo javni razpis in njegova razpisna dokumentacija na voljo na spletnih straneh: www.eeagrants.si in www.norwaygrants.si, na povezavi www.norwaygrants.si/razpisi/izobrazevanje.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– Priročnik za upravičence (v več delih),
– predlogo Izjave nosilca projekta,
– predlogo Izjave projektnega parterja (v slovenskem in angleškem jeziku),
– predlogo Izjave o svetovalcih, udeleženih pri pripravi vloge za projekt,
– vzorec Pogodbe o dodelitvi sredstev,
– vzorec Sporazuma o partnerstvu (v slovenskem in angleškem jeziku).
Nosilec programa vabi projektne partnerje iz Republike Slovenije in Kraljevine Norveške k predložitvi prijavnice v skladu s tem javnim razpisom.
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov (v nadaljevanju program Izobraževanje), ki se jim dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe (v nadaljevanju: sredstva) ter sledijo glavnima ciljema Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021, ki sta:
– prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru ter
– krepiti bilateralne odnose med Republiko Slovenijo in državo donatorico Kraljevino Norveško (v nadaljevanju Norveška).
V tem kontekstu je namen programa Izobraževanje krepiti človeški kapital in baze znanja. Cilj se bo dosegel s spodbujanjem institucionalnega sodelovanja na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja, z izboljšanim podpornim okoljem za naslovljene prikrajšane skupine ter izboljšanim usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja.
Poseben poudarek programa je na spodbujanju aktivnega sodelovanja med institucijami iz Slovenije in institucijami z Norveške. Posledično je zaželeno, da se projekt izvaja v partnerstvu z institucijami z Norveške.
Sredstva se dodelijo za sofinanciranje projektov, izbranih v okviru spodaj naštetih programskih področij, za doseganje rezultatov in neposrednih učinkov znotraj posameznega programskega področja.
V skladu s pogoji javnega razpisa se morajo projektni predlogi nanašati le na enega izmed spodaj naštetih rezultatov (I.1 ali I.2 ali I.3), tudi v primeru projekta pri katerem bi aktivnosti lahko spadale pod več rezultatov.
Projekt, ki se nanaša na rezultat I.1, mora prispevati k obema neposrednima učinkoma (I.1.1 in I.1.2).
Projekt, ki se nanaša na rezultat I.2, lahko prispeva k samo enemu neposrednemu učinku (I.2.1 ali I.2.2 ali I.2.3). Projekt, ki se nanaša na rezultat I.3, lahko prispeva k samo enemu neposrednemu učinku (I.3.1 ali I.3.2).
a) Programsko področje: Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade
– Rezultat I.1: Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja
– Neposredni učinek I.1.1: Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje 
– Neposredni učinek I.1.2: Izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju 
– Rezultat I.2: Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin
– Neposredni učinek I.2.1: Vzpostavljene podporne storitve za osebe NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo) 
– Neposredni učinek I.2.2: Zagotovljena podpora mladim 
– Neposredni učinek I.2.3: Zagotovljeno podporno okolje za prekarne delavce 
b) Programsko področje: Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
– Rezultat I.3: Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
– Neposredni učinek I.3.1: Vzpostavljeni lokalni sistemi, ki podpirajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 
– Neposredni učinek I.3.2: Razvita organizacijska kultura, ki podpira usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter politiko enakosti spolov 
Podrobnejše informacije o opisu vsebine, posameznih rezultatih in neposrednih učinkih, posebnih pogojih upravičenosti ter zahteve glede doseganja kazalnikov so navedene v 1b delu Priročnika za upravičence, ki je na voljo za prenos na spletnih straneh www.eeagrants.si in www.norwaygrants.si na povezavi www.norwaygrants.si/razpisi/izobrazevanje.
Projektni partnerji sodelujejo pri razvoju in izvedbi projekta. Izvedeni projekti morajo zbirati, vzdrževati in poročati podatke, ki prikazujejo njihov prispevek k splošnim programskim ciljem.
4.1 Vrste projektov
Rezultat I.1: Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja
Namen projektov institucionalnega sodelovanja je v razvoju novih modelov, metod in strategij poučevanja, izboljšanju kompetenc in spretnosti na vseh ravneh izobraževanja ter usposabljanju osebja. Poseben poudarek je na razvoju spretnosti in kompetenc za delo in življenje v 21. stoletju. Dodatno se v okviru projektov spodbuja krepitev sodelovanja med deležniki na področju usposabljanja in izobraževanja, kakor tudi drugimi deležniki na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.
Rezultat I.2: Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin
Projekti so usmerjeni k izboljšanju kakovosti delovanja podpornega okolja pri obravnavi in aktiviranju posebnih ranljivih skupin ter oblikovanju bolj dinamičnih in povezanih skupnosti.
Podprte bodo tri vrste projektov sodelovanja:
– podpora za osebe NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo),
– podpora za mlade v manj dinamičnih lokalnih okoljih,
– zagotavljanje podpornega okolje za prekarne delavce.
Rezultat I.3: Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
Projekti so usmerjeni k izboljšanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja posameznikov z izboljšanjem lokalnih storitev ter tudi k razvoju organizacijske kulture, ki podpira usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter promocijo enakosti spolov.
Podprti bosta dve vrsti projektov sodelovanja:
– izboljšanje lokalnih storitev za podporo usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja
– razvoj organizacijske kulture, ki podpira usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter politiko enakosti spolov.
5. Dodeljevanje sredstev in velikost projektov
5.1 Stopnja sofinanciranja
Pri projektih, izbranih na javnem razpisu, znaša stopnja sofinanciranja do 100 % vseh upravičenih izdatkov, tudi v primeru, kadar je nosilec projekta NVO.
Višina sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa se zniža pri projektih, ki ustvarjajo prihodke ali v primeru uporabe pravil o državnih pomočeh. Pravila glede prihodkov projekta se ne uporabljajo v primeru uporabe pravil o državnih pomočeh.
5.2 Višina razpoložljivih sredstev
Skupna višina razpoložljivih sredstev, ki so na voljo za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa, znaša 11.299.156,00 EUR, od tega 9.604.283,00 EUR iz Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in 1.694.873,00 EUR iz pripadajoče slovenske udeležbe, ki jih zagotavlja SVRK.
Razpoložljiva sredstva na nivoju rezultatov programa so fiksna, na nivoju neposrednih učinkov programa pa okvirna. Sredstva v okviru rezultata I.1 niso razdeljena po posameznih neposrednih učinkih, saj projekti prispevajo k obema neposrednima učinkoma. Z namenom maksimiranja kazalnikov rezultatov programa ter kazalnikov neposrednih učinkov programa in glede na število prejetih vlog, si SVRK pridržuje pravico do prerazporeditve sredstev na druge neposredne učinke v okviru istega rezultata programa.
Tabela 1: Razpoložljiva sredstva ter višine najnižjih in najvišjih dopustnih zaprošenih zneskov sredstev za projekte v okviru posameznega rezultata in neposrednega učinka (v EUR)
Rezultati in neposredni učinki programa
Razpoložljiva sredstva
Najnižji in najvišji dopustni zaprošeni znesek sredstev 
za projekt
Najnižji znesek
Najvišji znesek
Rezultat: Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja
6.063.862,00
200.000,00
1.000.000,00
Neposredni učinek: Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje
Neposredni učinek: Izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju
Rezultat: Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin 
3.235.294,00
200.000,00
500.000,00
Neposredni učinek: Vzpostavljene podporne storitve za osebe NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo)
950.000,00 
(okvirno)
Neposredni učinek: Zagotovljena podpora mladim
1.400.000,00 
(okvirno)
Neposredni učinek: Zagotovljeno podporno okolje za prekarne delavce
885.294,00 
(okvirno)
Rezultat: Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
2.000.000,00
 
200.000,00
 
500.000,00
Neposredni učinek: Vzpostavljeni lokalni sistemi, ki podpirajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
1.400.000,00 
(okvirno)
Neposredni učinek: Razvita organizacijska kultura, ki podpira usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter politiko enakosti spolov
600.000,00 
(okvirno)
SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA
11.299.156,00
Proces izbora projektov za sofinanciranje je opisan v poglavju 11. Število sofinanciranih projektov bo odvisno od višine razpoložljivih sredstev. Le projekti, ki bodo prejeli vsaj 75 točk pri ocenjevanju kakovosti, bodo predlagani za sofinanciranje.
6. Upravičeno območje
Upravičeno območje izvajanja projektov je območje Republike Slovenije. Ker je eden od ciljev finančnih mehanizmov tudi krepitev bilateralnih odnosov med Norveško in Republiko Slovenijo, se lahko projektne aktivnosti, kadar je to primerno za projekt, izvajajo tudi na območju Norveške. Izvajanje projektnih aktivnosti izven teh dveh upravičenih območij je dopustno v posebej utemeljenih primerih in po predhodni odobritvi SVRK.
Rezultati in neposredni učinki projektov se morajo odražati v Republiki Sloveniji.
7. Upravičenost prijaviteljev in partnerjev
7.1 Upravičenost prijaviteljev
Splošen pogoj: Za upravičenega prijavitelja (tj. nosilca projekta) šteje vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Sloveniji, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna/nepridobitna dejavnost).
Za sodelovanje na javnem razpisu mora prijavitelj izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v Izjavi nosilca projekta in Izjavi projektnega partnerja. Izpolnjevanje pogojev prijavitelj dokazuje s podpisom obeh navedenih izjav.
Prijavitelj v primeru odobritve projekta za sofinanciranje prevzame vlogo nosilca projekta, postane podpisnik pogodbe o dodelitvi sredstev in nosi odgovornost za celotno izvedbo projekta.
7.2 Upravičenost partnerjev
Splošen pogoj:
Za upravičenega partnerja v projektu (v nadaljevanju: projektni partner) šteje vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Sloveniji ali Kraljevini Norveški, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna/nepridobitna dejavnost). Kot upravičen projektni partner šteje tudi katera koli mednarodna organizacija ali organ ali agencija v njihovem okviru, ki je dejavno vključen/a v izvajanje projekta in k njemu učinkovito prispeva.
Vsak projektni partner je dolžan podpisati Izjavo projektnega partnerja s podpisom katere dokazuje izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Navedeno izjavo je dolžan podpisati tudi nosilec projekta.
Ker je eden od glavnih ciljev Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 krepitev bilateralnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Norveško, je v okviru tega javnega razpisa sodelovanje in partnerstvo med institucijami iz obeh omenjenih držav še posebej spodbujano.
8. Obdobje trajanja projektov
Obdobje trajanja projektov je najmanj dvanajst mesecev in ne več kot štiriindvajset mesecev. Projekti se morajo zaključiti najpozneje do 30. 4. 2024.
Ne glede na obdobje trajanja projektov je v določenih primerih treba spoštovati posebne pogoje (kot so: investicije v nepremičnine, nakup zemljišč in nepremičnin, nakup nove in rabljene opreme), ki so navedeni v pogodbi o dodelitvi sredstev, tudi po potrditvi zaključnega poročila projekta. Podrobneje so pogoji navedeni v 4. delu Priročnika za upravičence.
9. Upravičenost izdatkov
V skladu s členom 8.2 Uredbe o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 so upravičeni izdatki projekta tisti dejansko nastali izdatki v okviru projekta, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– nastanejo med začetnim in končnim datumom upravičenosti projekta, ki sta določena v pogodbi o dodelitvi sredstev; izjemoma se šteje, da so izdatki, za katere je izdan račun v zadnjem mesecu upravičenosti, nastali v obdobju upravičenosti, če so plačani v tridesetih dneh po končnem datumu upravičenosti;
– so povezani s predmetom pogodbe o dodelitvi sredstev in navedeni v podrobnem stroškovnem načrtu projekta;
– so sorazmerni in nujni za izvedbo projekta;
– se uporabljajo izključno za doseganje ciljev in pričakovanih rezultatov projekta v skladu z načeli dobrega finančnega upravljanja (načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti);
– so opredeljivi in preverljivi, predvsem tako, da so vneseni v računovodske evidence upravičenca ter določeni v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi države v kateri je nosilec projekta ali projektni partner ustanovljen in s splošno priznanimi računovodskimi načeli;
– so v skladu z zahtevami veljavne davčne in socialne zakonodaje.
Upravičeni so zlasti naslednji izdatki za projekte, če izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje:
– stroški osebja, ki sodeluje pri projektu,
– posredni stroški pri projektih (režijski stroški) – pisarniški in administrativni stroški,
– potni stroški in dnevnice osebja, ki sodeluje pri projektu, v obliki pavšalnega zneska,
– stroški potrošnega materiala in zalog,
– stroški nove ali rabljene opreme,
– stroški nakupa zemljišč in nepremičnin (vključno s stroški gradnje/obnove),
– stroški, ki izhajajo iz drugih pogodb, ki jih je sklenil nosilec projekta ali projektni partner za namen izvedbe projekta,
– stroški, ki izhajajo neposredno iz zahtev določenih v pogodbi o dodelitvi sredstev.
Upravičenost izdatkov po posameznih kategorijah stroškov in posebni pogoji, ki veljajo v okviru posameznih kategorij, so podrobneje opisani v 4. delu Priročnika za upravičence.
9.1 Obdobje upravičenosti
Izdatki, ki so nastali v okviru projekta, so upravičeni v obdobju trajanja projekta, pri čemer sta začetni in končni datum trajanja projekta navedena v pogodbi o dodelitvi sredstev. To obdobje se ne sme pričeti pred datumom izdaje sklepa o izboru projekta. Najkasnejši datum upravičenosti izdatkov je 30. 4. 2024.
10. Rok in način prijave
Vloge se lahko predložijo kadar koli od datuma objave javnega razpisa do izteka roka za predložitev vlog.
Rok za predložitev vlog je 30. 9. 2021. Morebitni naslednji roki za predložitev vlog bodo, skupaj z morebitnimi spremembami, vsaj dva meseca pred naslednjim rokom objavljeni na spletni strani programa www.eeagrants.si in www.norwaygrants.si, na povezavi www.norwaygrants.si/razpisi/ izobrazevanje.
Vlogo mora predložiti nosilec projekta, in sicer izključno preko elektronskega sistema za spremljanje eMS. Predložena vloga mora vsebovati vse zahtevane podatke in ustrezne dokumente kot je navedeno v Priročniku za upravičence.
Prijavitelj (tj. nosilec projekta) lahko odda največ eno vlogo za projekt, kot partner v projektu pa lahko sodeluje v več projektih. Če prijavitelj odda več vlog v okviru enega roka za predložitev vlog, se za ocenjevanje upošteva samo prva oddana vloga, vse ostale vloge se zavrnejo.
Le vloge, ki so oddane elektronsko na naslednji povezavi: https://ems.norwaygrants.si/emsegp do 30. 9. 2021 do 12. ure (opoldne) CET bodo obravnavane kot pravočasno oddane vloge.
Vloge, ki prispejo na drugačen način (npr. po pošti, faksu, elektronski pošti ali osebno dostavljene vloge) ali so na navedeni povezavi oddane po roku za predložitev vlog, se zavrnejo.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in merili javnega razpisa in prijavnega paketa.
11. Izbirni postopek
Izbor projektov temelji na oceni prispelih prijav po standardiziranem postopku v skladu z eMS, v skladu z načeli transparentnosti in enake obravnave. Izbirna komisija je odgovorna za ocenjevanje razpisa za zbiranje predlogov in izbiro projektov.
Ocenjevanje vlog poteka v dveh fazah:
– pregled administrativne ustreznosti in upravičenosti,
– ocenjevanje kakovosti.
Pregled administrativne ustreznosti in upravičenosti
Vsaka vloga mora izpolnjevati merila administrativne ustreznosti in upravičenosti, kar bo pregledano s strani Nosilca programa.
Če izbirna komisija pri preverjanju administrativne ustreznosti in upravičenosti ugotovi nepopolnost vloge, bo vloga zavrnjena, razen v primerih, kadar je možna dopolnitev vloge, kot je navedeno v Priročniku za upravičence. V primeru možnosti dopolnitve vloge, izbirna komisija prijavitelja prek elektronskega sistema eMS pozove k dopolnitvi vloge. Dopolnitve morajo biti podane v petih delovnih dneh od prejema poziva za dopolnitev vloge. Vloga, ki ni dopolnjena elektronsko in v skladu s pozivom za dopolnitev, se zavrne.
Ocenjevanje kakovosti
Vloge, ki so administrativno ustrezne in upravičene, se oceni na podlagi meril kakovosti.
Vsebinska kakovost vlog se ocenjuje po naslednjih merilih:
– Vsebinska skladnost (30 točk)
– Kakovost zasnove delovnega načrta (20 točk)
– Trajnost (10 točk)
– Kakovost partnerstva (15 točk)
– Stroškovna učinkovitost (20 točk).
Bilateralni vidik vloge (le v primeru prejema minimalnega števila točke v ocenjevanju kakovosti):
– V projektno partnerstvo je vključen partner z Norveške (10 točk).
Za sofinanciranje se predlagajo samo projekti, ki pri ocenjevanju kakovosti prejmejo najmanj 75 točk. V kolikor praga 75 točk ne doseže dovolj projektov, lahko izbirna komisija predlaga nižji prag. Projekti s projektnim partnerjem z Norveške prejmejo dodatnih 10 točk po doseženem pragu 75 točk. Največje število razpoložljivih točk je 95 točk za projekte brez projektnega partnerja z Norveške in 105 točk za projekte s projektnim partnerjem z Norveške.
Seznam razvrščenih projektov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, je pregledan s strani Izbirne komisije. Izbirna komisija seznam projektov predlaganih za financiranje predloži SVRK. Število odobrenih projektov je odvisno od razpoložljivih sredstev in števila prejetih prijav.
Celoten postopek ocenjevanja, vključno s podrobnejšimi merili, je podrobneje opredeljen v 1.b delu Priročnika za upravičence.
12. Obveščanje o izboru
Vsi prijavitelji so o odločitvi o izboru projektov obveščeni preko informacijskega sistema eMS.
Prijavitelji projektov, izbranih za sofinanciranje, prejmejo sklep o izboru projekta.
Prijavitelji neizbranih projektov za sofinanciranje bodisi zaradi nepopolnosti vloge v postopku preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti, bodisi zaradi dodeljenega premajhnega števila točk v postopku ocenjevanja kakovosti ali zaradi nerazpoložljivosti sredstev kljub zadostnemu številu točk v postopku ocenjevanja kakovosti, prejmejo sklep o zavrnitvi vloge.
Prijavitelj lahko vloži na SVRK pritožbo v osmih dneh od prejema sklepa o zavrnitvi. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. SVRK o pritožbi odloči v petnajstih dneh s sklepom.
Rezultati tega javnega razpisa so javnega značaja in se objavijo na spletnih straneh: www.eeagrants.si in www.norwaygrants.si, na povezavi www.norwaygrants.si/razpisi/izobrazevanje.
Rezultati javnega razpisa bodo javno objavljeni predvidoma v 6 mesecih po roku (končni datum) za oddajo vlog.
13. Jezik
Javni razpis je objavljen v slovenskem in angleškem jeziku.
V primeru razhajanj med slovenskim in angleškim besedilom javnega razpisa in Priročnikom za upravičence bo slovenska različica uporabljena kot orodje za razumevanje omenjenih besedil.
Vloga za projekt se odda v slovenskem jeziku, razen povzetka projekta, ki mora biti oddan v slovenskem in angleškem jeziku.
Vsi ostali dokumenti se oddajo ali v slovenskem ali v angleškem jeziku v skladu s Priročnikom za upravičence.
Prijavitelji se morajo prepričati, da je besedilo v slovenskem in angleškem jeziku enako in razumljivo.
14. Spremembe javnega razpisa
Ob morebitnih spremembah javnega razpisa in/ali prijavnega paketa se spremenjen dokument objavi v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih straneh: www.eeagrants.si in www.norwaygrants.si, na povezavi www.norwaygrants.si/razpisi/izobrazevanje.
Morebitne spremembe tega javnega razpisa se objavijo tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prijavitelji so dolžni upoštevati morebitne spremembe javnega razpisa in prijavnega paketa.
15. Dodatne informacije
Prijavitelji morajo pred oddajo prijavnice projekta prebrati vse dokumente, povezane z javnim razpisom.
Morebitne dodatne informacije vezane na javni razpis lahko pridobite do roka za oddajo vlog tako, da nam vaša vprašanja posredujete na elektronski naslov nor_egp.svrk@gov.si.
Najpogostejša vprašanja in odgovori se objavijo na spletnih straneh www.eeagrants.si in www.norwaygrants.si na povezavi www.norwaygrants.si/razpisi/izobrazevanje ter so osvežena enkrat tedensko. Imena pošiljateljev vprašanj se ne objavijo.
Vsi podatki iz prejetih vlog so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovna skrivnost se lahko označi posamezen podatek ali del vloge, ne more pa se oznaka poslovne skrivnosti nanašati na celotno vlogo in/ali na podatke, ki so potrebni za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh www.eeagrants.si in www.norwaygrants.si, na povezavi www.norwaygrants.si/razpisi/izobrazevanje po odločitvi izbirne komisije in podpisu pogodb o dodelitvi sredstev z izbranimi nosilci projektov.
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti