Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

Ob-2095/21, Stran 1095
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa Zvonko Černač, minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko, na podlagi 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 22. člena Uredbe o izvajanju norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2021 (Uradni list RS, št. 160/20) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje 
1. Nosilec programa: nosilec programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki se sofinancira iz sredstev Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora 2014–2021 in Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 ter pripadajoče slovenske udeležbe, je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju: SVRK v vlogi Nosilca programa), Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje projektov programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021), (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022), (Uradni list RS, št. 174/20),
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122), (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP),
– Uredba o izvajanju norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora v Republiki Sloveniji v obdobju 2014–2021 (Uradni list RS, št. 160/20 z dne 6. 11. 2020),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredba o izvajanju finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju: EGP) 2014–2021 z dne 23. 9. 2016, objavljena na https://www.norwaygrants.si/razpisi/okolje,
– Uredba o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 z dne 23. 9. 2016, objavljena na https://www.norwaygrants.si/razpisi/okolje,
– Memorandum o soglasju o izvajanju Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora 2014–2021 z dne 17. 4. 2018 in sprememba z dne 17. 6. 2019, objavljen na https://www.norwaygrants.si/razpisi/okolje,
– Memorandum o soglasju o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 z dne 17. 4. 2018 in sprememba z dne 17. 6. 2019, objavljen na https://www.norwaygrants.si/ razpisi/okolje,
– Sporazum o programu Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, z dne 18. 12. 2019 in spremenjen dne 16. 3. 2021, objavljen na https://www.norwaygrants.si/razpisi/okolje,
– Sporazum o izvajanju programa med Nacionalno kontaktno točko in Nosilcem programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje z dne 19. 1. 2021.
V dokumentu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. Javni razpis
Javni razpis objavlja SVRK v vlogi Nosilca programa in je namenjen upravičencem opredeljenim v 7. poglavju tega dokumenta.
Od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, bo javni razpis in njegova razpisna dokumentacija na voljo na spletnih straneh: www.eeagrants.si in www.norwaygrants.si, na povezavi https://www.norwaygrants.si/razpisi/okolje.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
– Priročnik za upravičence,
– predlogo Izjave nosilca projekta,
– predlogo Izjave projektnega partnerja (v slovenskem in angleškem jeziku),
– predlogo Izjave o svetovalcih, udeleženih pri pripravi vloge za projekt,
– vzorec Pogodbe o dodelitvi sredstev,
– vzorec Sporazuma o partnerstvu (v slovenskem in angleškem jeziku).
Nosilec programa vabi projektne partnerje iz Republike Slovenije, Kraljevine Norveške, Kneževine Lihtenštajn in Islandije (v nadaljevanju: države donatorice), da oddajo prijavnice v skladu s tem javnim razpisom.
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki se jim dodelijo sredstva finančnih mehanizmov (Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 ali Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora 2014–2021) in pripadajoče slovenske udeležbe (v nadaljevanju: sredstva) ter sledijo glavnima ciljema Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora, ki sta:
– prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v Evropskem gospodarskem prostoru ter
– krepiti bilateralne odnose med Republiko Slovenijo in državami donatoricami.
V tem kontekstu je namen programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ublažiti podnebne spremembe in zmanjšati ranljivost na podnebne spremembe. Cilj se bo dosegel s povečanjem proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanjem upravljanja trajnostne mobilnosti, povečanim uveljavljanjem načel krožnega gospodarstva in izboljšanim upravljanjem ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.
Sredstva se dodelijo za sofinanciranje projektov izbranih v okviru spodaj naštetih programskih področij za doseganje rezultatov in neposrednih učinkov znotraj posameznega programskega področja.
V skladu s pogoji javnega razpisa se morajo projektni predlogi nanašati le na enega izmed spodaj naštetih rezultatov in le na en neposredni učinek, tudi v primeru projekta pri katerem bi aktivnosti lahko spadale pod več rezultatov.
a) Programsko področje: Obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, energetska varnost
– Rezultat B.1: Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov
– Neposredni učinek B.1.1: Boljša usposobljenost za razvoj manj uveljavljenih obnovljivih virov energije 
– Neposredni učinek B.1.2: Vzpostavljena proizvodnja energije iz manj uveljavljenih obnovljivih virov 
b) Programsko področje: Blaženje posledic podnebnih sprememb in prilagajanje nanje
– Rezultat B.2: Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti
– Neposredni učinek B.2.1: Izvedeni ukrepi za izboljšanje regionalne trajnostne mobilnosti 
– Neposredni učinek B.2.2: Izdelani mobilnostni načrti za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa 
– Rezultat B.3: Povečano uveljavljanje načel krožnega gospodarstva
– Neposredni učinek B.3.1: Izvedeni ukrepi za krožno gospodarstvo 
– Rezultat B.4: Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb
– Neposredni učinek B.4.1: Boljša usposobljenost za upravljanje ekosistemov 
V okviru vsakega rezultata oziroma neposrednega učinka veljajo tudi posebni pogoji upravičenosti, ki jim mora vloga zadostiti, sicer se smatra kot neupravičena. Podrobnejše informacije o opisu vsebine, posameznih rezultatih in neposrednih učinkih, posebnih pogojih upravičenosti ter zahteve glede doseganja kazalnikov so navedene v Priročniku za upravičence, ki je na voljo za prenos na spletnih straneh www.eeagrants.si in www.norwaygrants.si, na povezavi https://www.norwaygrants.si/razpisi/okolje.
Pri projektih je treba uporabiti v rezultate usmerjen pristop. Jasno je treba pokazati skladnost projektne intervencijske logike (tj. cilje, dejavnosti, učinke in pričakovane rezultate, specifične za projekt) s planiranimi ciljnimi vrednostmi kazalnikov neposrednih učinkov programa.
Za podrobne informacije o vsebini vsakega rezultata in neposrednega učinka, vključno s primeri možnih projektnih aktivnosti, upravičenci in ciljnimi skupinami, glejte 1.a del Priročnika za upravičence. Da bi bil vaš projekt skladen s programom Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, je obvezno prebrati in upoštevati opis vsakega rezultata in ustreznega neposrednega učinka.
Projektni partnerji sodelujejo pri razvoju in izvedbi projekta. Izvedeni projekti morajo zbirati, vzdrževati in poročati podatke, ki prikazujejo njihov prispevek k splošnim programskim ciljem.
5. Dodeljevanje sredstev in velikost projekta
Pri projektih, izbranih na javnem razpisu, znaša stopnja sofinanciranja do 100 % vseh upravičenih izdatkov, tudi če je nosilec projekta NVO.
Višina sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa se zniža pri projektih, ki ustvarjajo prihodke ali v primeru uporabe pravil o državnih pomočeh. Pravila glede prihodkov projekta se ne uporabljajo v primeru uporabe pravil o državnih pomočeh.
Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa, znaša 15.564.705,88 EUR, od tega 2.281.034,00 EUR iz Norveškega finančnega mehanizma, 10.948.966,00 EUR iz Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in 2.334.705,88 EUR iz pripadajoče slovenske udeležbe, ki jih zagotavlja SVRK.
Sredstva so razdeljena na naslednje rezultate:
– Projekti, ki prispevajo k rezultatom B.1, B.2 in B.4 so sofinancirana iz sredstev Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in pripadajoče slovenske udeležbe v skupnem znesku 12.881.135,90 EUR.
– Projekti, ki prispevajo k rezultatu B.3 so sofinancirani iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma in pripadajoče slovenske udeležbe v skupnem znesku 2.683.569,98 EUR.
Razpoložljiva sredstva na nivoju rezultatov programa so fiksna, na nivoju neposrednih učinkov programa pa okvirna. Z namenom maksimiranja kazalnikov rezultatov, kazalnikov neposrednih učinkov in glede na število prejetih vlog si SVRK pridržuje pravico do prerazporeditve sredstev na druge neposredne učinke v okviru istega rezultata.
FINANČNI MEHANIZEM EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA IN SLOVENSKI PRISPEVEK
REZULTATI IN NEPOSREDNI UČINKI PROGRAMA
RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA (v EUR)
NAJNIŽJI DOPUSTNI ZAPROŠENI ZNESEK SREDSTEV ZA PROJEKT (v EUR)
NAJVIŠJI DOPUSTNI ZAPROŠENI ZNESEK SREDSTEV ZA PROJEKT (v EUR)
B.1 Rezultat: Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov
5.000.000,00
B.1.1 Neposredni učinek: Boljša usposobljenost za razvoj manj uveljavljenih obnovljivih virov energije
1.000.000,00 (okvirno)
200.000,00
1.000.000,00
B.1.2 Neposredni učinek: Vzpostavljena proizvodnja energije iz manj uveljavljenih obnovljivih virov
4.000.000,00 (okvirno)
200.000,00
4.000.000,00
B.2 Rezultat: Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti
4.881.135,90
B.2.1 Neposredni učinek: Izvedeni ukrepi za izboljšanje regionalne trajnostne mobilnosti
3.000.000,00 (okvirno)
200.000,00
2.000.000,00
B.2.2 Neposredni učinek: Izdelani mobilnostni načrti za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa
1.881.135,90 (okvirno)
200.000,00
1.881.135,90
B.4 Rezultat: Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb
3.000.000,00
B.4.1 Neposredni učinek: Boljša usposobljenost za upravljanje ekosistemov
3.000.000,00
200.000,00
1.200.000,00
SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA
12.881.135,90
NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM IN SLOVENSKI PRISPEVEK
REZULTATI IN NEPOSREDNI UČINKI PROGRAMA
REZULTATI 
IN NEPOSREDNI UČINKI PROGRAMA
REZULTATI 
IN NEPOSREDNI UČINKI PROGRAMA
REZULTATI 
IN NEPOSREDNI UČINKI PROGRAMA
B.3 Rezultat: Povečano uveljavljanje načel krožnega gospodarstva
2.683.569,98
B.3.1 Neposredni učinek: Izvedeni ukrepi za krožno gospodarstvo
2.683.569,98
200.000,00
800.000,00
SKUPAJ RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA
2.683.569,98
Proces izbora projektov za sofinanciranje je opisan v poglavju 11. Število sofinanciranih projektov bo odvisno od višine razpoložljivih sredstev. Le projekti, ki bodo prejeli vsaj 75 točk pri ocenjevanju kakovosti, bodo predlagani za sofinanciranje.
6. Upravičeno območje
Upravičeno območje izvajanja projektov je območje Republike Slovenije. Ker je eden od ciljev finančnih mehanizmov tudi krepitev bilateralnih odnosov med državami donatoricami in Republiko Slovenijo, se lahko projektne aktivnosti, kadar jo to primerno za projekt, izvajajo tudi na območju držav donatoric. Izvajanje projektnih aktivnosti izven teh upravičenih območij je dopustno v posebej utemeljenih primerih in po predhodni odobritvi SVRK.
Rezultati in neposredni učinki projektov se morajo odražati v Republiki Sloveniji.
7. Upravičenost prijaviteljev in partnerjev
7.1 Upravičenost prijaviteljev
Splošen pogoj: Za upravičenega prijavitelja (tj. nosilca projekta) šteje vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Sloveniji, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna/nepridobitna dejavnost).
Za sodelovanje na javnem razpisu mora prijavitelj izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v Izjavi nosilca projekta in Izjavi projektnega partnerja. Izpolnjevanje pogojev prijavitelj dokazuje s podpisom obeh navedenih izjav.
Prijavitelj v primeru odobritve projekta za sofinanciranje prevzame vlogo nosilca projekta, postane podpisnik pogodbe o dodelitvi sredstev in nosi odgovornost za celotno izvedbo projekta.
7.2 Upravičenost partnerjev
Splošen pogoj: Za upravičenega partnerja v projektu (v nadaljevanju: projektni partner) šteje vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija), ustanovljena v Republiki Sloveniji ali v eni od držav donatoric (v okviru rezultata 3 le organizacije z Norveške), ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna/nepridobitna dejavnost). Kot upravičen projektni partner šteje tudi katera koli mednarodna organizacija ali organ ali agencija v njihovem okviru, ki je dejavno vključen/a v izvajanje projekta in k njemu učinkovito prispeva.
Vsak projektni partner, vključno s prijaviteljem, je dolžan podpisati Izjavo projektnega partnerja s podpisom katere dokazuje izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Navedeno izjavo je dolžan podpisati tudi nosilec projekta.
Ker je eden od glavnih ciljev finančnih mehanizmov krepitev bilateralnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in državami donatoricami, je v okviru tega javnega razpisa sodelovanje in partnerstvo med institucijami iz obeh omenjenih držav še posebej spodbujano.
8. Obdobje trajanja projektov
Obdobje trajanja projektov je najmanj dvanajst mesecev in ne več kot štiriindvajset mesecev. Projekti se morajo zaključiti najpozneje do 30. 4. 2024.
Ne glede na obdobje trajanja projektov je v določenih primerih treba spoštovati posebne pogoje (kot so: investicije v nepremičnine, nakup zemljišč in nepremičnin, nakup nove in rabljene opreme), ki so navedeni v pogodbi o dodelitvi sredstev, tudi po potrditvi zaključnega poročila projekta. Podrobneje so pogoji navedeni v 4. delu Priročnika za upravičence.
9. Upravičenost izdatkov
V skladu s členom 8.2 Uredbe o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma in Uredbe o izvajanju Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora, so upravičeni izdatki projekta tisti dejansko nastali izdatki v okviru projekta, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– nastanejo med začetnim in končnim datumom upravičenosti projekta, ki sta določena v pogodbi o dodelitvi sredstev; izjemoma se šteje, da so izdatki, za katere je izdan račun v zadnjem mesecu upravičenosti, nastali v obdobju upravičenosti, če so plačani v tridesetih dneh po končnem datumu upravičenosti;
– so povezani s predmetom pogodbe o dodelitvi sredstev in navedeni v podrobnem stroškovnem načrtu projekta;
– so sorazmerni in nujni za izvedbo projekta;
– se uporabljajo izključno za doseganje ciljev in pričakovanih rezultatov projekta v skladu z načeli dobrega finančnega upravljanja (načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti);
– so opredeljivi in preverljivi, predvsem tako, da so vneseni v računovodske evidence upravičenca ter določeni v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi države v kateri je ima sedež nosilec projekta ali projektni partner in s splošno priznanimi računovodskimi načeli;
– so v skladu z zahtevami veljavne davčne in socialne zakonodaje.
Upravičeni so zlasti naslednji izdatki za projekte, če izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje:
– stroški osebja, ki sodeluje pri projektu,
– posredni stroški pri projektih (režijski stroški) – pisarniški in administrativni stroški,
– potni stroški in dnevnice osebja, ki sodeluje pri projektu, v obliki pavšalnega zneska,
– stroški potrošnega materiala in zalog,
– stroški nove ali rabljene opreme,
– stroški nakupa zemljišč in nepremičnin (vključno s stroški gradnje/obnove),
– stroški, ki izhajajo iz drugih pogodb, ki jih je sklenil nosilec projekta ali projektni partner za namen izvedbe projekta,
– stroški, ki izhajajo neposredno iz zahtev določenih v pogodbi o dodelitvi sredstev.
Upravičenost izdatkov po posameznih kategorijah stroškov in posebni pogoji, ki veljajo v okviru posameznih kategorij, so podrobneje opisani v 4. delu Priročnika za upravičence.
9.1 Obdobje upravičenosti
Izdatki, ki so nastali v okviru projekta, so upravičeni v obdobju trajanja projekta, pri čemer sta začetni in končni datum trajanja projekta navedena v pogodbi o dodelitvi sredstev. To obdobje se ne sme začeti pred datumom izdaje sklepa o izboru projekta. Najkasnejši datum upravičenosti izdatkov je 30. april 2024.
10. Rok in način prijave
Vloge se lahko predložijo kadar koli od datuma objave javnega razpisa do izteka roka za predložitev vlog.
Rok za predložitev vlog je 30. 9. 2021. Morebitni naslednji roki za predložitev vlog bodo, skupaj z morebitnimi spremembami, vsaj dva meseca pred naslednjim rokom, objavljeni na spletni strani programa www.eeagrants.si in www.norwaygrants.si, na povezavi https://www.norwaygrants.si/razpisi/okolje.
Vlogo mora predložiti nosilec projekta, in sicer izključno preko elektronskega sistema za spremljanje eMS. Predložena vloga mora vsebovati vse zahtevane podatke in ustrezne dokumente, kot je navedeno v Priročniku za upravičence.
Prijavitelj (tj. nosilec projekta) lahko odda največ eno vlogo za projekt, kot partner v projektu pa lahko sodeluje v več projektih. Če prijavitelj odda več vlog v okviru enega roka za predložitev vlog, se za ocenjevanje upošteva samo prva oddana vloga, vse ostale vloge se zavrnejo.
Le vloge, ki so oddane elektronsko na naslednji povezavi: https://ems.norwaygrants.si/emsegp do 30. 9. 2021 do 12. ure (opoldne) CET bodo obravnavane kot pravočasno oddane vloge.
Vloge, ki prispejo na drugačen način (npr. po pošti, faksu, elektronski pošti ali osebno dostavljene vloge) ali so na navedeni povezavi oddane po roku za predložitev vlog, se zavrnejo.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in merili javnega razpisa in prijavnega paketa.
11. Izbirni postopek
Izbor projektov temelji na oceni prispelih prijav po standardiziranem postopku v skladu z eMS, v skladu z načeli transparentnosti in enake obravnave. Izbirna komisija je odgovorna za ocenjevanje razpisa za zbiranje predlogov in izbiro projektov.
Ocenjevanje vlog poteka v dveh fazah:
– pregled administrativne ustreznosti in upravičenosti,
– ocenjevanje kakovosti.
Pregled administrativne ustreznosti in upravičenosti
Vsaka vloga mora izpolnjevati merila administrativne ustreznosti in upravičenosti, kar bo pregledano s strani Nosilca programa.
Če izbirna komisija pri preverjanju administrativne ustreznosti in upravičenosti ugotovi nepopolnost vloge, bo vloga zavrnjena, razen v primerih, kadar je možna dopolnitev vloge, kot je navedeno v Priročniku za upravičence. V primeru možnosti dopolnitve vloge, izbirna komisija prijavitelja prek informacijskega sistema eMS pozove k dopolnitvi vloge. Dopolnitve morajo biti podane v petih delovnih dneh od prejema poziva za dopolnitev vloge. Vloga, ki ni dopolnjena elektronsko in v skladu s pozivom za dopolnitev, se zavrne.
Ocenjevanje kakovosti
Vloge, ki so administrativno ustrezne in upravičene, se oceni na podlagi meril kakovosti.
Vsebinska kakovost vlog se ocenjuje po naslednjih merilih:
– Vsebinska skladnost (30 točk)
– Kakovost zasnove delovnega načrta (20 točk)
– Trajnost (10 točk)
– Kakovost partnerstva (15 točk)
– Stroškovna učinkovitost (20 točk).
Bilateralni vidik vloge: (le v primeru prejema minimalnega števila točke v ocenjevanju kakovosti):
– v projektno partnerstvo je vključen partner iz vsaj ene države donatorice (5 točk) za projektne vloge na rezultatih B.1, B.2 ali B.4 ali
– v projektno partnerstvo je vključen partner iz Kraljevine Norveške (5 točk) za projektne vloge na rezultatu B.3.
Za sofinanciranje se predlagajo samo projekti, ki pri ocenjevanju kakovosti prejmejo najmanj 75 točk. V kolikor praga 75 točk ne doseže dovolj projektov, lahko izbirna komisija predlaga nižji prag. Projekti s projektnim partnerjem iz države donatorice prejmejo dodatnih 5 točk po doseženem pragu 75 točk. Največje število razpoložljivih točk je 95 točk za projekte brez projektnega partnerja iz države donatorice in 100 točk za projekte s projektnim partnerjem iz države donatorice.
Seznam razvrščenih projektov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, bo pregledan s strani izbirne komisije. Izbirna komisija predloži SVRK seznam projektov predlaganih za financiranje. Število odobrenih projektov je odvisno od razpoložljivih sredstev in števila prejetih prijav.
Celoten postopek ocenjevanja, vključno s podrobnejšimi merili, je podrobneje opredeljen v 1.a delu Priročnika za upravičence.
12. Obveščanje o izboru
Vsi prijavitelji so o odločitvi o izboru projektov obveščeni preko informacijskega sistema eMS:
– prijavitelji projektov, izbranih za sofinanciranje, prejmejo sklep o izboru projekta;
– prijavitelji neizbranih projektov za sofinanciranje bodisi zaradi nepopolnosti vloge v postopku preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti, bodisi zaradi dodeljenega premajhnega števila točk v postopku ocenjevanja kakovosti, bodisi zaradi nerazpoložljivosti sredstev kljub dodeljenemu zadostnemu številu točk v postopku ocenjevanja kakovosti, prejmejo sklep o zavrnitvi vloge.
Prijavitelj lahko vloži na SVRK pritožbo v osmih dneh od prejema sklepa o zavrnitvi. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge za pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. SVRK o pritožbi odloči v petnajstih dneh s sklepom.
Rezultati tega javnega razpisa so javnega značaja in se objavijo na spletnih straneh: www.eeagrants.si in www.norwaygrants.si, na povezavi https://www.norwaygrants.si/razpisi/okolje.
Rezultati javnega razpisa bodo javno objavljeni predvidoma v 6 mesecih po roku (končni datum) za oddajo vlog.
13. Jezik
Javni razpis je objavljen v slovenskem in angleškem jeziku.
V primeru razhajanj med slovenskim in angleškim besedilom javnega razpisa in Priročnikom za upravičence bo slovenska različica uporabljena kot orodje za razumevanje omenjenih besedil.
Vloga za projekt se odda v slovenskem jeziku, razen povzetka projekta, ki mora biti oddan v slovenskem in angleškem jeziku. V primeru razhajanj med besedili prevlada slovenski jezik.
Vsi ostali dokumenti se oddajo ali v slovenskem ali v angleškem jeziku v skladu s Priročnikom za upravičence.
Prijavitelji se morajo prepričati, da je besedilo v slovenskem in angleškem jeziku enako in razumljivo.
14. Spremembe javnega razpisa
Ob morebitnih spremembah javnega razpisa in/ali prijavnega paketa se spremenjen dokument objavi v slovenskem in angleškem jeziku na spletnih straneh: www.eeagrants.si in www.norwaygrants.si, na povezavi https://www.norwaygrants.si/razpisi/okolje.
Morebitne spremembe tega javnega razpisa se objavijo tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prijavitelji so dolžni upoštevati morebitne spremembe javnega razpisa in prijavnega paketa.
15. Dodatne informacije
Prijavitelji morajo pred oddajo prijavnice projekta prebrati vse dokumente, povezane z javnim razpisom. Morebitne dodatne informacije vezane na javni razpis lahko pridobite do roka za oddajo vlog tako, da nam vaša vprašanja posredujete na elektronski naslov nor_egp.svrk@gov.si.
Najpogostejša vprašanja in odgovori se objavijo na spletnih straneh www.eeagrants.si in www.norwaygrants.si, na povezavi https://www.norwaygrants.si/razpisi/okolje, ter so osvežena enkrat tedensko. Imena pošiljateljev vprašanj se ne objavijo.
Vsi podatki iz prejetih vlog so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovna skrivnost se lahko označi posamezen podatek ali del vloge, ne more pa se oznaka poslovne skrivnosti nanašati na celotno vlogo in/ali na podatke, ki so potrebni za oceno vloge po merilih javnega razpisa.
Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh www.eeagrants.si in www.norwaygrants.si, na povezavi https://www.norwaygrants.si/razpisi/okolje, po odločitvi izbirne komisije in podpisu pogodb o dodelitvi sredstev z izbranimi nosilci projektov.
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

AAA Zlata odličnost