Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

Št. 330-6/2021/3 Ob-2137/21, Stran 1116
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), na podlagi:
– Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14, 65/14, 32/15, 84/15, 3/17, 4/17 – popr., 30/19 in 61/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18; v nadaljnjem besedilu: Zakon o kmetijstvu);
– Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51 I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU), objavlja
javni razpis 
za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.
Razpisana sredstva:
Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za javni razpis, znaša do 15.000 eurov. 
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 553810 – Program podpor za prestrukturiranje kmetijstva na ministrstvu za leto 2021 
Vrsta javnega razpisa:
Odprti
Začetek vlaganja vlog 
in javnega razpisa:
Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki, se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.
Informacije o javnem razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija) 
Elektronska pošta: aktrp@gov.si 
tel. 01/580-77-92
Uradne ure: 
ponedeljek, torek, četrtek od 9. do 15. ure, 
sreda od 8.30 do 15. ure, 
petek od 8.30 do 14. ure.
2. Predmet javnega razpisa
2.1. Predmet podpore javnega razpisa je v skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.
2.2. Za nepredvidljivi škodni dogodek se v skladu z drugim odstavkom 6. člena Uredbe šteje škoda na kmetijskih objektih, nastala zaradi požara ali strele, če povračilo škode za ta dogodek ni določeno s predpisom, ki ureja odpravo posledic naravnih nesreč.
3. Vlagatelj in upravičenec
3.1. Vlagatelj je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu s 3. točko 3. člena Zakona o kmetijstvu, ki vlaga vlogo v skladu s tem javnim razpisom.
3.2. Upravičenec do sredstev je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje iz 4. poglavja tega javnega razpisa.
4. Pogoji za pridobitev sredstev
4.1. Pogoji za pridobitev sredstev morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge. Vlagatelj lahko na ta javni razpis pošlje samo eno vlogo.
4.2. Vlagatelj mora predložiti vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
4.3. Vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na ta javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev.
4.4. Vlagatelj mora v skladu s 7. členom Uredbe za pridobitev sredstev iz tega javnega razpisa izpolnjevati naslednje pogoje:
– oddati mora zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledarskem letu oddaje vloge na ta javni razpis. Če v tekočem koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;
– škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na ta javni razpis;
– če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, mora biti nosilec ali član kmetijskega gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet, pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 060, 064 in 065, določene s predpisom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter predpisom, ki ureja zdravstveno zavarovanje;
– če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo organizirano kot pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, mora biti registrirano za opravljanje kmetijske dejavnosti;
– objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara ali strele;
– objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka namenjen pridelavi kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje prvi odstavek 2. člena Uredbe 1408/2013/EU;
– vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica, in
– minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do plačila po ukrepu iz tega javnega razpisa, je 5.000 eurov.
5. Finančne določbe
5.1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev. Osnova za izplačilo sta razdelilnik iz točke 5.2. tega poglavja in višina ocenjene škode iz osme alineje točke 4.4. prejšnjega poglavja.
5.2. V skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe znaša finančna pomoč:
– 7.500 eurov: nad vključno 65.000 eurov ocenjene škode;
– 6.500 eurov: od vključno 55.000 do 65.000 eurov ocenjene škode;
– 5.500 eurov: od vključno 45.000 do 55.000 eurov ocenjene škode;
– 4.500 eurov: od vključno 35.000 do 45.000 eurov ocenjene škode;
– 3.500 eurov: od vključno 25.000 do 35.000 eurov ocenjene škode;
– 2.500 eurov: od vključno 15.000 do 25.000 eurov ocenjene škode;
– 1.500 eurov: od vključno 5.000 do 15.000 eurov ocenjene škode.
5.3. V skladu z drugim odstavkom 1. člena Uredbe se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo 1408/2013/EU.
5.4. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo na transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.
5.5. V skladu s prvim odstavkom 12. člena Uredbe se sredstva iz tega javnega razpisa dodelijo z odprtim javnim razpisom v skladu z Zakonom o kmetijstvu.
6. Omejitve sredstev
6.1. V skladu s prvim odstavkom 16. člena Uredbe lahko vlagatelji pridobijo sredstva za isti namen samo iz enega ukrepa po Uredbi.
6.2. V skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe se sredstva ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev, iz naslova tega javnega razpisa, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
6.3. V skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe se sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa iz tega javnega razpisa zunaj Republike Slovenije. Nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti stalno prebivališče na ozemlju Republike Slovenije.
6.4. V skladu s tretjim odstavkom 8. člena Uredbe lahko isti upravičenec pridobi podporo po ukrepu iz tega javnega razpisa le enkrat v treh letih od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
6.5. V skladu s četrtim odstavkom 8. člena Uredbe višina vseh prejetih sredstev za škodni dogodek, upoštevajoč tudi plačilo v okviru zavarovalne police, ne sme presegati dejanske škode. Kot ocena dejanske škode se upošteva uradna cenitev zavarovalnice (priloga 6. razpisne dokumentacije).
6.6. V skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe se poleg pomoči de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.
6.7. V skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe skupni znesek vseh de minimis pomoči v kmetijstvu, ki se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1408/2013/EU, ne sme presegati 25.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ne glede na določbe drugega odstavka 8. člena, drugega, tretjega in četrtega odstavka 11. člena, drugega odstavka 11.c člena in drugega odstavka 11.e člena Uredbe se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobreno pomočjo enotnemu podjetju za ukrepe po tej Uredbi presežena omejitev iz te točke.
6.8. V skladu s tretjim odstavkom 4. člena Uredbe kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ne sme presegati nacionalne omejitve iz Priloge Uredbe 1408/2013/EU.
6.9. V skladu s četrtim odstavkom 4. člena Uredbe, če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to Uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
6.10. V skladu s petim odstavkom 4. člena Uredbe, če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to Uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. julija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
7. Preverba pred odobritvijo pomoči in poročanje
7.1. V skladu s prvim odstavkom 17. člena Uredbe mora Agencija še pred odobritvijo pomoči preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, za de minimis v gospodarskem sektorju, pa v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči na ministrstvu, pristojnem za finance.
7.2. V skladu z drugim odstavkom 17. člena Uredbe mora Agencija za upravičence, ki so enotno podjetje, predhodno preveriti, da že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega 25.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
7.3. Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz podtočk a) do d) te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
7.4. V skladu s tretjim odstavkom 17. člena Uredbe mora Agencija v roku 15 dni po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poročati ministrstvu o dodeljenih pomočeh na obrazcu in na način, ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
8. Rok in način prijave
8.1. V skladu s tretjim odstavkom 12. člena Uredbe, začne rok za oddajo vlog teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloge se lahko vlagajo do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na Osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.
8.2. V skladu s četrtim odstavkom 13. člena Uredbe se vloga na ta javni razpis izpolni in vloži v informacijski sistem Agencije, ki se nahaja na vstopnem spletnem mestu na naslovu https://e-kmetija.gov.si, v elektronski obliki, podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom.
8.3. V skladu s petim odstavkom 13. člena Uredbe vlogo na ta javni razpis vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev izpolni in vloži na Agencijo v elektronski obliki, podpisani s kvalificiranim elektronskim podpisom.
8.4. Če vlogo iz tega javnega razpisa vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se pred elektronsko vložitvijo vloge, registrira pri Agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije. S podpisom na vlogi vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev potrdi pravilnost vnosa podatkov. Podrobna navodila o prijavi v informacijski sistem in izpolnjevanju vloge v njem ter vlaganju vloge se objavijo na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
9. Obravnava in postopek odobritve vlog (v skladu s 13. in 14. členom Uredbe)
9.1. Odpiranje vlog ni javno.
9.2. Agencija odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog na javni razpis. Vloge se preverjajo po vrstnem redu časa oddaje popolne vloge. Popolna vloga se uvrsti na konec seznama popolnih vlog in dobi svojo zaporedno številko.
9.3. Izpolnjevanje pogojev vloge na javni razpis se preverja po vrstnem redu na seznamu popolnih vlog na javni razpis.
9.4. Dodelitev sredstev se odobri za tiste popolne vloge na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje, in sicer do višine razpisanih sredstev za posamezen ukrep.
9.5. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev in imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, Agencija izvede žrebanje za določitev vrstnega reda dodelitve sredstev. Pri žrebu so lahko navzoči tudi vlagatelji. O datumu in času žrebanja Agencija pisno obvesti vlagatelje. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik Agencije med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na Agenciji.
9.6. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Agencije. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje, in vlagatelji, če so navzoči.
9.7. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. Vlagatelj mora v osmih dneh od vročitve obvestila poslati na agencijo izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja, in se vloga zavrne.
9.8. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red prejetih vlog.
9.9. O izpolnjevanju pogojev tega javnega razpisa odloči Agencija z odločbo o pravici do sredstev. V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 1408/2013/EU.
10. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2) so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala Agencija, objavljene na spletni strani Agencije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost