Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1606. Odlok o sofinanciranju programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica, stran 4453.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) ter na podlagi drugega odstavka 8. člena in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 15. aprila 2021 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) Ta odlok z namenom podpiranja razvoja dodiplomskega in podiplomskega študija v Mestni občini Nova Gorica določa upravičence, pogoje, merila in postopke za sofinanciranje programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: mestna občina) iz sredstev proračuna, spremljanje izvajanja in nadzor nad porabo sredstev.
(2) Program predstavlja dejavnost izvajalca, ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti ter je akreditiran pri pristojni instituciji.
(3) Razvojni projekt predstavlja nabor aktivnosti izvajalca, ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe. Za namen tega odloka se pod pojmom razvojni projekt štejejo aktivnosti na področju aplikativnih raziskav, inovacij, naprednih tehnologij s področja digitalizacije, informacijsko komunikacijske tehnologije in drugih sodobnih tehnologij in z njimi povezanih izobraževalnih dejavnosti, skupnih projektov med izobraževalnimi ustanovami in podjetji ter drugimi ustanovami, ki povezujejo terciarno izobraževanje z inovacijami, raziskovanjem z lokalnimi gospodarskimi in drugimi organizacijami s ciljem spodbujanja napredka obstoječih in novih podjetij na osnovi znanja in novih tehnologij. Razvojni projekti morajo izkazovati razvoj dodiplomskega in podiplomskega študija.
(4) Za namen tega odloka se pod pojmom terciarno izobraževanje šteje dodiplomski in podiplomski študij.
2. člen 
(1) Skladno z določbami tega odloka se lahko sofinancirajo programi terciarnega izobraževanja s področij tehnike in naravoslovja, zdravstva in oskrbe starejših ter turizma, kulturne dediščine in narave.
(2) Skladno z določbami tega odloka se lahko sofinancirajo razvojni projekti, ki izkazujejo delovanje na področju tehnike in naravoslovja, zdravstva in oskrbe starejših ter turizma, kulturne dediščine in narave.
(3) Na javni razpis lahko prijavitelj prijavi največ en program in en razvojni projekt.
(4) Na javnem razpisu se lahko sofinancirajo programi terciarnega izobraževanja v prvih treh letih izvajanja programa od prve akreditacije posameznega programa na območju mestne občine.
(5) Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje programov terciarnega izobraževanja in razvojnih projektov se določijo z Letnim programom sofinanciranja programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: Letni program), ki ga vsako leto za naslednje leto sprejme Mestni svet Mestne občine Nova Gorica. Predlog Letnega programa se predloži v obravnavo mestnemu svetu najkasneje na seji mestnega sveta, na kateri se v drugi obravnavi obravnava odlok o proračunu. V primeru, da ima mestna občina sprejet dvoletni proračun, se predlog Letnega programa za naslednje leto predloži v obravnavo mestnemu svetu najkasneje do konca meseca novembra. Mestni svet lahko določi, da se v posameznem letu sofinancirajo programi terciarnega izobraževanja in/ali razvojni projekti.
3. člen 
Skladno z določbami tega odloka se v okviru izvajanja programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja ne sofinancira:
– vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme.
II. UPRAVIČENCI 
4. člen
(1) Za upravičence po tem odloku se štejejo prijavitelji, ki so pravne osebe in, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. člena tega odloka (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
(2) Upravičenci po tem odloku niso subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah.
III. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE 
5. člen
(1) Prijavitelji iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– za sofinanciranje programov terciarnega izobraževanja: prijavitelji so pravne osebe, ki imajo sedež ali enoto na območju mestne občine, imajo pridobljen akreditiran visokošolski ali višješolski strokovni program, ki ga prijavljajo na javni razpis po tem odloku, so vpisani v razvid visokošolskih ali višješolskih zavodov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter izvajajo program na območju mestne občine,
– za sofinanciranje razvojnih projektov: prijavitelji so pravne osebe, ki imajo sedež ali enoto na območju mestne občine, so vpisani v razvid visokošolskih ali višješolskih zavodov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter izvajajo razvojni projekt na območju mestne občine,
– so registrirani za izvajanje programov na področju terciarnega izobraževanja oziroma jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pogoje za izvajanje programov terciarnega izobraževanja (v primeru sofinanciranja programov) ali razvojnih projektov (v primeru sofinanciranja razvojih projektov),
– imajo za izvajanje programov na področju terciarnega izobraževanja (v primeru sofinanciranja programov) ali razvojnih projektov v primeru sofinanciranja razvojih projektov) zagotovljena lastna sredstva,
– zaprošena sredstva ne presegajo razpisanih sredstev,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje pogoja za prijavo,
– prijavitelji dovoljujejo objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu in/ali razvojnem projektu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
IV. UPRAVIČENI STROŠKI 
6. člen
(1) Mestna občina bo sofinancirala samo upravičene stroške programa in/ali razvojnega projekta. Neupravičeni stroški programa in/ali razvojnega projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi upravičenec. Upravičeni stroški programa in/ali razvojnega projekta so materialni stroški (brez vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme), stroški dela, najemnine, ostali stroški vezani na izvajanje prijavljenega programa in/ali razvojnega projekta. Vsi upravičeni stroški se morajo nanašati na prijavljeni program in/ali razvojni projekt.
(2) Upravičeni stroški po tem odloku so stroški, ki izpolnjujejo vse spodaj navedene pogoje:
– stroški, ki jih prijavitelj navede v prijavi na javni razpis in so vezani izključno na izvedbo prijavljenega programa in /ali razvojnega projekta,
– so dejansko nastali, so prepoznavni in preverljivi ter podprti z dokazili,
– niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev.
(3) V javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji se lahko upravičene stroške dodatno opredeli.
(4) Višina zaprošenih sredstev za sofinanciranje programa in/ali razvojnega projekta je omejena. Prijavitelj lahko iz javnega razpisa zaprosi za sofinanciranje do največ 60 % vrednosti programa in/ali razvojnega projekta, hkrati pa višina zaprošenega zneska ne sme presegati maksimalnega zneska, ki se glede na višino razpisanih sredstev določi z Letnim programom.
7. člen 
Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun mestne občine.
V. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
8. člen
(1) Sredstva za sofinanciranje programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja se dodelijo po postopku določenim s tem odlokom in javnim razpisom. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani mestne občine, lahko pa tudi v katerem drugem mediju.
9. člen 
(1) Postopek dodeljevanja sredstev vodi oddelek občinske uprave pristojen za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: pristojni organ), posamezne naloge v postopku dodeljevanja sredstev pa opravlja petčlanska komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan.
(2) Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člane komisije razreši pred iztekom mandata in imenuje nove. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje komisije.
(3) Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica članov komisije. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov. Komisija lahko sprejme poslovnik o svojem delu. Administrativno tehnično pomoč pri delu komisije nudi pristojni organ.
(4) Naloge komisije so:
– potrditev besedila javnega razpisa za sofinanciranje programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja,
– odpiranje prispelih prijav na javni razpis,
– beleženje morebitnih pomanjkljivosti vlog, ugotovljenih na odpiranju,
– ocenjevanje vlog z merili navedenimi v 18. členu tega odloka,
– na predlog pristojnega organa reševanje strokovnih vprašanj, ki se pojavijo v postopku dodeljevanja sredstev,
– potrditev višine dodeljenih sredstev izbranim prijaviteljem.
(5) Glede interesne povezanosti predsednika in članov komisije s prijavitelji oziroma prejemniki sredstev se uporabljajo določbe veljavnih predpisov s področja postopka o izvrševanju proračuna.
10. člen 
Pristojni organ opravlja naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– pripravi predlog javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– zagotovi objavo javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani mestne občine, lahko pa tudi v katerem drugem mediju,
– ugotavlja pravočasnost in formalno popolnost prijav,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih prijav,
– na podlagi izvedenega postopka ugotovi število točk, ki ga prejme posamezna prijava in obvesti komisijo, ki potrdi upravičenca, ki prejme največ točk,
– piše zapisnike sej komisije,
– izdaja ustrezne upravne akte.
11. člen
Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– naziv in sedež mestne občine,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati upravičenci,
– merila,
– opis programa in/ali razvojnega projekta, ki je predmet javnega razpisa,
– višino razpoložljivih sredstev in razdelitev sredstev določenih z Letnim programom,
– rok za prijavo na razpis,
– naslovnika in način vložitve prijave na razpis,
– navedbo pogojev za porabo sredstev,
– kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
12. člen 
(1) Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane podatke in priloge.
(2) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev, oziroma, ki jih mora izpolnjevati prijava, da se šteje kot formalno popolna.
(3) Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
– pogoji za sofinanciranje programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja,
– okvirna višina sredstev javnega razpisa,
– vzorec pogodbe,
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev,
– navedba o tem, kdo z odločbo odloči o dodelitvi sredstev in kdo odloči o pritožbi zoper to odločbo.
(4) Z javnim razpisom se lahko določijo tudi drugi obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije, ki ne smejo biti v nasprotju s tem odlokom.
13. člen 
Prijava na javni razpis mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Prijavo na javni razpis mora prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, na kateri je navedeno:
– javni razpis, na katerega se prijava nanaša,
– naslov prijavitelja,
– opozorilo »JAVNI RAZPIS – NE ODPIRAJ«.
14. člen 
Odpiranje prijav vodi strokovna komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. O odpiranju mora pristojni organ pisati zapisnik, ki vsebuje navedbe:
– naslov, prostor in čas zasedanja komisije,
– imena prisotnih članov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu odpiranja prijav,
– podatke o pravočasnosti prijav,
– morebitne formalne pomanjkljivosti prijav.
15. člen 
(1) Prijava, prispela na javni razpis, je pravočasna, če je prispela v roku, določenem v besedilu javnega razpisa. Prijavitelj lahko prijavo dopolnjuje, spreminja ali umakne do preteka razpisnega roka.
(2) Upravičenec do sredstev iz razpisa je prijavitelj, ki izpolnjuje pogoje iz 5. člena tega odloka. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in prijave upravičenca.
(3) Prijavo, ki ni pravočasna, ni predložena na obrazcih razpisne dokumentacije ali je ni vložila oseba, ki ne more biti prijavitelj po tem odloku, pristojni organ zavrže s sklepom.
(4) Na podlagi ugotovitve, da je pravočasna prijava formalno nepopolna, pristojni organ v roku osmih delovnih dni od dneva odpiranja pisno pozove prijavitelja k dopolnitvi vloge. Prijavo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem delu, ki se ne nanaša na ocenjevanje programa in/ali razvojnega projekta. Rok za dopolnitev je pet delovnih dni od vročitve poziva za dopolnitev. Po preteku roka za dopolnitev, dodatne dopolnitve prijav niso možne. Če prijavitelj prijave ne dopolni v zahtevanem roku, pristojni organ prijavo zavrže s sklepom.
(5) Zoper sklep iz četrtega in petega odstavka tega člena je možna v petnajstih dneh od vročitve pritožba na župana mestne občine.
16. člen 
(1) Prijave, ki so pravočasne in popolne, in ki jih je vložila upravičena oseba, pristojni organ posreduje komisiji iz 9. člena tega odloka, da opravi ocenjevanje.
(2) Člani komisije strokovno ocenijo vsako posamezno prijavo na način iz četrtega odstavka 18. člena tega odloka.
(3) Izpolnjene ocenjevalne liste predložijo pristojnemu organu.
(4) Končno število točk za posameznega prijavitelja je vsota povprečnih ocen članov komisije.
(5) Na podlagi celotnega izvedenega postopka pristojni organ ugotovi skupno število točk, ki jo prejme posamezna prijava. Na javnem razpisu se sredstva dodelijo prijaviteljem, ki so prejeli najvišje število točk.
(6) O pregledu prijav in ocenjevanju mora pristojni organ sestaviti zapisnik.
17. člen 
(1) Po izvedenem postopku iz prejšnjega člena pristojni organ izda prijaviteljem odločbe, v katerih se odloči o prijavah.
(2) Zoper izdano odločbo iz prejšnjega odstavka ima prijavitelj možnost vložiti pritožbo na župana Mestne občine Nova Gorica, in sicer v roku 15 dni od njene vročitve.
(3) Pritožbeni razlog ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog, ki so del tega odloka.
(4) Zoper merila iz 18. člena tega odloka je pritožba možna le glede pravilnosti izračuna in vnosa dodeljenih točk v skupno število točk, ni pa dovoljena zoper število točk, ki ga je posamezni član komisije dodelil posamezni prijavi.
VI. MERILA ZA VREDNOTENJE PRIJAVLJENIH PROGRAMOV IN RAZVOJNIH PROJEKTOV 
18. člen 
(1) Prijavitelj mora pri prijavi programa in/ali razvojnega projekta predložiti vsebino izvajanja programa in/ali razvojnega projekta na področju terciarnega izobraževanja in finančno konstrukcijo programa in/ali razvojnega projekta, kjer višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov.
(2) Ocenjevanje programa in/ali razvojnega projekta na področju terciarnega izobraževanja poteka na podlagi naslednjih meril:
Št.
MERILO
Točke
1.
VSEBINA PROGRAMA ALI RAZVOJNEGA PROJEKTA 
splošna vsebinska ocena
do 30
2.
UTEMELJENOST IN POMEN PROGRAMA ALI RAZVOJNEGA PROJEKTA ZA MESTNO OBČINO NOVA GORICA 
vizija terciarnega izobraževanja in njegova vloga pri vsesplošnem razvoju lokalnega okolja 
ter oblikovanju nacionalnih ter mednarodnih partnerstev
do 30
3.
AKTUALNOST IN INOVATIVNOST PROGRAMA ALI RAZVOJNEGA PROJEKTA 
celovitost, vsebina ustreza/zadovoljuje potrebe lokalnega okolja in jo lokalna skupnost nujno potrebuje
do 10
4.
JASNOST ZASTAVLJENIH CILJEV PROGRAMA ALI RAZVOJNEGA PROJEKTA TER NJIHOVA REALNOST IN IZVEDLJIVOST
do 10
5. 
METODE DELA 
način doseganja zastavljenih ciljev
do 10
6.
FINANČNO VREDNOTENJE IZVEDBE PROGRAMA ALI RAZVOJNEGA PROJEKTA 
ustreznost, preglednost, realnost in ekonomičnost finančne konstrukcije
do 10
SKUPAJ
100
(3) Člani komisije ločeno od pristojnega organa vsak na svojem ocenjevalnem listu strokovno ocenijo vsako posamezno prijavo na podlagi meril za vrednotenje programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja. Izpolnjene ocenjevalne liste predložijo pristojnemu organu. Vsak član komisije mora ocene, ki jih podeli posamezni prijavi, pisno obrazložiti.
(4) Končno število točk za posamezno prijavo se izračuna kot povprečno število točk, ki so jih podelili člani komisije. Za prijavo se šteje, da je ocenjena, ko je pridobila najmanj tri pisne ocene članov komisije. Najvišje možno število točk za posamezen program in/ali razvojni projekt je 100 točk. V sofinanciranje se uvrstijo programi in/ali razvojni projekti, ki prejmejo najmanj 70 točk.
(5) Sofinancira se programe in/ali razvojne projekte, ki dosežejo višje število točk, in sicer po vrstnem redu glede na višino razpisanih sredstev, ki v celoti zadostujejo za pokrivanje odobrenih stroškov. V primeru, da sredstva ne zadostujejo za kritje celotnega deleža upravičenih stroškov za zadnji program ali razvojni projekt, ki bi se uvrstil v sofinanciranje, se le-tega ne sofinancira in ostane del sredstev nerazporejen.
(6) V primeru, da imata dva prijavitelja enako število točk, se izbere prijavitelja, ki ima višje skupno število dodeljenih točk pri merilih 1 in 2 iz 18. člena tega odloka.
VII. POGODBA 
19. člen
Po dokončnosti odločb mestna občina z izbranim prijaviteljem (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) sklene pogodbo o sofinanciranju ter objavi rezultate javnega razpisa na svoji spletni strani.
20. člen 
Pogodba iz prejšnjega člena mora vsebovati vsaj:
– navedbo podatkov mestne občine in podatke o izvajalcu,
– naziv programa in/ali razvojnega projekta na področju terciarnega izobraževanja,
– višino odobrenih sredstev,
– upravičene stroške iz naslova sofinanciranja,
– rok, način ter pogoje za nakazilo sredstev,
– navedbo skrbnika pogodbe za vsako pogodbeno stranko,
– obveznost poročanja o izvedbi programa in/ali razvojnega projekta in porabi sredstev,
– način nadzora nad izvedbo programa in/ali razvojnega projekta in porabo sredstev,
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
21. člen 
(1) Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 8 dni od vročitve pisnega predloga pogodbe in poziva za podpis pogodbe.
(2) Če izvajalec ne vrne podpisane pogodbe mestni občini v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od pogodbe in umaknil prijavo na razpis.
(3) Mestna občina bo sredstva za sofinanciranje programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja nakazovala na način, kot bo določen z veljavno zakonodajo s področja izvrševanja proračunov.
VIII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
22. člen
Izvajalec izgubi pravico do dodeljenih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev, v kolikor v roku določenem v pogodbi, ne realizira oziroma ne realizira v celoti prijavljenega programa in/ali razvojnega projekta, za katerega so mu bila z odločbo dodeljena sredstva. Minimalna oziroma nepomembna odstopanja v realizaciji prijavljenega programa in/ali razvojnega projekta niso razlog za izgubo pravice do dodeljenih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev. O tem, ali gre za minimalna oziroma nepomembna odstopanja odloča komisija iz 9. člena tega odloka na predlog pristojnega organa.
23. člen 
Nadzor nad izvajanjem programov in razvojnih projektov na področju terciarnega izobraževanja in namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja pristojni organ.
24. člen 
(1) Izvajalec mora najkasneje do roka, določenega v pogodbi, mestni občini predložiti:
– vsebinsko in finančno poročilo ter dokazila o izvedbi programa in/ali razvojnega projekta, za katerega so mu bila sredstva dodeljena,
– dokazila o namenski porabi sredstev.
(2) Iz finančnega poročila mora biti razvidna poraba sredstev v višini odobrenih sredstev na javnem razpisu in deležu lastnih sredstev.
(3) Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če dodeljena sredstva porabi nenamensko,
– če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena,
– v drugih primerih določenih v pogodbi.
(4) V primeru iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka tega člena izvajalec ne more več pridobiti sredstev na podlagi tega odloka na prihodnjem javnem razpisu.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
25. člen
(1) Ne glede na peti odstavek 2. člena tega odloka se Letni program za leto 2021 mestnemu svetu predloži v sprejem najkasneje do konca meseca maja 2021.
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 600-2/2015-18
Nova Gorica, dne 15. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost