Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

Št. 02112-298/2021-3 Ob-2085/21, Stran 1145
Katastrska občina: 2284 Neblo
Številka: 02112-298/2021-1
Datum: 3. 5. 2021
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Nova Gorica (v nadaljevanju: geodetska uprava) izdaja na podlagi 30. člena Zakona o geodetski dejavnosti – ZGeoD-1 (Uradni list RS, št. 77/10 in nasl.), v postopku nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča v katastrski občini 2284 Neblo, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Geodetska uprava prične z dnem 3. 5. 2021 po uradni dolžnosti v katastrski občini 2284 Neblo izvajati postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru. Mejo območja nastavitve zemljiškega katastra določa meja zemljišča, ki je v evidenci zemljiškega katastra označeno s št. parcele 1286 v katastrski občini 2284 Neblo. Na jugovzhodu je to del meje parcele 1286 s sosednjo parcelo 358/3 v katastrski občini 2284 Neblo, na severozahodu pa državna meja z Republiko Italijo.
2. Postopek nastavitve zemljiškega katastra bo izvajala geodetska uprava.
3. Geodetska uprava poziva neznane imetnike pravic na območju iz 1. točke izreka tega sklepa, da prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra. Neznani imetniki pravic lahko podatke o zemljiščih posredujejo in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra najkasneje do 4. 6. 2021.
4. Postopek nastavitve zemljiškega katastra za zemljišča pod 1. točko izreka tega sklepa, se bo izvedel v spodaj navedenih rokih:
– zbiranje in ugotavljanje podatkov zemljiškega katastra, razen podatka o lastniku (rok do dne 10. 6. 2021)
– izdelava predloga nastavitve zemljiškega katastra (rok do dne 14. 6. 2021)
– poziv sodišču, ki vodi zemljiško knjigo, za začetek postopka nastavitve ali dopolnitve zemljiške knjige (rok do dne 17. 6. 2021)
– evidentiranje predloga nastavljenega zemljiškega katastra in lastnikov parcel v zemljiškem katastru na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča, ki vodi zemljiško knjigo (v roku 3 dni po prejemu pravnomočnega sklepa sodišča o vpisu lastninske pravice na vseh zemljiščih pod 1. točko izreka tega sklepa).
5. Stroškov postopka ni.
Obrazložitev:
Geodetska uprava je dne 3. 5. 2021 v skladu s 142. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06 in nasl.) po uradni dolžnosti v katastrski občini 2284 Neblo uvedla postopek nastavitve zemljiškega katastra. Geodetska uprava je namreč ugotovila, da v katastrski občini 2284 Neblo nekatera zemljišča niso evidentirana v zemljiškem katastru.
Prvi odstavek 142. člena ZEN določa, da se postopek nastavitve zemljiškega katastra lahko izvede za zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru. Drugi odstavek 142. člena ZEN določa, da se postopek nastavitve zemljiškega katastra začne z objavo sklepa o nastavitvi zemljiškega katastra v Uradnem listu Republike Slovenije in na krajevno običajen način.
Geodetska uprava je na podlagi tretjega odstavka 142. člena ZEN s tem sklepom določila območje, na katerem se izvede postopek nastavitve zemljiškega katastra, in sicer je to meja zemljišča, ki je v evidenci zemljiškega katastra označeno s št. parcele 1286 v katastrski občini 2284 Neblo. Gre za zemljišče, ki je v evidence zemljiškega katastra začasno označeno s parcelno številko 1286 v katastrski občini 2284 Neblo in ga na jugovzhodu razmejuje del meje parcele 1286 s sosednjo parcelo 358/3 v katastrski občini 2284 Neblo, na severozahodu pa državna meja z Republiko Italijo. Prav tako je geodetska uprava s tem sklepom na podlagi tretjega odstavka 142. člena ZEN objavila podatek o začetku postopka, podatek o izvajalcu postopka in poziv neznanim imetnikom pravic, da prijavijo podatke o zemljiščih in priglasijo sodelovanje v postopku nastavitve zemljiškega katastra. S tem sklepom pa je geodetska uprava določila tudi roke za izvedbo posamezne faze postopka.
Geodetska uprava je sklep izdala v skladu z drugim in tretjim odstavkom 142. člena ZEN.
Na podlagi 118. člena in v skladu s 113. členom Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b. in nasl.), je geodetska uprava odločila, da stroškov postopka ni.
Sklep je takse prost po 22. členu Zakona o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 – u.p.b. in nasl.).
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper ta sklep pritožba v skladu s prvim odstavkom 258. člena ZUP ni dovoljena.
Geodetska uprava Republike Slovenije Območna geodetska uprava Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost