Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1613. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2021, stran 4470.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 17. in 102. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 18. seji dne 6. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1/2021
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2021 se spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto
Rebalans 1/2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
8.001.390
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.301.486
70
DAVČNI PRIHODKI
5.251.794
700 Davki na dohodek in dobiček
4.676.682
703 Davki na premoženje
379.800
704 Domači davki na blago in storitve
195.312
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.049.692
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
585.292
711 Takse in pristojbine
7.000
712 Globe in druge denarne kazni
9.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
25.000
714 Drugi nedavčni prihodki
423.400
72
KAPITALSKI PRIHODKI
562.360
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
562.360
73
PREJETE DONACIJE
8.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
8.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.129.544
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.121.640
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
7.904
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.940.898
40
TEKOČI ODHODKI
2.828.184
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
438.398
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
66.622
402 Izdatki za blago in storitve
2.163.964
403 Plačila domačih obresti
29.200
409 Rezerve
130.000
41
TEKOČI TRANSFERI
2.797.900
410 Subvencije
187.043
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.530.100
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
289.492
413 Drugi tekoči domači transferi
791.265
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.848.360
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.848.360
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
466.454
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso proračunski uporabniki
142.376
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
324.078
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–60.492
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
331.108
55
ODPLAČILA DOLGA
331.108
550 Odplačila domačega dolga
331.108
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–270.616
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–331.108
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
60.492
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
270.616
« 
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2021 se spremeni drugi odstavek 13. člena Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2021, tako da se glasi:
»Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije za leto 2021 se zagotavljajo v višini 35.484,16 evrov.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Občine Puconci za leto 2021 se spremeni 19. člen Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2021, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, občina za proračun leta 2021 ne planira zadolževanja.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0005/2021
Puconci, dne 6. maja 2021
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak 
 

AAA Zlata odličnost