Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1632. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerkno, stran 4489.

  
Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19 in 202/20) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20 – uradno prečiščeno besedilo) sta Občinski svet Občine Idrija na 19. seji dne 18. 3. 2021 in Občinski svet Občine Cerkno na 23. seji dne 18. 3. 2021 sprejela
O D L O K 
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerkno 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom Občina Idrija in Občina Cerkno (v nadaljevanju: občini ustanoviteljici) ustanovita organ skupne občinske uprave, v okviru katerega bosta delovala medobčinski inšpektorat in redarstvo ter določita njegovo ime in sedež, delovno področje, notranjo organizacijo, način sprejemanja odločitev, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njunih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen 
(področja opravljanja nalog) 
(1) Občina Idrija in Občina Cerkno ustanovita organ skupne občinske uprave z nazivom »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerkno« (v nadaljevanju: Medobčinski inšpektorat in redarstvo) za skupno opravljanje nalog na področju:
– občinskega inšpekcijskega nadzorstva in
– občinskega redarstva.
(2) Ustanoviteljske pravice izvršujeta župana občin ustanoviteljic, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva, za kar sta pristojna občinska sveta občin ustanoviteljic.
(3) Župana občin ustanoviteljic soglasno sprejmeta kadrovski načrt, sistemizacijo delovnih mest in finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ter dajeta skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva in sprejemata druge akte za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
3. člen 
(sedež in organiziranost Medobčinskega inšpektorata in redarstva) 
(1) Sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva je na sedežu Občine Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija.
(2) Medobčinski inšpektorat in redarstvo uporablja žig okrogle oblike. Ob zunanjem robu žiga je napis »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, v notranjem krogu žiga pa »Občini Idrija in Cerkno«. Napisi si sledijo v smeri urinega kazalca.
(3) Medobčinski inšpektorat in redarstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 
4. člen 
(opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora in redarstva) 
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo izvršuje naloge inšpekcijskega nadzora in naloge redarstva ter vodi prekrškovne postopke s področja izvajanja inšpekcijskega nadzora in redarstva na območju občin ustanoviteljic v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(2) Področje inšpekcijskega nadzora in redarstva zajema nadzor nad izvajanjem določil občinskih predpisov in drugih aktov občin ustanoviteljic na območju posamezne občine ustanoviteljice ter nadzor nad izvajanjem določil državnih predpisov, ki občinski inšpekciji in občinskemu redarstvu ali njegovi pooblaščeni osebi dajejo naloge in pristojnost nadzora.
(3) Občini ustanoviteljici sta dolžni za učinkovito delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva skrbeti za sprejem občinskih predpisov. Seznam veljavnih predpisov občini ustanoviteljici javno objavita na svojih spletnih straneh.
5. člen 
(izvajanje nadzora) 
(1) Inšpekcijski nadzor neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi na podlagi Letnega načrta dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki ga sprejmeta župana občin ustanoviteljic.
(2) Občinski inšpektorji, ki opravljajo naloge s področja občinskega inšpekcijskega nadzora, izvajajo nadzor v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi ter drugimi akti občin ustanoviteljic, vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških na prvi stopnji.
(3) Naloge občinskega redarstva opravljajo občinski redarji kot pooblaščene uradne osebe na podlagi Letnega načrta dela Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
(4) Občinski redarji, ki opravljajo naloge s področja občinskega redarskega nadzora, izvajajo nadzor v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi ter drugimi akti občin ustanoviteljic, izrekajo opozorila in globe ter izvajajo ukrepe, za katere so pooblaščeni.
(5) Plačane globe za prekrške, upravne takse ter upravne kazni, ki jih izreče Medobčinski inšpektorat in redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
6. člen 
(odločanje o upravnih zadevah iz pristojnosti inšpekcije in redarstva) 
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo deluje neodvisno in samostojno. Pri izvrševanju svojih nalog ravna po vsebinskih usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, inšpekcijski postopek pa pelje samostojno v skladu z zakonodajo.
(2) Medobčinski inšpektorat in redarstvo je pristojen za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji, skladno s svojimi pooblastili in pristojnostmi. Na drugi stopnji odloča župan tiste občine, v katero pristojnost spada posamezna zadeva.
(3) Pri odločanju v upravnih zadevah inšpekcije in redarstva iz občinske pristojnosti nastopa Medobčinski inšpektorat in redarstvo kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost spada zadeva.
(4) Za sprejem odločitve v zvezi s skupnimi usmeritvami za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva je potreben sporazum obeh županov občin ustanoviteljic. V primeru skupnih usmeritev, nujnih za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva, lahko po načelu dobrega gospodarja, začasno usmeritev sprejme župan sedežne občine. Župan občine soustanoviteljice mora biti o začasni usmeritvi obveščen in v roku 5 dni dati soglasje ali drugo rešitev.
(5) Če javni uslužbenec Medobčinskega inšpektorata in redarstva v skladu z zakonom ne sme odločati ali opravljati posameznih dejanj v postopku, se izloči. O izločitvi zaposlenega v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje Medobčinskega inšpektorata in redarstva o stvari tudi odloči.
(6) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, odgovarjata občini ustanoviteljici solidarno, razen če je nezakonito delo posledica navodila, ki ga je dobil od župana ali občinske uprave posamezne občine.
7. člen 
(vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva) 
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan občine ustanoviteljice, v kateri je sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva, po predhodnem soglasju župana druge občine ustanoviteljice, v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.
(2) Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva je vodja prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
(3) Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva opravlja tudi naloge občinskega inšpektorja.
(4) Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva ima status uradnika na položaju.
(5) Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva mora imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven in najmanj 7 let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za inšpektorja.
8. člen 
(naloge in pristojnosti vodje Medobčinskega inšpektorata in redarstva) 
(1) Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva predstavlja in zastopa medobčinski inšpektorat in redarstvo. V okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost, kakovost in učinkovitost dela medobčinskega inšpektorata in redarstva, organizira opravljanje nalog medobčinskega inšpektorata in redarstva, skrbi za izdelavo in realizacijo programa dela ter opravlja vsa dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo medobčinskega inšpektorata in redarstva.
(2) Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, vodi upravni postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku, vodi prekrškovni postopek in v njem odloča, po postopkih in na način, kot ga predpisujejo zakoni, podzakonski akti in predpisi občin ustanoviteljic.
(3) Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva v okviru danih pooblastil odgovarja za izvrševanje nalog inšpekcijskega nadzora in nalog redarstva, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva v celoti pa skupaj županoma občin ustanoviteljic.
(4) Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva pripravi Letni načrt dela Medobčinskega inšpektorata, s katerim se opredeli vsebina dela ter potrebni kadrovski, tehnične in finančni viri.
(5) Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva posreduje vsaki občini ustanoviteljici letno poročilo o inšpekcijskem nadzorstvu ter redarstvu do 31. 1. za preteklo leto.
(6) Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva je uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja s področja delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
9. člen 
(naloge in pristojnosti občinskih redarjev) 
(1) Občinski redar oziroma redarka kot uslužbenec Medobčinskega inšpektorata in redarstva opravlja vse naloge občinskega redarstva kot ga predpisujejo zakoni, podzakonski akti in predpisi občin ustanoviteljic.
(2) Po pooblastilu vodje Medobčinskega inšpektorata in redarstva lahko občinski redar opravlja tudi druge naloge, vendar morajo biti te naloge enake zahtevnosti in s področja pristojnosti občinskega redarstva.
10. člen 
(status delodajalca) 
(1) Javni uslužbenci, zaposleni v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu, sklenejo delovno razmerje v Občini Idrija.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujeta župana občin ustanoviteljic soglasno. Na podlagi pisnega pooblastila župana lahko pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine.
11. člen 
(zagotavljanje sredstev) 
(1) Sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva in druga materialna sredstva za skupno opravljanje nalog zagotavljata občini ustanoviteljici, in sicer glede na število prebivalcev na dan 31. 12. 2020 v naslednjem razmerju:
– Občina Idrija 71,90 %
– Občina Cerkno 28,10 %.
(2) Občinska uprava Občine Idrija za Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja finančna, kadrovska in administrativno-tehnična dela. Izvajanje nalog in opredelitev stroškov se določi v pogodbi iz 14. člena. Stroške delita občini ustanoviteljici po enakem ključu kot velja za zagotavljanje sredstev za delovanje iz prvega odstavka tega člena.
(3) Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja delo za posamezno občino v razmerju iz prvega odstavka tega člena.
(4) Razmerje se določi vsako leto glede na število prebivalcev preteklega leta iz centralnega registra prebivalcev RS na dan 31. december, ki ga pridobita občini ustanoviteljici in ga posredujeta vodji Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
(5) Podrobneje zagotavljanje sredstev občini ustanoviteljici uredita s pogodbo iz 14. člena tega odloka. S to pogodbo se opredelijo področja dela, vezana na naloge in razmerje financiranja, s katerim občini zagotavljata sredstva za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
12. člen 
(delitev stroškov) 
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja svoje delo v prostorih, ki jih zagotavljata občini ustanoviteljici.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri je njegov sedež.
(3) Strošek dopolnilnega programa (posebne akcije, projekti, naloge, ki niso vezane na inšpekcijsko nadzorstvo in redarstvo, odvoz vozil), pokriva občina ustanoviteljica, na območju katere se izvajajo dodatne naloge, v skladu s svojim programom in se ne šteje za skupen strošek delovanja skupne občinske uprave.
(4) Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške dela, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške, stroške vzdrževanja in druge stroške, povezane z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva, si občini ustanoviteljici delita v razmerju, ki je določen v 10. členu skladno s pogodbo iz 14. člena.
(5) Dodatno se stroški, ki niso predmet tretjega in četrtega odstavka tega člena, opredelijo v pogodbi iz 14. člena.
13. člen 
(zagotavljanje finančnih sredstev) 
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo je neposredni uporabnik proračuna sedežne občine. Sedežna občina mora sredstva za Medobčinski inšpektorat in redarstvo voditi ločeno od ostalih sredstev.
(2) Kadrovski in finančni načrt za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva morata potrditi župana občin ustanoviteljic pred sprejemanjem proračunov oziroma rebalansov proračunov posameznih občin ustanoviteljic. Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki ga na predlog vodje Medobčinskega inšpektorata in redarstva potrdita župana občin ustanoviteljic, je vključen v proračun sedežne občine.
(3) Občini ustanoviteljici zagotavljata sredstva za Medobčinski inšpektorat in redarstvo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva je informativna priloga k njihovim proračunom. Realizacija finančnega načrta v posameznem letu je posebna postavka v realizaciji občinskih uprav občin ustanoviteljic.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata in redarstva je župan sedežne občine oziroma po pooblastilu vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
III. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN USTANOVITELJIC 
14. člen 
(pravice in obveznosti) 
Župana občin ustanoviteljic s pogodbo podrobneje uredita način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti, določenih z odlokom in področja opravljanja nalog Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
15. člen 
(pristop k Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu) 
Druge občine lahko pristopijo k Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu na podlagi sklepa njihovega občinskega sveta in če s tem soglašajo vse občine ustanoviteljice.
16. člen 
(izstop iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva) 
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva tako, da svojo namero pisno poda županu druge občine ustanoviteljice. Občina lahko izstopi kadarkoli na podlagi ugotovitvenega sklepa občinskega sveta te občine, ki se pošlje drugi občini soustanoviteljici z odpovednim rokom 1 leta. Odpovedni rok začne teči, ko občina soustanoviteljica prejme sklep občinskega sveta o izstopu, ki ga izstopajoča občina posreduje drugi občini priporočeno po pošti. Pred sklepom o izstopu mora izstopajoča občina podati pisno namero o izstopu županu občine soustanoviteljice. V času teka odpovednega roka se morata ustanoviteljici s pisnim sporazumom dogovoriti o prevzemu kadrov, zaposlenih znotraj Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki jih lahko prevzame soustanoviteljica.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse finančne, materialne in ostale obveznosti na podlagi tega odloka in pogodbe iz 14. člena tega odloka. O konkretnih obveznostih iz naslova prevzema zaposlenih in ostalih obveznosti, se med občinama sklene aneks k pogodbi iz 14. člena tega odloka.
(3) Občina v primeru izstopa prevzame vodenje vseh inšpekcijskih postopkov in postopkov o prekrških, ki so bili storjeni na njenem območju.
17. člen 
(prenehanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva) 
(1) V primeru odločitve, da Medobčinski inšpektorat in redarstvo preneha, si občini razdelita za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva namenjene stvari, pravice in denarna sredstva v istem razmerju, kot sta jih financirali. Občini ustanoviteljici sta dolžni v razmerju iz 10. člena tega odloka poravnati vse materialne obveznosti Medobčinskega inšpektorata in redarstva do tretjih oseb.
(2) Občini ustanoviteljici se s pisnim sporazumom dogovorita o roku za prevzem javnih uslužbencev Medobčinskega inšpektorata in redarstva. V primeru, da se občini sporazumno ne dogovorita o prevzemu vseh javnih uslužbencev, prevzame vse javne uslužbence organ, v katerega delovno področje preidejo naloge Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Delovno razmerje javnim uslužbencem ne preneha, javni uslužbenci pa se razporedijo na enaka delovna mesta.
(3) O konkretnih obveznostih iz naslova prevzema zaposlenih in ostalih obveznostih se med občinami sklene aneks k pogodbi iz 14. člena tega odloka.
18. člen 
(ustanovitev komisije) 
Župan sedežne občine mora s soglasjem soustanoviteljice, v skladu z zakonodajo, ki opredeljuje občinsko redarstvo, imenovati komisijo za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskih redarjev, ki je pristojna za obravnavanje pritožb zoper njihovo delo. Stroške komisije nosita občini ustanoviteljici po istem ključu, kot se delijo stroški redarjev in inšpektorjev, ki so opredeljeni v prvem odstavku 11. člena tega odloka.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo prevzame odprte zadeve Medobčinskega inšpektorata Občin Idrija in Cerkno ter odprte zadeve s področja redarstva Občine Idrije.
20. člen 
(1) Občini ustanoviteljici v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka sprejmeta uskladitev dogovora o medsebojnih pravicah in obveznostih, povezanih s tem odlokom.
(2) V 30 dneh po uveljavitvi tega odloka sprejmeta župana občin ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu in kadrovski načrt Medobčinskega inšpektorata in redarstva. V nadaljnjih 30 dneh, v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih, župan Občine Idrija, po predhodnem soglasju župana občine soustanoviteljice, imenuje vodjo Medobčinskega inšpektorata in redarstva.
21. člen 
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo začne z delom, ko občine ustanoviteljice zagotovijo sredstva za začetek dela ter občina ustanoviteljica, v kateri ima sedež, zagotovi prostore in opremo, vendar najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) Sredstva in oprema Medobčinskega inšpektorata in sredstva in opremo redarjev občine Idrije prevzame Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
(3) Najkasneje do dne, ko začne z delom, prevzame Medobčinski inšpektorat in redarstvo javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na delovno mesto redar ter vodjo Medobčinskega inšpektorata Občin Idrija in Cerkno.
(4) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda sklepe v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu ter se jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
(5) Javnim uslužbencem se z akti iz prejšnjega odstavka ne more poslabšati položaj, ki so ga imeli v posamezni občini ustanoviteljici.
22. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat občin Idrija in Cerkno (Uradni list RS, št. 18/13).
23. člen 
Po sprejemu odloka v obeh občinah ustanoviteljicah obe občini ustanoviteljici objavita odlok v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati petnajsti dan po njegovi zadnji objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2021
Idrija, dne 18. marca 2021
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 
Št. 007-0004/2021
Cerkno, dne 19. marca 2021
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost