Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1609. Pravilnik o brezplačnem prevzemu azbestnih odpadkov na območju Občine Piran, stran 4458.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M  P R A V I L N I K 
o brezplačnem prevzemu azbestnih odpadkov na območju Občine Piran, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 20. redni seji dne 15. aprila 2021.
Št. 354-0011/2021
Piran, dne 3. maja 2021
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18), 8. in 29. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Piran (Uradni list RS, št. 5/12) je Občinski svet Občine Piran na 20. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o brezplačnem prevzemu azbestnih odpadkov na območju Občine Piran 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom Občina Piran določa upravičence, ki se jim omogoči brezplačni prevzem azbestnih odpadkov z objektov in zemljišč na območju Občine Piran v zbirnem centru Dragonja. Pravilnik ureja tudi pogoje in postopek za uveljavljanje te pravice.
2. člen 
Azbestni odpadki so odpadki, ki so kot taki opredeljeni v predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest.
3. člen 
Sredstva za plačilo stroškov prevzema azbestnih odpadkov v zbirnem centru se zagotavljajo v proračunu Občine Piran.
Višina sredstev je določena v odloku o proračunu Občine Piran za posamezno leto.
4. člen 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. UPRAVIČENCI DO BREZPLAČNEGA PREVZEMA AZBESTNIH ODPADKOV IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE TE PRAVICE 
5. člen 
Upravičenci do kritja stroškov brezplačnega prevzema azbestnih odpadkov so uporabniki storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja odpadkov, ki jo izvaja Javno podjetje OKOLJE Piran, d. o. o. (v nadaljevanju: izvajalec), ki so lastniki oziroma solastniki, najemniki ali uporabniki objektov ali zemljišč na območju Občine Piran, s katerih se odstranjujejo azbestni odpadki.
Posamezni upravičenec lahko brezplačno odda največ eno tono azbestnih odpadkov s klasifikacijsko številko 17 06 05* – gradbeni material, ki vsebuje azbest.
Za vsak objekt ali zemljišče oziroma za vsakega upravičenca se pravica do brezplačne oddaje azbestnih odpadkov uveljavlja samo enkrat.
Obrazec izpolni in odda le en upravičenec za objekt ali zemljišče; v primeru solastništva mora obrazcu priložiti soglasja ostalih solastnikov.
Upravičenci morajo za dela, ki jih izvajajo, pridobiti vsa ustrezna dovoljenja ali druge upravne akte, če jih za izvedbo del predvideva veljavna zakonodaja. Prav tako morajo biti azbestni odpadki ustrezno zaščiteni in pakirani ter prepeljani do zbirnega centra v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest.
6. člen 
Pred oddajo azbestnih odpadkov v zbirni center mora upravičenec izpolniti obrazec »Evidenca oddanih azbestnih odpadkov« (v nadaljevanju: obrazec), ki je objavljen na spletni strani izvajalca; iz obrazca morajo biti razvidni naslednji podatki:
– ime, priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka in davčna številka upravičenca;
– vrsta in ocenjena količina azbestnih odpadkov;
– prevoznik azbestnih odpadkov;
– lokacija nastanka azbestnih odpadkov (naslov in/ali parcelna številka);
– soglasja solastnikov (če je lastnikov več).
Obrazec mora biti izpolnjen tako, da je na podlagi vpisanih podatkov jasno razvidna lokacija, s katere se odstranjuje azbestni odpadek. Upravičenec mora izvajalcu omogočiti ogled azbestnih odpadkov na lokaciji odstranjevanja.
Upravičenec posreduje izpolnjen obrazec izvajalcu vsaj 3 delovne dni pred dovozom odpadka in s tem najavi oddajo. Ob oddaji azbestnih odpadkov v zbirni center mora upravičenec ali zanj oseba, ki odpadke pripelje, predložiti izpolnjen obrazec in dokazilo (zadnji plačan račun / mesečno položnico upravičenca), da je uporabnik storitev ravnanja z odpadki, ki jih izvaja OKOLJE Piran, d. o. o. Delavec v zbirnem centru v obrazec vpiše še prevoznika azbestnega odpadka, shrani obrazec in stehta odpadke. Upravičencu ali prevozniku izda kopijo tehtalnega lista, iz katerega sta razvidni količina in vrsta prevzetih azbestnih odpadkov.
Pravilno izpolnjen obrazec ter ustrezno zaščiteni azbestni odpadki sta nujna pogoja za uveljavljanje pravice do brezplačne oddaje v zbirni center.
III. POSTOPEK UVELJAVITVE PRAVICE DO BREZPLAČNEGA PREVZEMA AZBESTNIH ODPADOV V ZBIRNEM CENTRU 
7. člen 
Upravljavec zbirnega centra (izvajalec) izstavi Občini Piran račun za prevzete azbestne odpadke z ustreznimi prilogami (kopija obrazca in tehtalni list upravičenca).
Razmerje med upravljavcem zbirnega centra in Občino Piran se uredi s pogodbo.
V primeru ugotovitve neizpolnjevanja pogojev iz 5. in 6. člena tega pravilnika mora upravičenec ali zanj oseba, ki azbestne odpadke pripelje, poravnati stroške za prevzem azbestnih odpadkov na podlagi računa, ki ga izstavi upravljavec zbirnega centra.
IV. KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0011/2021
Piran, dne 15. aprila 2021
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Ufficiale Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16) – sentenza della C. Cost.) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo consolidato, 35/17 e 43/18)
E M A N A  I L  S E G U E N T E  R E G O L A M E N T O 
sul ritiro gratuito dei rifiuti di amianto sul territorio del Comune di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano durante la 20ª seduta ordinaria in data 15 aprile 2021.
N. 354-0011/2021
Pirano, 3. maggio 2021
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visti gli art. 2 e 7 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 11/11 – Testo Consolidato, 14/13 – modif., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 e 13/18) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), gli articoli 8 e 29 del Decreto sulla gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS n. 5/12), durante la 20ª seduta ordinaria tenutasi il giorno 15 aprile 2021 ha approvato il seguente
R E G O L A M E N T O 
sul ritiro gratuito dei rifiuti di amianto nel territorio del Comune di Pirano 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
Con il presente regolamento, il Comune di Pirano determina i beneficiari ai quali viene concesso il conferimento dei rifiuti contenenti amianto e provenienti da fabbricati e da terreni siti nel territorio del Comune di Pirano, presso il centro di raccolta a Dragogna. Il regolamento definisce altresì le condizioni e le procedure per l’esercizio di tale diritto.
Articolo 2 
I rifiuti contenenti amianto sono rifiuti identificati come tali dai regolamenti che disciplinano la gestione dei rifiuti e la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Articolo 3 
I fondi con cui viene finanziato il conferimento dei rifiuti contenenti amianto nel centro di raccolta vengono garantiti nel bilancio di previsione del Comune di Pirano.
L’ammontare dei fondi è stabilito nel decreto sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per il corrispondente anno finanziario.
Articolo 4 
I termini utilizzati nel testo in forma grammaticale maschile si considerano neutrali sia per il maschile sia per il femminile.
II. I BENEFICIARI DEL CONFERIMENTO GRATUITO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO E LE CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DI TALE DIRITTO 
Articolo 5 
I beneficiari del finanziamento a copertura dei costi del conferimento gratuito dei rifiuti contenenti amianto sono gli utenti del servizio pubblico di raccolta di rifiuti svolto dall’Azienda pubblica Okolje Piran, d. o. o. (nel prosieguo: gestore) che sono proprietari o comproprietari, locatari o utenti di fabbricati nel territorio del Comune di Pirano dai quali vengono rimossi i rifiuti contenenti amianto.
Ogni singolo beneficiario può conferire a titolo gratuito al massimo una tonnellata di rifiuti contenenti amianto e classificati con il numero 17 06 05* – materiale edile contenente amianto.
Il diritto al conferimento gratuito dei rifiuti contenenti amianto può essere esercitato una sola volta per ciascun fabbricato o terreno ovvero una sola volta da ciascun beneficiario.
Il modulo di domanda deve essere compilato e presentato da un unico beneficiario per ogni fabbricato o terreno; nel caso di comproprietà, è necessario allegare al modulo altresì il consenso degli altri comproprietari.
I beneficiari sono tenuti a ottenere tutti i necessari permessi o altri provvedimenti amministrativi per i lavori svolti se così previsto dalla legislazione che ne regolamenta lo svolgimento. Inoltre, i rifiuti contenenti amianto devono essere adeguatamente protetti, imballati e trasportati fino al centro di raccolta in conformità con le norme che disciplinano la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
Articolo 6 
Prima del conferimento dei rifiuti contenenti amianto nel centro di raccolta, il beneficiario è tenuto a compilare il modulo “Inventario dei rifiuti contenenti amianto conferiti” (nel prosieguo: modulo) pubblicato sul sito internet del gestore; dal modulo devono risultare i seguenti dati:
– nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero di telefono e codice fiscale del beneficiario;
– tipo di rifiuti contenenti amianto e quantità stimata degli stessi;
– soggetto trasportatore dei rifiuti contenenti amianto;
– sito di provenienza dei rifiuti contenenti amianto (indirizzo e/o n. particella catastale);
– consenso dei comproprietari (qualora ci siano più proprietari).
Il modulo deve essere compilato in modo che dai dati indicati risulti chiaramente il sito dal quale vengono rimossi i rifiuti contenenti amianto. Il beneficiario è tenuto a consentire al gestore l’esame dei rifiuti contenenti amianto sul sito di rimozione degli stessi.
Il beneficiario deve presentare al gestore il modulo debitamente compilato almeno 3 giorni feriali prima del trasporto dei rifiuti, preannunciandone contestualmente in conferimento. Il beneficiario o, in alternativa, la persona incaricata a suo nome del trasporto dei rifiuti, è tenuto a presentare al momento del conferimento dei rifiuti contenenti amianto nel centro di raccolta il modulo debitamente compilato e un documento (ultima fattura saldata/bolletta mensile del beneficiario) comprovante che lo stesso è utente dei servizi di gestione dei rifiuti prestati dall’azienda OKOLJE Pirano, d. o. o. L’impiegato presso il centro raccolta deve riportare nel modulo altresì il nome del soggetto incaricato del trasporto dei rifiuti contenenti amianto, salvare il modulo e pesare i rifiuti. Il beneficiario o il trasportatore deve rilasciare una copia del documento relativo alla pesata dal quale risulteranno la quantità e il tipo di rifiuti contenenti amianto conferiti.
Il modulo debitamente compilato nonché i rifiuti adeguatamente protetti costituiscono un presupposto necessario per l’esercizio del diritto al conferimento gratuito nel centro raccolta.
III. PROCEDURA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RITIRO GRATUITO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO NEL CENTRO RACCOLTA 
Articolo 7 
Il gestore del centro di raccolta (gestore) rilascia al Comune di Pirano la fattura per i rifiuti contenenti amianto conferiti, unitamente agli allegati pertinenti (copia del modulo e documento sulla pesatura rilasciati al beneficiario).
Il rapporto tra il gestore del centro raccolta e il Comune di Pirano è disciplinato da apposito contratto.
Qualora le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento non fossero soddisfatte, il beneficiario – o il soggetto incaricato del trasporto dei rifiuti a suo nome – è tenuto ad assumersi i costi per il conferimento dei rifiuti contenenti amianto come da fattura emessa dal gestore del centro di raccolta.
IV. DISPOSIZIONI FINALI 
Articolo 8 
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 354-0011/2021
Pirano, 15 aprile 2021
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti