Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1581. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2020, stran 4438.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UBP4, 14/13 – popravek, 101/13, 55/15 – ZFisP, 75/19 – ZIPRS2021 in 13/18 – ZJF-H) ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 13. redni seji dne 5. 5. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Grosuplje za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2020 sestavljajo Poslovno poročilo in Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa. Zaključni račun vsebuje splošni del in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po ekonomski klasifikaciji, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Grosuplje za leto 2020 po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji. Zaključni račun sestavlja tudi realizacija Načrta razvojnih programov v letu 2020 in Bilance stanja na dan 31. 12. 2020 z obrazložitvami.
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2020 izkazuje:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Trimestni konto
Realizacija 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
21.280.910
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
18.536.931
70
DAVČNI PRIHODKI
14.886.361
700
Davki na dohodek in dobiček
12.480.272
703
Davki na premoženje
2.146.441
704
Domači davki na blago in storitve
259.648
706 
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.650.569
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.735.512
11
Takse in pristojbine
13.260
712
Denarne kazni
412.868
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
467.733
714
Drugi nedavčni prihodki
1.021.195
72
KAPITALSKI PRIHODKI
423.404
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
5.319
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
418.085
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.318.176
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.053.598
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
1.264.578
78
PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV
2.400
784
Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centralnih in drugih programov EU
2.400
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
24.975.815
40
TEKOČI ODHODKI
4.251.157
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.246.673
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
209.976
402
Izdatki za blago in storitve
2.742.415
403
Plačila domačih obresti
43.694
409
Rezerve
8.400
41
TEKOČI TRANSFERI
6.959.259
410
Subvencije
223.919
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.635.784
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
637.067
413
Drugi tekoči domači transferi
1.462.490
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
13.355.285
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
13.355.285
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
410.113
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
199.304
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
210.810
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.)
–3.694.905
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 
163.154
50
ZADOLŽEVANJE
163.154
500
Domače zadolževanje
3.137.664
VIII. ODPLAČILA DOLGA
466.282
55
ODPLAČILA DOLGA
466.282
550
Odplačila domačega dolga
466.282
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.023.523
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.671.382
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)=–(III.)
3.694.905
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.555.076
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-3/2018
Grosuplje, dne 5. maja 2021
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost