Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

Ob-2149/21, Stran 1137
Na podlagi 33. člena Statuta Doma upokojencev Vrhnika (v nadaljevanju: dom), št.: 9003-01/2018-05 z dne 15. 3. 2018 in na podlagi sklepa sveta zavoda številka: 9000-04/2017-78 z dne 13. 5. 2021, Svet Doma upokojencev Vrhnika (v nadaljevanju: Svet doma) razpisuje delovno mesto za
direktorja 
1. V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. Svet Doma upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika, objavlja javni razpis za direktorja Doma upokojencev Vrhnika, za mandatno obdobje 2022–2027.
3. Za direktorja zavoda je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne zakonske pogoje in pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A). Izpolnjevanje pogojev morajo kandidati dokazati s pisnimi dokazili (diploma o končani izobrazbi, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, uradna dokazila o delovnih izkušnjah, diplomo o opravljenem programu za vodenje socialno varstvenega zavoda oziroma ga mora kandidat opraviti v skladu s petim odstavkom 56. člena).
4. Želena so znanja s področja organizacije in vodenja neprofitne (osnovne) in profitne (dodatne) dejavnosti, znanja s področja gerontologije in socialnega varstva, znanja za delo z računalnikom. Kandidati pisni prijavi priložijo tudi izdelan program (vizijo) za vodenje zavoda.
5. K pisni prijavi z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo kandidati priložiti življenjepis.
6. Izpolnjevanje pogojev pod točko 4 morajo kandidati izkazati z uradnimi pisnimi dokazili.
7. Od kandidata se pričakuje, da ima smisel za poslovnost ter delo z ljudmi.
8. Mandat direktorja traja 5 let. Mandat bo direktorju pričel teči z dnem, ko bo izdano soglasje k imenovanju, ki ga poda minister, pristojen za socialno varstvo ali naslednji dan po preteku ali prekinitvi prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ministra izdano prej oziroma skladno s 56. členom Zakona o socialnem varstvu.
9. Prijave z vsemi dokazili naj kandidati v zaprti ovojnici dostavijo do vključno 25. 5. 2021 najpozneje do 15. ure na naslov: Svet Doma upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika, s pripisom »razpis za direktorja« in s pripisom »ne odpiraj«.
10. Prepozno prispele prijave se ne bodo obravnavale in se bodo kandidatom vrnile neodprte, če bo iz ovojnice razvidno, da gre za prijavo za razpis direktorja. Nepopolnih prijav kandidatov Svet doma ne bo obravnaval.
11. Svet doma bo kandidate vabil in obveščal izključno po elektronski pošti, zato je obvezna sestavina prijave tudi elektronski naslov.
12. Svet bo izmed kandidatov izbral tistega, za katerega bo ugotovil, da je najbolj strokovno usposobljen za opravljanje nalog na delovnem mestu direktorja (skladno s 15. točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih).
13. Z imenovanim kandidatom bo na osnovi Zakona o delovnih razmerjih sklenjena pogodba o zaposlitvi.
14. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma upokojencev Vrhnika

AAA Zlata odličnost