Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

Št. 110-4/2021-1 Ob-2086/21, Stran 1132
Na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi 52. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda Osnovne šole Loče ter na podlagi sklepa sveta zavoda z dne 5. 5. 2021, o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja (m/ž), Svet zavoda Osnovne šole Loče, Šolska ulica 5, 3215 Loče, razpisuje delovno mesto
ravnatelja (m/ž)
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 11. 2021 za polni delovni čas.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– dokazilo o izobrazbi (visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.),
– dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik, svetovalec ali najmanj 5 let naziv mentor),
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja,
– dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu; če ga nima, ga mora opraviti v roku enega leta, drugače se pogodba prekine,
– opis in dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju (izpis obdobij zavarovanja v RS ali drugo dokazilo o obdobju dela v VIZ) – najmanj 5 let,
– potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost za namen »Varstvo otrok in mladoletnikov« iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje – ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku – ne sme biti starejše od 30 dni,
pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Loče, Šolska ulica 5, 3215 Loče, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
V primeru oddaje nepopolne vloge, bo kandidat/-ka pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Loče 

AAA Zlata odličnost