Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1570. Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev, stran 4417.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91, in Uradni list RS, št. 22/91, 17/91-I, 13/93 in 66/93) skleneta Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada RS), ki jo zastopa Aleš Hojs, minister za notranje zadeve, in Policijski sindikat Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PSS), ki ga zastopa predsednik Rok Cvetko,
S P O R A Z U M 
o razreševanju stavkovnih zahtev 
Stranki sporazuma ugotavljata, da je Vlada RS z namenom mirnega reševanja spora sprejela posebni vladni projekt z naslovom »Izvajanje nalog na področju notranje varnosti v času pogajalskega procesa«, ki se izvaja od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021 (sklep št. 57101-2/2020/8 z dne 9. 2. 2021).
Finančna sredstva za izvajanje tega projekta so zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za notranje zadeve in Policije.
Finančna sredstva posebnega vladnega projekta iz prvega odstavka te točke se delijo v skladu z Dogovorom o kriterijih in merilih za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri izvajanju projekta, št. 004-6/2019/10, z dne 6. 2. 2019.
II 
Vlada RS se zaveže, da bo najkasneje v 45 dneh po podpisu tega sporazuma v zakonodajni postopek vložila predlog novele Zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki bo vseboval novo določbo, ki se glasi:
»XX. člen 
(povečan obseg dela in posebne obremenitve) 
(1) Uslužbencem policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo, se plača zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev poveča do 20 % osnovne plače.
(2) O povišanju plače iz prejšnjega odstavka tega člena odloči vlada na predlog ministra za notranje zadeve.«
Javne uslužbence ministrstva, ki izvajajo podporne naloge policije, ter podrobnejša merila in kriterije za plačilo povečanega obsega dela in posebnih obremenitev ob podpisu tega sporazuma uskladita Ministrstvo za notranje zadeve in PSS s posebnim dogovorom, ki je sestavni del tega sporazuma in je priloga sporazuma. Podpisnika lahko dogovor po potrebi soglasno spreminjata oziroma dopolnjujeta.
Minister za notranje zadeve bo v osmih dneh po uveljavitvi novele zakona iz prvega odstavka te točke Vladi RS predlagal povišanje plač, kot je to dogovorjeno s posebnim dogovorom iz prejšnjega odstavka. Vlada RS se zavezuje, da bo predlog ministra potrdila v 15 dneh.
Sredstva za izpolnitev obveznosti iz te točke se zagotavljajo v proračunu Ministrstva za notranje zadeve in Policije.
Izvajanje projekta iz prejšnje točke se podaljša od 1. 4. 2021 do zaključka zakonodajnega postopka novele zakona, ki vključuje določbo iz prvega odstavka te točke.
Če bo Državni zbor sprejel novelo zakona iz prvega odstavka te točke, se projekt iz prejšnje točke podaljša do uveljavitve oziroma začetka uporabe določbe iz prvega odstavka te točke.
III 
Vlada RS se zaveže, da bo v 45 dneh od podpisa tega sporazuma novelirala uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, v okviru veljavnega sistema plač v javnem sektorju tako, da se od vključno leta 2021 postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za javne uslužbence plačne podskupine C3 izvede vsako leto na dan 15. novembra. Javni uslužbenci plačne podskupine C3 v višji plačni razred napredujejo in pridobijo pravico do plače s 1. decembrom leta, v katerem so izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred.
Če bo prišlo po podpisu tega sporazuma do spremembe ureditve področja napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede, se za javne uslužbence plačne podskupine C3 v prehodnih določbah spremenjenih predpisov določi, da v letu 2021 napredujejo v skladu z uredbo, ki jo bo vlada sprejela na podlagi te točke sporazuma.
IV 
Ministrstvo za notranje zadeve bo v 12 mesecih od podpisa tega sporazuma reprezentativna sindikata v Ministrstvu za notranje zadeve in Policiji povabilo k pogovorom o sklenitvi kolektivne pogodbe dejavnosti, ki bo veljala izključno za javne uslužbence Ministrstva za notranje zadeve in Policije.
Vlada RS se zaveže, da bo vse predpise in splošne akte, ki vplivajo na delovna razmerja oziroma položaj javnih uslužbencev Policije, Ministrstva za notranje zadeve in Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve, dosledno sprejemala oziroma vlagala v zakonodajni postopek po postopku, kot ga določajo predpisi in kolektivne pogodbe. V zvezi z navedenim se Vlada RS zavezuje doseči najvišjo možno stopnjo usklajenosti s PSS.
VI 
Stranki tega sporazuma sta soglasni, da bodo z uveljavitvijo in uporabo novele zakona iz točke II in uredbe iz točke III ter z izvršitvijo vseh ostalih določb tega sporazuma izpolnjene vse stavkovne zahteve in dogovori iz že sklenjenih sporazumov, ki se nanašajo na plače in druge prejemke policistov.
Prejšnji odstavek ne velja za tiste zahteve in dogovore, glede katerih so na dan napovedi stavke že tekli postopki pred pristojnimi sodišči, in tiste, ki se na podlagi predhodnih sporazumov že izvajajo. Stranki tega sporazuma sta soglasni, da so ostale stavkovne zahteve izpolnjene, oziroma jih sindikat umika.
VII 
Stranki tega sporazuma sta soglasni, da s podpisom tega sporazuma PSS preneha izvajati stavkovne aktivnosti.
Stavka zaposlenih v Policiji se konča z uveljavitvijo in uporabo novele zakona iz točke II in uredbe iz točke III ter z izvršitvijo vseh ostalih določb tega sporazuma.
Vlada RS ne bo enostransko, brez pridobljenega soglasja PSS, posegala v pravice, dogovorjene s tem sporazumom.
V primeru kršitve oziroma neizpolnitve določb tega sporazuma, se lahko napove nova stavka, ki je plačana za vse stavkajoče.
VIII 
Ta sporazum se v 5 dneh po podpisu objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1010-6/2020/32
Ljubljana, dne 10. maja 2021
EVA 2021-1711-0044
Policijski sindikat Slovenije
 
Rok Cvetko 
predsednik
Vlada Republike Slovenije
 
Aleš Hojs 
minister
Priloga 
Dogovor o merilih in kriterijih za plačilo povečanega obsega dela in posebnih obremenitev 
Na podlagi točke II Sporazuma o razreševanju stavkovnih z dne 10. maj 2021 (v nadaljnjem besedilu: sporazum), Ministrstvo za notranje zadeve, ki ga zastopa Aleš Hojs, minister za notranje zadeve, (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in Policijski sindikat Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PSS), ki ga zastopa predsednik Rok Cvetko, predsednik,
skleneta:
DOGOVOR O MERILIH IN KRITERIJIH ZA PLAČILO POVEČANEGA OBSEGA DELA IN POSEBNIH OBREMENITEV 
1. Podpisnika ugotavljata, da bo Vlada Republike Slovenije v skladu z točko II sporazuma v 45 dneh po podpisu sporazuma v zakonodajni postopek vložila predlog novele Zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki bo vseboval novo določbo, kot je dogovorjena v točki II sporazuma, na podlagi katerega se uslužbencem policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo, plača zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev poveča do 20 % osnovne plače.
2. Podpisnika sta soglasna, da bo Vlada Republike Slovenije v skladu z določbami novega člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji, na podlagi katerega se uslužbencem policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo, osnovna plača zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev poveča, sprejela sklep o povečanju plač za:
– 1. karierni razred – 100 € bruto
– 2. karierni razred – 100 € bruto
– 3. karierni razred – 130 € bruto
– 4. karierni razred – 140 € bruto
– 5. karierni razred – 150 € bruto
– Strokovno tehnični delavci v policiji in javni uslužbenci ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo – 100 € bruto.
Vrednosti zneskov povečanja plače iz prejšnjega odstavka se enkrat letno uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta. Uskladitev se izvede januarja.
3. Javni uslužbenci ministrstva za notranje zadeve, ki opravljajo podporne naloge za policijo, so v skladu s tem dogovorom, vsi javni uslužbenci v:
– Direktoratu za logistiko in nabavo,
– Direktoratu za migracije,
– Službi za evropska sredstva,
– Uradu za finance in računovodstvo,
– Uradu za organizacijo in kadre.
4. Povečanje plače zaradi povečanega obsega dela in posebnih obremenitev na podlagi tega dogovora ne izključuje izplačila drugih vrst delovne uspešnosti, do katere so lahko upravičeni uslužbenci policije in javni uslužbenci ministrstva, ki opravljajo podporne naloge za policijo na podlagi drugih predpisov ali drugih stavkovnih sporazumov oziroma dogovorov.
5. Uslužbenec policije oziroma javni uslužbenec ministrstva za notranje zadeve, ki opravlja podporne naloge za policijo je do povečanja plače zaradi povečanega obsega dela in posebnih obremenitev na podlagi tega dogovora upravičen, če v tekočem mesecu opravi najmanj 8 ur dela.
6. Vodje policijskih enot in vodje notranjih organizacijskih enot ministrstva morajo preveriti ali so v posameznem mesecu podani razlogi iz pete točke tega dogovora, in pristojni službi pisno sporočiti razloge zaradi katerih javni uslužbenec v posameznem mesecu ni upravičen do povečanja plače zaradi povečanega obsega dela in posebnih obremenitev.
7. Ministrstvo vsak mesec PSS pisno posreduje seznam uslužbencev policije in javnih uslužbencev ministrstva, ki se jim je plača v preteklem mesecu na podlagi tega dogovora povečala zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev, vključno z zneski povečanja. Ministrstvo PSS na podlagi pisne zahteve, posreduje dodatna pojasnila.
8. Podpisnika sta soglasna, da se lahko ta dogovor spreminja in/ali dopolnjuje samo s soglasjem podpisnikov.
9. Dogovor velja od podpisa strank dogovora, uporabljati pa se začne s prvim dnem meseca, ki sledi mesecu, v katerem se bo začela uporabljati dopolnitev Zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki vključuje dogovorjeno določbo iz točke II sporazuma.
10. Ta dogovor se sklene v štirih izvodih od katerih vsaka stran prejme po en izvod.
Št. 1010-6/2020/33
Ljubljana, dne 10. maja 2021
Policijski sindikat Slovenije
 
Rok Cvetko 
predsednik
Vlada Republike Slovenije
 
Aleš Hojs 
minister

AAA Zlata odličnost