Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1639. Odlok o ustanovitvi Odbora za podeljevanje nagrade Zlata čebela, stran 4502.

  
Na podlagi 5. člena Zakona o nagradi Zlata čebela (Uradni list RS, št. 36/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o ustanovitvi Odbora za podeljevanje nagrade Zlata čebela 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi Odbor za podeljevanje nagrade Zlata čebela (v nadaljnjem besedilu: odbor), ki podeljuje nagrado Zlata čebela za izjemne dosežke na področju zaščite čebel in drugih opraševalcev ter za ozaveščanje o njihovem pomenu za trajnostno kmetijstvo, zagotavljanje prehranske varnosti, ohranjanje narave in njene biotske raznovrstnosti, kulturne dediščine ter zdravja ljudi.
2. člen 
Člani odbora imajo naslednje naloge:
– podelijo nagrado Zlata čebela,
– pripravijo poziv za podelitev nagrade Zlata čebela,
– pripravijo poročilo o delu, pregledujejo predloge kandidatov za nagrado in odločajo o prejemniku nagrade Zlata čebela,
– predlagajo obravnavo posameznih vprašanj iz pristojnosti odbora,
– opravljajo druge naloge, ki jih določi odbor v poslovniku.
3. člen 
(1) Poleg ministra, pristojnega za kmetijstvo, odbor sestavlja po en strokovnjak s področja:
1. kmetijstva,
2. ohranjanja narave,
3. čebelarstva,
4. mednarodnih zadev,
5. znanosti in raziskav (področja zdravja, turizma in gospodarstva),
6. kulturne dediščine.
(2) V primeru smrti člana odbora ali njegovega odstopa s funkcije minister, pristojen za kmetijstvo, na podlagi že izvedenih postopkov iz 5. člena Zakona o nagradi Zlata čebela (Uradni list RS, št. 36/21) Vladi Republike Slovenije predlaga v imenovanje novega člana, vendar le za čas trajanja mandata že imenovanega odbora.
4. člen 
Način dela odbora podrobneje opredeljujeta pravilnik, ki ureja podelitev nagrade Zlata čebela, in poslovnik odbora.
5. člen 
Odbor sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov odbora, razen kadar sprejema odločitev o prejemniku nagrade. Takrat v skladu s petim odstavkom 7. člena Zakona o nagradi Zlata čebela (Uradni list RS, št. 36/21) o prejemniku nagrade odloči z večino glasov vseh članov odbora in svojo odločitev pisno utemelji.
6. člen 
Strokovne podlage in administrativno-tehnično podporo za delo odbora zagotavlja sekretariat odbora, ki ga zagotovi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, med svojimi zaposlenimi. Način delovanja in sestavo sekretariata odbora določa poslovnik odbora.
7. člen 
(1) Člani odbora so upravičeni do povračila stroškov prevoza, prehrane, nočitve in sejnine, pri čemer se smiselno uporabijo določbe uredbe, ki ureja sejnine in povračila stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih.
(2) Člani odbora, ki so predstavniki ministrstev ali drugih javnih služb, opravljajo naloge iz 2. člena tega odloka v okviru svojih rednih delovnih obveznosti.
8. člen 
Odbor v skladu s prvim odstavkom 12. člena Zakona o nagradi Zlata čebela (Uradni list RS, št. 36/21) v 30 dneh po podelitvi nagrade pripravi poročilo o delu in ga predloži v seznanitev Vladi Republike Slovenije.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Člani odbora se imenujejo v 30 dneh od uveljavitve tega odloka.
10. člen 
Odbor sprejme poslovnik iz 4. člena tega odloka na prvem zasedanju odbora.
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-22/2021
Ljubljana, dne 13. maja 2021
EVA 2021-2330-0063
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost