Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1560. Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj, stran 4404.

  
Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) in za izvrševanje 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju šolskih tekmovanj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina pravilnika) 
(1) S tem pravilnikom se določajo postopek, pogoji in kriteriji za sofinanciranje:
1. organizacije in izvedbe interesnih šolskih tekmovanj (v nadaljnjem besedilu: interesna tekmovanja) in selekcijskih šolskih tekmovanj (v nadaljnjem besedilu: selekcijska tekmovanja) za učence, dijake, vajence in študente višjih strokovnih šol,
2. organizacije mednarodnih tekmovanj v Republiki Sloveniji.
(2) S tem pravilnikom se določajo tudi kriteriji za določitev števila priznanj tekmovalcev selekcijskih tekmovanj.
(3) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za sofinanciranje športnih tekmovanj.
II. INTERESNA TEKMOVANJA 
2. člen 
(interesna tekmovanja) 
(1) Interesna tekmovanja, ki jih sofinancira ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), so lahko s področij določenih v 8. členu tega pravilnika ali s področja kulture, kulturne in naravne dediščine, umetnosti, trajnostnega razvoja oziroma vseživljenjskega učenja, poklicnega in strokovnega izobraževanja (zlasti s področja deficitarnih poklicev).
(2) Ministrstvo sofinancira interesno tekmovanje, na katerem je bilo v zadnjih dveh letih pred objavo javnega razpisa udeleženih povprečno vsaj 50 tekmovalcev, razen v primeru ko ministrstvo določi prednostno oziroma deficitarno področje.
(3) Za interesno tekmovanje iz prejšnjega odstavka se šteje tudi interesno tekmovanje, ki nastane z združenjem dveh ali več tekmovanj, pri čemer se za izpolnjevanje kriterijev od 1. do 5. točke prvega odstavka 5. člena tega pravilnika upoštevajo kazalniki posamičnega tekmovanja ali organizatorja tekmovanja, ki izkazujejo višje vrednosti.
(4) Interesna tekmovanja se organizirajo na eni ali več stopenj (šolsko, regijsko, državno), pri čemer mora biti prva stopnja dostopna vsem učencem, dijakom, vajencem ali študentom višjih strokovnih šol. Na prvo stopnjo tekmovanja se tekmovalci prijavijo na šoli, ki jo obiskujejo.
3. člen 
(koledar in roki za izvedbo interesnih tekmovanj) 
(1) Koledar interesnih tekmovanj za prihodnje šolsko leto se oblikuje do konca junija tekočega šolskega leta.
(2) Interesna tekmovanja se zaključijo praviloma do konca aprila tekočega šolskega leta, najkasneje pa do zaključka tekočega šolskega leta.
4. člen 
(pogoji za sofinanciranje interesnih tekmovanj) 
Za sofinanciranje lahko kandidirajo pravne osebe (v nadaljevanju besedila: organizator interesnih tekmovanj), ki:
1. organizirajo in izvajajo tekmovanja iz področij iz 2. člena tega pravilnika vsaj dve leti pred objavo javnega razpisa;
2. zagotovijo, da je prva stopnja tekmovanja dostopna vsem učencem, dijakom, vajencem ali študentom višjih strokovnih šol;
3. imajo sprejeta pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja, ki je predmet sofinanciranja, ki so skladna s tem pravilnikom ter so objavljena na spletni strani organizatorja ali na spletni strani tekmovanja. Pravila določajo vsaj:
– vsebino, cilj in opredelitev interesnega tekmovanja (splošni del pravil),
– postopek prijave na interesno tekmovanje,
– opis organizacije interesnega tekmovanja in priprave nalog za tekmovanje,
– napredovanja tekmovalcev v naslednjo stopnjo interesnega tekmovanja, kadar se tekmovanje izvaja stopenjsko,
– število priznanj ali nagrad,
– postopek razglasitve rezultatov tekmovanja in podelitve priznanj ter nagrad,
– postopek reševanja ugovorov tekmovalcev glede neuradnih rezultatov in izvedbe interesnega tekmovanja,
– vire financiranja;
4. zagotovijo interesna tekmovanja na narodnostno mešanih območjih v skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja oziroma zagotovijo oblikovno-tehnične prilagoditve za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
5. člen 
(kriteriji za sofinanciranje interesnih tekmovanj) 
(1) Za sofinanciranje interesnih tekmovanj se uporabljajo naslednji kriteriji:
1. povprečno število tekmovalcev v preteklih treh šolskih letih (oziroma v zadnjih letih, ko je bilo tekmovanje v celoti organizirano),
2. število in vrsta mednarodnih dosežkov tekmovalcev na tekmovanjih, ki so opredeljena v 17. členu tega pravilnika v zadnjih treh letih,
3. število in vrsta mednarodnih dosežkov tekmovalcev na tekmovanjih, ki so opredeljena v 18. členu tega pravilnika v zadnjih treh letih,
4. število let izvajanja tekmovanja,
5. število let organiziranja tekmovanj,
6. izobraževanja za mentorje,
7. dodatni viri financiranja,
8. višina in namen potrebnih sredstev za izvedbo tekmovanja na posameznega tekmovalca,
9. deficitarno ali prednostno področje, ki ga določi ministrstvo.
(2) Točkovanje posameznega kriterija za izbor se določi v vsakokratnem javnem razpisu.
6. člen
(obveznosti organizatorja interesnih tekmovanj) 
(1) Organizator interesnih tekmovanja najkasneje do 16. avgusta v tekočem koledarskem letu na svoji spletni strani ali na spletni strani tekmovanja objavi poziv k prijavi (v nadaljnjem besedilu: poziv) udeležencev na interesna tekmovanja za naslednje šolsko leto, v katerem so navedeni vsebina (teme po posameznih skupinah interesnih tekmovanj) in datumi posameznih stopenj tekmovanja ter tekmovalno gradivo. V pozivu so lahko navedeni tudi drugi podatki, za katere prijavitelj ocenjuje, da so potrebni za nemoteno izvedbo interesnih tekmovanj.
(2) Organizator interesnih tekmovanj mora zagotoviti organizacijo in izvedbo tekmovanja tako, da interesno tekmovanje vodi tekmovalna komisija.
(3) Neuradni rezultati interesnih tekmovanj in naloge ter rešitve nalog morajo biti objavljeni najkasneje sedem delovnih dni po izvedbi tekmovanja na spletni strani organizatorja interesnega tekmovanja ali na spletni strani tekmovanja, uradni rezultati pa najkasneje 14 dni po izvedbi tekmovanja. Po objavi neuradnih rezultatov morajo imeti tekmovalci možnost ugovora v skladu s pravili iz 3. točke 4. člena tega pravilnika.
7. člen 
(vrste upravičenih stroškov interesnih tekmovanj) 
(1) Organizator interesnih tekmovanj lahko dodeljena sredstva porabi za upravičene stroške organizacije in izvedbe interesnih tekmovanj, ki jih dokazuje z verodostojnimi listinami, ki se glasijo na organizatorja interesnih tekmovanj.
(2) Vrste upravičenih stroškov organizacije in izvedbe interesnih tekmovanj so:
1. priprava in objava poziva, priprava, distribucija in tisk tekmovalnih nalog ter priznanj ali nagrad tekmovalcem in mentorjem, stroški dela tekmovalnih komisij in ostalega osebja pri izvedbi interesnega tekmovanja,
2. prehrana za tekmovalce in člane tekmovalnih komisij v višini cene malice za tekoče šolsko leto, kot je določena z zakonom, ki ureja šolsko prehrano,
3. stroški najema prostora, opreme in storitev potrebnih za izvedbo interesnih tekmovanj,
4. stroški prevoda tekmovalnih nalog v skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, oblikovno-tehnična prilagoditev nalog za učence in dijake s posebnimi potrebami,
5. strošek spletnih platform,
6. potni stroški organizatorja.
III. SELEKCIJSKA TEKMOVANJA 
8. člen
(opredelitev) 
Ministrstvo sofinancira selekcijska tekmovanja s področja znanstvene discipline ali več znanstvenih disciplin, ki so povezana z učnimi načrti oziroma s katalogi znanj predvsem iz naslednjih predmetov ali predmetnih področij: slovenščina ali italijanščina ali madžarščina, tuji jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, tehnika in tehnologija, računalništvo in informatika, astronomija, filozofija, ekonomija, psihologija, logika, kemija, biologija in naravoslovje.
9. člen 
(predmet sofinanciranja selekcijskih tekmovanj) 
(1) Ministrstvo sofinancira v osnovnošolskem izobraževanju eno selekcijsko tekmovanje s posameznega področja iz prejšnjega člena od šestega razreda dalje in eno v srednješolskem izobraževanju. V osnovnošolskem izobraževanju se selekcijsko tekmovanje organizira vsaj za osmi in deveti razred, v srednješolskem izobraževanju pa vsaj za zadnji dve leti izobraževalnega programa.
(2) Selekcijsko tekmovanje v srednješolskem izobraževanju se nadaljuje z evropskim, regionalnim ali svetovnim tekmovanjem, ki izpolnjuje pogoje iz 17. oziroma 18. člena tega pravilnika že vsaj dve leti pred objavo javnega razpisa za sofinanciranje.
(3) Za selekcijsko tekmovanje iz prejšnjega odstavka se šteje tudi selekcijsko tekmovanje, ki nastane z združenjem dveh ali več tekmovanj, pri čemer se za izpolnjevanje kriterijev od 1. do 5. točke prvega odstavka 12. člena tega pravilnika upoštevajo kazalniki posamičnega tekmovanja ali organizatorja tekmovanja, ki izkazujejo višje vrednosti.
(4) Selekcijska tekmovanja se izvajajo stopenjsko (šolska, regijska, državna tekmovanja). Vsako tekmovanje ima najmanj dve stopnji, pri čemer mora biti šolska oziroma regijska stopnja, kadar šolska stopnja ni organizirana, dostopna vsem učencem, dijakom, vajencem ali študentom višjih strokovnih šol. Na prvo stopnjo tekmovanja se tekmovalci prijavijo na šoli, ki jo obiskujejo.
10. člen 
(koledar in roki za izvedbo selekcijskih tekmovanj) 
(1) Koledar selekcijskih tekmovanj za prihodnje šolsko leto se oblikuje do konca junija tekočega šolskega leta.
(2) Selekcijska tekmovanja se zaključijo praviloma do konca aprila tekočega šolskega leta, najkasneje pa do zaključka tekočega šolskega leta.
11. člen 
(pogoji za sofinanciranje selekcijskih tekmovanj) 
Za sofinanciranje lahko kandidirajo pravne osebe (v nadaljevanju besedila: organizator selekcijskih tekmovanj), ki:
1. organizirajo in izvajajo selekcijska tekmovanja že vsaj pet let pred objavo javnega razpisa,
2. ne zahtevajo plačila kotizacij ali nabave posebne opreme oziroma pripomočkov (namensko periodično gradivo, učno gradivo) za sodelovanje na tekmovanju,
3. imajo sprejeta pravila o organizaciji in izvedbi tekmovanja, ki je predmet sofinanciranja, ki so skladna s tem pravilnikom in objavljena na spletni strani organizatorja ali spletni strani tekmovanja. Pravila določajo najmanj:
– vsebino, cilj in opredelitev selekcijskih tekmovanj (splošni del pravil),
– postopek prijave na selekcijskih tekmovanje,
– opis organizacije selekcijskih tekmovanj in priprave nalog za tekmovanje,
– napredovanje tekmovalcev po posameznih stopnjah na podlagi rezultata na predhodni stopnji tekmovanja, pri čemer na državnem tekmovanju lahko sodeluje največ 500 tekmovalcev ne glede na število tekmovalnih skupin ali kategorij,
– določitev števila priznanj skladno s kriteriji iz 27., 28., 29. in 30. člena tega pravilnika,
– postopek razglasitve rezultatov tekmovanja in podelitve priznanj ter nagrad,
– postopek reševanja ugovorov tekmovalcev glede neuradnih rezultatov in izvedbe selekcijskih tekmovanj,
– viri financiranja;
4. zagotovijo tajnost nalog za tekmovanje, posredujejo tekmovalne naloge v elektronski obliki za šolsko raven in v ustreznem številu za vse tekmovalce za regionalno in državno raven na posamezna mesta izvajanja tekmovanja in po zaključku tekmovanja na posamezni stopnji seznanijo tekmovalce z rešitvami, kot je to določeno v drugem odstavku 13. člena tega pravilnika;
5. zagotovijo selekcijska tekmovanja na narodnostno mešanih območjih v skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja oziroma zagotovijo oblikovno-tehnične prilagoditve za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
12. člen 
(kriteriji sofinanciranja selekcijskih tekmovanj) 
(1) Za sofinanciranje selekcijskih tekmovanj se uporabljajo naslednji kriteriji:
1. povprečno število tekmovalcev v preteklih treh letih (oziroma zadnjih letih, ko je bilo tekmovanje v celoti organizirano),
2. število in vrsta mednarodnih dosežkov tekmovalcev na tekmovanjih, ki so opredeljena v 17. členu tega pravilnika v zadnjih treh letih,
3. število in vrsta mednarodnih dosežkov tekmovalcev na tekmovanjih, ki so opredeljena v 18. členu tega pravilnika v zadnjih treh letih,
4. število let izvajanja tekmovanja,
5. število let organiziranja tekmovanj,
6. izobrazba in leta delovanja članov tekmovalne komisije s področja selekcijskega tekmovanja,
7. izobraževanja za mentorje,
8. dodatni viri financiranja,
9. višina potrebnih sredstev za izvedbo tekmovanja na tekmovalca.
(2) Točkovanje posameznega kriterija za izbor se določi v vsakokratnem javnem razpisu.
13. člen 
(obveznosti organizatorja selekcijskih tekmovanj) 
(1) Organizator selekcijskih tekmovanj najkasneje do 16. avgusta v tekočem koledarskem letu na svoji spletni strani ali na spletni strani tekmovanja objavi poziv k prijavi udeležencev na selekcijska tekmovanja za naslednje šolsko leto, v katerem so določeni vsebina po posameznih skupinah tekmovanj in datumi posameznih stopenj tekmovanja, ter tekmovalno gradivo. V pozivu so lahko objavljeni tudi drugi podatki, za katere organizator oceni, da so potrebni za nemoteno izvedbo selekcijskih tekmovanj.
(2) Organizator selekcijskih tekmovanj objavi naloge in rešitve nalog tekmovanja, ki so javno in brezplačno dostopne, po končanem tekmovanju na svoji spletni strani ali na spletni strani tekmovanja, najkasneje pa pred novim pozivom.
(3) Neuradni rezultati selekcijskih tekmovanj morajo biti objavljeni:
1. na šolski in regionalni stopnji najkasneje sedem delovnih dni po izvedbi tekmovanja,
2. na državni stopnji najkasneje pet delovnih dni po izvedbi tekmovanja.
(4) Po objavi neuradnih rezultatov imajo tekmovalci možnost ugovora v skladu s pravili iz 3. točke 11. člena tega pravilnika.
(5) Uradni rezultati selekcijskih tekmovanj morajo biti objavljeni najkasneje 14 dni po izvedbi tekmovanja. Uradni rezultati so dokončni.
(6) Organizator tekmovanje najkasneje do 16. avgusta v tekočem koledarskem letu izvede evalvacijo tekmovanja.
14. člen 
(vrste upravičenih stroškov selekcijskih tekmovanj) 
(1) Organizator selekcijskih tekmovanj porabi dodeljena sredstva za upravičene stroške organizacije in izvedbe selekcijskih tekmovanj, ki jih dokazuje z verodostojnimi listinami, ki se glasijo na organizatorja.
(2) Vrste upravičenih stroškov organizacije in izvedbe selekcijskih tekmovanj so:
1. priprava in objava poziva, priprava, distribucija in tisk tekmovalnih nalog ter priznanj tekmovalcem in mentorjem, stroški dela tekmovalnih komisij in ostalega osebja pri izvedbi tekmovanja,
2. prehrana za tekmovalce in člane tekmovalnih komisij v višini cene malice za tekoče šolsko leto, kot je določena z zakonom, ki ureja šolsko prehrano,
3. stroški najema prostora, opreme in storitev potrebnih za organizacijo in izvedbo tekmovanj iz znanj,
4. stroški prevoda tekmovalnih nalog v skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, oblikovno-tehnična prilagoditev nalog za učence in dijake s posebnimi potrebami,
5. strošek spletnih platform,
6. potni stroški organizatorja.
(3) Največ 10 % pavšal od upravičenih stroškov iz prejšnjega odstavka za druge stroške, povezane z organizacijo in izvedbo tekmovanj.
15. člen 
(selekcijska tekmovanja iz slovenščine – Cankarjevo tekmovanje) 
Za organizacijo Cankarjevega tekmovanja, ki ga izvaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo, se uporabljajo določbe 9. člena, razen drugega odstavka, 10., 11., 12., 13., 14., 28., 29., 31., 32. in 33. člena tega pravilnika.
IV. MEDNARODNA TEKMOVANJA 
16. člen
(sofinanciranje organizacije mednarodnih tekmovanj v Republiki Sloveniji) 
(1) Ministrstvo lahko sofinancira organizacijo mednarodnih tekmovanj v Republiki Sloveniji in v ta namen enkrat letno objavi javno povabilo za izkaz interesa organizacije mednarodnega tekmovanja, ki izpolnjuje pogoje iz 17. ali 18. člena tega pravilnika, v Republiki Sloveniji.
(2) Organizatorja tekmovanja, ki je podal vlogo na javno povabilo, lahko ministrstvo pisno podpre pri kandidaturi za organizacijo mednarodnega tekmovanja v Republiki Sloveniji, če so izpolnjeni pogoji iz 17. in 18. člena tega pravilnika ter upoštevaje proračunske zmožnosti ministrstva in prednostna področja, ki se določijo v javnem povabilo iz prejšnjega odstavka.
(3) Z organizatorjem mednarodnega tekmovanja, ki ga je ministrstvo pisno podprlo pri kandidaturi, njegova kandidatura pa je bila potrjena na mednarodni ravni, ministrstvo sklene pogodbo o sofinanciranju.
(4) Upravičeni stroški, ki se sofinancirajo na podlagi pogodbe iz prejšnjega odstavka, so:
1. stroški osebja (npr. za koordinatorje dogodka, pripravljavce in popravljalce nalog, mednarodne tekmovalne komisije, delo študentov),
2. nastanitve in prehrane (npr. za tekmovalce in člane tekmovalne komisije),
3. potni stroški (npr. prevozi, lokalni transfer in izleti za tekmovalno komisijo ter izleti za tekmovalce),
4. stroški priprave nalog, materiala, opreme, storitev, promocijski material, tisk in nagrade, povezane z organizacijo in izvedbo tekmovanja.
17. člen 
(pogoji za sofinanciranje evropskega oziroma regionalnega tekmovanja) 
Ministrstvo sofinancira evropsko tekmovanje, ali regionalno tekmovanje, če evropsko ne obstaja, ki:
1. je organizirano s področja znanstvene discipline oziroma več znanstvenih disciplin, ki so povezane z učnimi načrti oziroma katalogi znanja predvsem iz naslednjih področij: jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, računalništvo in informatika, tehnika, tehnologija, kemija, biologija, logika, naravoslovje, astronomija,
2. je bilo o izvedeno že najmanj petkrat pred objavo, ima tekmovalce iz vsaj 20 evropskih držav, ko gre za evropsko tekmovanje, oziroma ima tekmovalce iz vsaj 15 evropskih držav, ko gre za regionalno tekmovanje,
3. javnega povabila iz drugega odstavka 16. člena tega pravilnika,
4. ga organizira pravna oseba, ki je organizirala in izvedla državna selekcijska tekmovanja že najmanj petkrat pred objavo javnega povabila iz drugega odstavka 16. člena tega pravilnika in
5. se zaključi praviloma do konca tekočega šolskega leta.
18. člen 
(pogoji sofinanciranja za svetovno tekmovanje) 
Ministrstvo sofinancira svetovno tekmovanje, ki:
1. je organizirano s področja znanstvene discipline oziroma več znanstvenih disciplin, ki so povezane z učnimi načrti oziroma katalogi znanja predvsem iz naslednjih področij: jeziki, zgodovina, geografija, matematika, fizika, računalništvo in informatika, tehnika, tehnologija, kemija, biologija, logika, naravoslovje, astronomija,
2. ima tekmovalce iz vsaj 40 držav iz različnih kontinentov,
3. je bilo izvedeno že najmanj petkrat pred objavo javnega povabila iz drugega odstavka 16. člena tega pravilnika,
4. ga organizira pravna oseba, ki je organizirala in izvedla državna selekcijska tekmovanja že najmanj petkrat pred objavo javnega povabila iz drugega odstavka 16. člena tega pravilnika in
5. se zaključi praviloma do konca tekočega šolskega leta.
V. JAVNI RAZPIS IN POSTOPEK ZA SOFINANCIRANJE INTERESNIH IN SELEKCIJSKIH TEKMOVANJ 
19. člen
(javni razpis za sofinanciranje interesnih in selekcijskih tekmovanj) 
(1) Postopek sofinanciranja selekcijskih in interesnih tekmovanj iz javnih sredstev, razen za organizacijo Cankarjevega tekmovanja in organizacijo mednarodnih selekcijskih tekmovanj, se izvede kot javni razpis, ki ga pripravi ministrstvo v skladu s proračunskimi zmožnostmi in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani ministrstva. Javni razpis se objavi za obdobje treh let.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
1. naziv in sedež izvajalca razpisa,
2. pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in kriterijev za dodelitev sredstev,
5. predviden obseg javnih sredstev za sofinanciranje in pogoje za razdelitev,
6. določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
7. rok, do katerega morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev,
8. datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev,
9. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
10. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo, oziroma elektronski naslov, na katerem lahko zaprosijo zanjo.
20. člen 
(komisija za vodenje javnega razpisa) 
(1) Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: minister). Komisija preveri pravočasnost in popolnost vlog, opravi pregled popolnih vlog, jih oceni na podlagi pogojev in kriterijev, ki so navedena v javnem razpisu ter ministru poda predlog izbire in sofinanciranja tekmovanj.
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
(3) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
(4) Predsednik in člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.
(5) Če je predsednik ali član komisije z vlagateljem poslovno, sorodstveno ali osebno povezan se izloči iz komisije in se to evidentira v zapisniku.
21. člen 
(vloge) 
(1) Vloge na javni razpis se obravnavajo posamično.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z »Ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za vlogo na določen javni razpis.
(3) Ovojnica, ki ni označena v skladu s prejšnjim odstavkom, se vrne vlagatelju.
(4) Vloga na javni razpis je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v javnem razpisu. Način elektronske predložitve vloge mora biti določen v razpisni dokumentaciji.
(5) Vloga mora biti izvajalcu razpisa dostavljena do roka, ki je določen v javnem razpisu, ne glede na način oddaje.
22. člen 
(odpiranje vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. Komisija o odpiranju vlog vodi zapisnik.
(4) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
23. člen 
(dopolnitev vlog) 
(1) Komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste prijavitelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljše od petnajstih dni.
(2) Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo s sklepom.
24. člen 
(odločba) 
(1) Na podlagi predloga komisije minister izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja interesnih in selekcijskih tekmovanj. Odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev je dokončna. Zoper odločitev je možen upravni spor v roku 30 dni od prejema odločbe ministrstva.
(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju.
25. člen 
(poziv k podpisu pogodbe) 
(1) Ob izdaji odločbe o izbiri minister prijavitelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju.
(2) Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
26. člen 
(obvezne sestavine pogodbe o sofinanciranju) 
(1) Za dodelitev sredstev se sklene pogodba med ministrstvom in izbranim prijaviteljem.
(2) Sestavine pogodbe o sofinanciranju so vsaj:
1. naziv in naslov neposrednega uporabnika in prejemnika sredstev,
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena,
3. višina dodeljenih sredstev,
4. terminski plan porabe sredstev,
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev,
6. evidenca izdanih potrdil mentorjem tekmovalcev, ki so pridobili priznanja in arhiv o tekmovalcih, ki vsebuje podatke o rezultatih in izdanih priznanjih in potrdilih, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
7. vrste upravičenih stroškov,
8. obveznosti upravičenca.
VI. KRITERIJI ZA DOLOČITEV ŠTEVILA PRIZNANJ TEKMOVALCEM SELEKCIJSKIH TEKMOVANJ 
27. člen
(osnovna stopnja in priznanja na šolski in regijski stopnji) 
(1) Za namen določitve števila priznanj tekmovalcem selekcijskih tekmovanj se kot osnovna stopnja tekmovanja šteje šolska stopnja, če ta ni organizirana, je osnovna stopnja regijska stopnja.
(2) Na šolski in regijski stopnji lahko organizator selekcijskih tekmovanj podeli bronasta priznanja. Njihovo število in podelitvene kriterije opredeli organizator selekcijskih tekmovanj s pravili tekmovanja iz 2. točke petega odstavka 11. člena tega pravilnika.
28. člen 
(državna stopnja tekmovanj in število priznanj) 
(1) Število udeležencev na državni stopnji tekmovanja je N in je največ 500.
(2) Število udeležencev na mednarodni stopnji tekmovanja je M.
(3) Število podeljenih zlatih priznanj (v nadaljnjem besedilu: Z) in srebrnih priznanj (v nadaljnjem besedilu: S) na državni stopnji tekmovanja je odvisno od:
1. števila tekmovalcev na osnovni stopnji in
2. od uspešnosti tekmovalcev na tekmovanju na mednarodni ravni, za udeležbo na katerem je pomemben uspeh na tem tekmovanju na državni ravni.
(4) Število zlatih priznanj podeljenih glede na število tekmovalcev na osnovni stopnji sme biti največ ZN in srebrnih največ SN.
(5) Število dodatnih zlatih in srebrnih priznanj glede na uspeh na mednarodni ravni sme biti največ ZM in SM.
(6) Zgornja meja števila podeljenih zlatih priznanj je ZN + ZM < 0,6 N. Zgornja meja števila podeljenih srebrnih priznanj je SN + SM < 0,6 N. Skupno število podeljenih priznanj je SN + SM + ZN + ZM < 0,8 N.
29. člen 
(število priznanj glede na število udeležencev na osnovni stopnji) 
(1) Glede na število tekmovalcev na osnovni stopnji, se ZN in SN določita po naslednjih kriterijih:
1. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji 50 ali manj, je ZN največ 2 in SN največ 3;
2. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji večje od 50 in manjše kot 1000, je ZN največ 4 % tekmovalcev na osnovni stopnji ter SN največ 6 % tekmovalcev na osnovni stopnji;
3. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji najmanj 1000 in manjše od 2000, je ZN največ vsota 40 in 2 % tekmovalcev na osnovni stopnji nad 1000 ter SN največ 6 % tekmovalcev na osnovni stopnji;
4. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji najmanj 2000 in manjše od 5000, je ZN največ vsota 60 in 1 % tekmovalcev na osnovni stopnji nad 2000 ter SN največ 6 % tekmovalcev na osnovni stopnji;
5. kadar je število tekmovalcev na osnovni stopnji najmanj 5000, je ZN največ 90 in SN največ 300.
(2) Za tekmovanja iz slovenščine v srednji šoli – Cankarjevo tekmovanje se ZN, določen v prvem odstavku tega člena vsako posamezno leto lahko poveča za 0,15 ZN in SN za 0,15 SN.
(3) Če ima več tekmovalcev na koncu lestvice enako število točk, je dovoljeno odstopanje števila zlatih in srebrnih priznanja za največ 2 %.
30. člen 
(število dodatnih priznanj zaradi dosežkov na mednarodni ravni) 
(1) Mednarodno tekmovanje se upošteva pri številu podeljenih priznanj, če sodeluje najmanj 15 držav na regionalnem, 20 na evropskem in 40 na svetovnem tekmovanju. Pri izračunu uspešnosti se upošteva uspeh zadnjih štirih let pred objavo javnega razpisa na enakem tekmovanju. V primeru, da največ eno leto tekmovanja ni bilo v tem obdobju, se to leto ne šteje.
(2) Razporeditev držav na mednarodnem tekmovanju se določi na osnovi seštevka mestnih ocen tekmovalcev na tistem mednarodnem tekmovanju, ki je bilo v določenem letu najvišjega ranga. Države se razdeli na petine, kjer je petina definirana kot navzdol zaokrožena vrednost, ki jo dobimo pri deljenju števila sodelujočih držav s pet.
Če je Slovenija:
1. v prvi petini držav, je ZM največ 0,6 ZN in SM največ 0,6 SN;
2. v drugi petini držav, je ZM največ 0,45 ZN in SM največ 0,45 SN;
3. v tretji petini držav, je ZM največ 0,3 ZN in SM največ 0,3 SN; in
4. v četrti petini držav, je ZM največ 0,15 ZN in SM največ 0,15 SN.
VIII. OBVEZNOSTI UPRAVIČENCA 
31. člen 
(vodenje evidenc in hramba podatkov) 
(1) Upravičenec mora voditi evidenco za namen izdaje potrdil o udeležbi in dosežkih:
1. evidenca izdanih potrdil mentorjem, ki vsebuje naslednje osebne podatke: ime in priimek mentorja, ime in naslov vzgojno-izobraževalnega zavoda mentorja, število in vrsta prejetih priznanj tekmovalcev;
2. evidenca o tekmovalcih, ki vsebuje naslednje osebne podatke: ime in priimek, rojstni datum, ime in naslov vzgojno- izobraževalnega zavoda tekmovalca, rezultate tekmovalca in vrsta prejetega priznanja.
(2) Evidenco izdanih potrdil mentorjem in evidenco o tekmovalcih mora upravičenec hraniti pet let od zaključka tekmovanja.
32. člen 
(potrdila mentorjem) 
Upravičenec izda najkasneje do konca tekočega šolskega leta mentorjem potrdila o dosežkih njihovih tekmovalcev.
33. člen 
(izredne okoliščine) 
(1) Minister, pristojen za izobraževanje, lahko s sklepom odloči, da se posamezne določbe tega pravilnika, ne upoštevajo če je bilo zaradi posledic naravnih nesreč ali drugih izjemnih okoliščin, v obdobju izvajanja tekmovanja oteženo izvajanje tekmovanj.
(2) Sklep iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
IX. KONČNA DOLOČBA 
33. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za sofinanciranje šolskih tekmovanj v šolskem letu 2021/2022.
Št. 0070-4/2021
Ljubljana, dne 7. maja 2021
EVA 2021-3330-0003
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti