Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1572. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2020, stran 4420.

  
Na podlagi 29. ter 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 7., 30. in 112. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 13. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Brezovica za leto 2020 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2020 izkazuje stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu 2020 v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki obsega:
A.
Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/podskupina kontov
(v EUR)
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)
10.880.224,52
Tekoči prihodki (70+71) 
10.167.623,17
70
Davčni prihodki
8.420.310,94
700 Davki na dohodek in dobiček
7.366.602,00
703 Davki na premoženje
853.369,73
704 Domači davki na blago in storitve
200.339,21
71
Nedavčni prihodki
1.747.312,23
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.027.212,61
711 Takse in pristojbine
8.814,37
712 Globe in druge denarne kazni
123.273,34
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
43.510,38
714 Drugi nedavčni prihodki
544.501,53
72
Kapitalski prihodki
104.559,64
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
104.559,64
73
Prejete donacije
335,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
335,00
74
Transferni prihodki
607.706,71
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
533.483,55
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
74.223,16
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)
10.560.001,51
40
Tekoči odhodki
1.988.931,03
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
504.781,83
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
83.026,29
402 Izdatki za blago in storitve
1.301.939,69
403 Plačila domačih obresti
52.207,80
409 Rezerve
46.975,42
41
Tekoči transferi
4.784.248,35
410 Subvencije
491.984,95
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.014.885,62
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
310.631,77
413 Drugi tekoči domači transferi
966.746,01
42
Investicijski odhodki
3.609.642,63
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.609.642,63
43
Investicijski transferi
177.179,50
431 Investicijski transferi pravnim 
in fiz. osebam, ki niso PU
103.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
74.179,50
III. Proračunski presežek/primanjkljaj (I.-II.)
320.223,01
B.
Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
75
Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. Dana posojila in povečanje 
kapitalskih deležev (440+441+442+443)
44
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev 
(IV.-V.)
C.
Račun financiranja
VII. Zadolževanje (500)
390.000,00
50
Zadolževanje
390.000,00
500 domače zadolževanje
390.000,00
VIII. Odplačila dolga (550)
576.173,56
55
Odplačila dolga
576.173,56
550 Odplačila domačega dolga
576.173,56
IX. Sprememba stanja sredstev 
na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
134.049,45
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
–186.173,56
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)
–320.223,01
XII. Stanje sredstev na računih 
dne 31. 12. 2019
278.104,56
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Brezovica za leto 2020.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 8/21
Brezovica, dne 23. aprila 2021
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret 

AAA Zlata odličnost