Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1598. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020, stran 4449.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 17. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020.
2. člen 
Zaključni račun proračuna občine za leto 2020 izkazuje:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
v €
I. Skupaj prihodki
5.085.057,88
II. Skupaj odhodki
6.134.406,95
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.-II)
–1.049.349,07
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0,00 
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0,00 
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememba kapit. delež. (IV-V)
0,00 
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
1.090.993,00 
VIII. Odplačila dolga
294.079,02 
IX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
796.913,98 
X. Povečanje (zmanjšanje) sredstev 
na računih (III.+VI.+IX.)
–252.435,09
Stanje sredstev na računih 31. 12. preteklega leta
376.868,77
Ostanek sredstev na računih občine in KS na dan 31. 12. 2019
124.433,68
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020.
4. člen 
Ostanek sredstev na računih Občine Miren - Kostanjevica in krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2020 v višini 124.433,68 € se vključi v proračun Občine Miren - Kostanjevica za leto 2021.
5. člen 
Na dan 31. 12. 2020 znašajo sredstva proračunske rezerve 79.535,86 €.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2020 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0002/2021-1
Miren, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost