Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

Št. 4300-3/2021/7 Ob-2131/21, Stran 1107
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021–2022 
1. Naziv in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za lesarstvo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Pravne podlage:
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US; v nadaljevanju: ZJF),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 174/20),
– Proračun Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022) (Uradni list RS, št. 174/20),
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDOUP),
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11; v nadaljevanju: Uredba),
– Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 (UL L 352/1, z dne 24. 12. 2013) z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis,
– Mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT-de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I), št.: 440-1/2015/32, z dne 9. 5. 2016.
3. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je:
– doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju lesarstva;
– doseganje večje konkurenčnosti podjetij na področju lesarstva;
– podpirati izmenjavo znanja in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra.
Cilji javnega razpisa so:
– vzpostavitev in delovanje enega kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu;
– 1.000 vključitev v programe usposabljanja;
– vsaj 10 izboljšav poslovnih procesov vključenih podjetij;
– večja dodana vrednost v vključenih podjetjih;1
1 Podjetje oblikuje načrt oziroma vključi v poslovno strategijo cilj doseganje večje dodane vrednosti (na zaposlenega), za preboj v segment višjega cenovnega razreda z opredeljenimi načini …
– pripraviti 1 program usposabljanja.
Ciljna skupina so podjetja v partnerstvih, ki delujejo na področju lesarstva, njihovi zaposleni ter osebe, vključene v izobraževanje s področja lesarstva ter podjetja, ki strokovno delujejo na ciljnih vsebinskih področij projekta ter imajo ustrezna znanja in izkušnje, ki jih lahko prenesejo v lesarsko industrijo.
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi in konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge.
Podprte bodo naslednje upravičene aktivnosti:
a) vodenje projekta;
b) priprava načrta usposabljanj in uvajanja poslovnih izboljšav (programa dela), v katerem bodo definirani ključni cilji na ravni posameznega podjetja, po delovnih mestih ter poslovnih procesih v podjetjih partnerstva;
c) priprava in izvedba usposabljanj zaposlenih na podlagi načrta usposabljanja;
d) uvajanje poslovnih izboljšav v poslovanju v skladu s cilji projekta ter podjetij;
e) aktivno sodelovanje partnerjev na področju vsebin upravičenih po tem razpisu.
Po razpisu je upravičeno pridobivanje znanj z naslednjih vsebinskih področij:
– trženje in promocija,
– digitalizacija in avtomatizacija poslovanja,
– vodenje in uvajanje sprememb v podjetje, optimizacija delovnih procesov,
– razvoj/oblikovanje (dizajn) produktov in inovacije, novi materiali, zaščita IPR,
– izboljševanje specifičnih tehničnih kompetenc zaposlenih,
– zelena ekonomija ter krožno gospodarstvo.
Poleg zgoraj navedenega so upravičene tudi aktivnosti povezovanja z raziskovalci na razvoju (prenos znanja), izmenjava izkušenj med podjetji ter znanja tujih jezikov.
Nabor usposabljanj iz zgoraj navedenih vsebinskih področij se lahko smiselno dopolni tudi z drugimi razvojno naravnanimi usposabljanji glede na ugotovljene potrebe partnerstva (npr. obvladovanje CNC in drugih tehnologij, komunikacija oziroma pogajanje v tujih jezikih za ključne profile, ki komunicirajo z naročniki ali strankami v tujem jeziku ...), pri čemer je potrebna predhodna odobritev s strani ministrstva.
5. Kazalniki
Za učinkovito spremljanje projekta vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra bo ministrstvo spremljalo naslednje ključne kazalnike, ki jih mora vlagatelj predvideti v vlogi na razpis:
– število vključitev oseb v usposabljanja: vsaj 1.000;
– večja dodana vrednost lesnih izdelkov: vključena v poslovno strategijo ali načrte vsaj 10 podjetij;
– število programov usposabljanj: vsaj 1;
– število poslovnih izboljšav vključenih podjetij: vsaj 10.
6. Financiranje
Sredstva bodo zagotovljena iz proračuna Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 v skladu s proračunskimi možnostmi. Sredstva bodo zagotovljena na proračunskih postavkah Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – PP 160046 Spodbujanje lesne industrije. Okvirna višina sredstev, ki so na voljo za javni razpis, je do 600.000 EUR, s predvideno porabo do 250.000 EUR v letu 2021 in do 350.000 EUR v letu 2022.
Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z objavo spremembe javnega razpisa o spremembi sredstev v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o odobritvi sredstev. Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
Z izbranim vlagateljem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. Le-ta prevzame vlogo vodenja konzorcija in komunikacijo z ministrstvom. Stroški se povrnejo vlagatelju na podlagi odobrenega zahtevka za sofinanciranje. Vlagatelj zagotovi povračilo sredstev vsem partnerjem.
Dinamika financiranja operacije bo določena s pogodbo o financiranju med ministrstvom in izbranim vlagateljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti proračunskih sredstev.
Izplačila so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev. Če bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdani sklepi o financiranju ali skladno s pogodbo o financiranju določi novo pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. Če se izbrani vlagatelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
7. Pomoč po pravilu »de minimis«
Za partnerstva podjetij, ki bodo izbrana na osnovi tega javnega razpisa, bodo sredstva za upravičene stroške predstavljala pomoč po pravilu »de minimis«. Javni razpis se izvaja na osnovi priglašene sheme državne pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I; v nadaljevanju: shema državnih pomoči de minimis).
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči de minimis. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis, ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
8. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa.
Glede izpolnjevanja razpisnih pogojev vlagatelj in člani partnerstva/konzorcija podpišejo izjavo, s katero pod kazensko in materialno pravno odgovornostjo potrdijo izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem razpisu (izjava je del razpisne dokumentacije).
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev za kandidiranje lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila in dokazila.
Izpolnjevanje pogojev mora biti razvidno iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji sklepa o izboru operacije, se pogodba o sofinanciranju operacije ne bo sklenila, sklep o izboru operacije pa se odpravi oziroma razveljavi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije.
8.1. Splošni pogoji za prijavitelja in posamezne člane partnerstva
Splošni pogoji za prijavitelje so:
1. Prijavitelji so partnerstva oziroma konzorcij, ki vključujejo najmanj 10 mikro, malih in/ali srednje velikih panožnih podjetij (natančnejša opredelitev v poglavju Posebni pogoji za prijavitelje).
2. Član partnerstva oziroma prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom (preveri ministrstvo v evidencah).
3. Partner prijavitelja oziroma prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da partner oziroma prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge (preveri ministrstvo pri FURS).
4. Med člani partnerstva oziroma prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še niso pretekla 3 leta. Pri povratnih sredstvih pa med člani partnerstva oziroma prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva pri že sklenjenih pogodbah ni prišlo do hujših kršitev pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o poravnavi dolga (preveri ministrstvo v evidencah).
5. Član partnerstva oziroma prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, in 69/19 – odl. US, 74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US) (preverljivo v javnih evidencah: AJPES).
6. Član partnerstva oziroma prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije 651/2014/EU. (preveri ministrstvo v lastnih evidencah).
7. Glede člana partnerstva oziroma prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20). (opomba: omejitve poslovanja se preverijo na spletni strani: http://erar.si/omejitve/, zaradi problema ažurnosti evidenc se zanašamo tudi na podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev).
8. Član partnerstva oziroma prijavitelj skladno z Uredbo Komisije 1407/2013/EU ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme nanašati na sledeče izključene sektorje:
– ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 104/2000;
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov;
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči, določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev, ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. 
9. Dejanski lastniki(i) sodelujočih družb v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.) ni(so) vpleten(i) v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
10. Član partnerstva oziroma prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
11. Član partnerstva oziroma prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
12. Član partnerstva oziroma prijavitelj so se seznanili in se strinjajo z vsemi pogoji, ki so navedeni v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
13. Prijavitelj izjavlja, da vse kopije, ki so priložene k vlogi, ustrezajo originalom.
14. Prijavitelj izjavlja, da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.
8.2. Posebni pogoji za prijavitelje in člane partnerstva
Vlogo lahko odda panožno podjetje ali predstavniško telo lesarske industrije (prijavitelj), ki bo v primeru izbora kot upravičenec vodil konzorcij partnerjev in odgovarjal za izvedbo projekta v skladu s cilji in pravili.
Na javnem razpisu lahko kandidira partnerstvo, ki vključuje:
– najmanj 10 mikro, malih in/ali srednje velikih panožnih podjetij, pri čemer se za določitev velikosti uporabljajo merila, ki jih določa 55. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – Skl. US, 32/12 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21);
– panožna podjetja v okviru partnerstva, ki so v skladu z računovodskimi izkazi v evidenci AJPES v letu 2019 skupaj zaposlovala vsaj 1.000 oseb;
– le partnerje, ki izpolnjujejo vse pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, imajo ustrezno poslovno in finančno sposobnost (vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja projekta);
– le partnerje, ki so vključeni samo v eni vlogi oziroma enem partnerstvu, ki kandidira na tem javnem razpisu.
Člani partnerstva (po odobritvi sofinanciranja: upravičenci) po tem javnem razpisu so lahko:
– panožna podjetja ali samostojni podjetniki, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in:
– imajo skladno s SKD 20082 registrirano dejavnost C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali C31 Proizvodnja pohištva, ali delujejo na področju izbrane panoge, ali
2 Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 je dostopna na: http://www.stat.si/klasje/tabela.aspx?cvn=5531
– imajo izkazan skupen interes za razvoj v okviru panoge oziroma za oblikovanje verige vrednosti, in 
– so registrirana vsaj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, kar je razvidno iz uradne evidence AJPES, in 
– zaposlujejo vsaj eno osebo3;
3 V primeru, da podjetnik posameznik nima zaposlenih, mora opravljati dejavnost kot redno aktivnost.
– drugi partnerji, ki se ne upoštevajo kot panožna podjetja in so:
– pravne osebe zasebnega prava (npr. interesna združenja, zbornice, organizacije na trgu dela, zavodi, socialna podjetja ipd.). 
V primeru, da je v partnerstvo vključen neupravičen partner, se le-ta izloči, partnerstvo pa pozove k opredelitvi kako izločitev vpliva na projekt oziroma kdo bo prevzel naloge izločenega partnerja. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge.
9. Upravičeni stroški
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma članu partnerstva nastali od datuma objave razpisa v Uradnem listu RS do konca izvajanja projektnih aktivnosti (najkasneje do 31. 10. 2022) in jih bo vlagatelj oziroma projektni partner plačal do 31. 10. 2022 in jih z ustreznimi dokazili predložil do 3. 11. 2022.
Upravičeni stroški projekta so stroški (a–d):
a. plač in drugih povračil stroškov dela zaposlenih na projektu za delo do 2 zaposlitev za polni delovni čas (160 ur na posameznega zaposlenega za posamezni mesec, pri čemer kvoto ur posamezne osebe ni možno deliti na več oseb) na podlagi standardnega stroška na enoto, ki znaša 20 EUR/uro, in sicer za:
– vsebinsko vodenje projekta (npr. priprave in izvajanja načrta usposabljanj, pomoč pri diagnostiki potreb podjetij po usposabljanjih in izboljšavah, zagotavljanje kakovosti notranjih usposabljanj in svetovanj, spremljanje napredka zaposlenih …) in
– administrativno in finančno vodenje projekta (npr. poročanje, priprava poročil, finančno spremljanje, zbiranje ponudb, izvedba naročil, organizacija usposabljanj in dogodkov …);
– strokovno vodenje projekta z izvedbo usposabljanj in aktivnosti vpeljave upravičenih vsebin v vključena podjetja;
b. posredni stroški v pavšalnem znesku v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov dela;
c. stroški poti vezanih na usposabljanje kot navedeni v točki 13.c;
d. usposabljanja in svetovanja, ki vključujejo stroške usposabljanja in uvajanja vsebine usposabljanja v prakso podjetij:
– za zunanje usposabljanje/svetovanje se povrnejo stroški zunanjih storitev povezanih z organizacijo in izvedbo dogodkov oziroma kotizacij,
– za »notranje usposabljanje« in svetovanja se povrnejo stroški vključenemu partnerju na podlagi standardnega stroška na enoto (pedagoška ura), ki znaša 20 EUR/uro, na pedagoško uro izvedbe se prizna do 2 uri priprave.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so neposredno povezani s projektom, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji projekta;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene in je upravičenec dostavil dokazilo o njihovem plačilu;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– so nastali in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah.
Strošek DDV ni upravičen strošek.
Za stroške, ki so predmet sofinanciranja, partnerstvo ne sme prejeti sredstev iz drugih javnih virov financiranja. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja iz različnih javnih virov lahko ministrstvo prekine izplačevanje sredstev in odstopi od pogodbe ter zahteva vračilo vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Dokazila se predložijo v predpisani obliki ob poročanju in zahtevku za sofinanciranje.
10. Merila za izbor vlog in način dodeljevanja sredstev
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril:
Merilo
Št. točk
1. Kakovost vsebine in sodelovanje partnerjev
40
2. Sestava partnerstva
25
3. Ciljne skupine
25
4. Finančni vidik 
10
Skupaj
100
Podrobnejša opredelitev meril je v razpisni dokumentaciji.
Na seznam izbranih vlog za sofinanciranje se bodo lahko uvrstile le vloge oziroma projekti, ki bodo dosegli najmanj 60 točk.
11. Postopek izbora
Postopek izbora (odpiranje, pregled formalne popolnosti, izpolnjevanja pogojev in ocenjevanje vlog ter pregled finančnega načrta) bo vodila komisija imenovana s strani predstojnika ministrstva.
a. Pregled formalne popolnosti
Komisija bo ocenjevala le vloge, ki bodo prispele pravočasno v pravilno označeni ovojnici in:
– bodo predložene na predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije;
– bodo skladne s pogoji, določenimi v 10. točki razpisne dokumentacije in jih
– bodo predložili upravičeni vlagatelji.
Nepravilno označene oziroma prepozno dostavljene vloge bodo s sklepom zavržene.
b. Pregled izpolnjevanja pogojev
Pregled izpolnjevanja pogojev se bo izvajal za vsakega od vključenih partnerjev. Izjavo o izpolnjevanju pogojev mora podpisano in pravilno izpolnjeno oddati vsak partner vključen v partnerstvo.
Ministrstvo bo za potrebe tega javnega razpisa pridobivalo dokazila glede izpolnjevanja pogojev iz uradnih evidenc. Komisija bo preverjala izpolnjevanje pogojev s podatki iz evidenc AJPES in FURS. Vlagatelj lahko iz razloga hitrejše izvedbe postopka ustrezno dokazilo o plačilu davkov in prispevkov za vse partnerje, priloži tudi sam. Priporočljivo je, da vlagatelj na ta način preveri tudi izpolnjevanje pogojev vseh partnerjev.
V primeru dvoma glede upravičenosti katerega koli vlagatelja oziroma partnerja lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. V primeru, da posamezni partner ne izpolnjuje pogojev, se partner izključi iz obravnave vloge.
Če se oceni, da vloga ni skladna s predmetom, namenom in cilji javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne.
c. Ocenjevanje vlog
Komisija bo ocenila vloge glede na merila, določena v 10. točki javnega razpisa in natančneje opisane v 15. točki razpisne dokumentacije.
Prag števila točk, nad katerim je lahko odobreno sofinanciranje, je 60 točk ali več. V nobenem primeru vloga vlagatelja, ki je pridobila manj kot 60 točk, ne more pridobiti sofinanciranja.
Strokovna komisija bo na osnovi rezultatov ocenjevanja po merilih na ravni javnega razpisa oblikovala predlog prejemnika sredstev. Izbrana bo največ ena vloga, ki bo po merilih za točkovanje vlog ocenjena z največ točkami.
V primeru, da več vlagateljev doseže enako število točk, se o izboru projekta odloči glede na število točk, doseženih v posameznih kriterijih po naslednjem vrstnem redu:
– 2.2 Število mikro, malih ali srednjih (MMS) panožnih podjetij v partnerstvu v skladu s 55. členom Zakona o gospodarskih družbah;
– 3.2. Načrtovano število vključitev v podjetjih partnerstva in
– 4.1 Znesek vrednosti projekta glede na število vključitev v usposabljanja.
Če število točk ostane enako, se izvede primerjava absolutnih vrednosti (npr. številka odstotkov ali podjetij) v posameznih kriterijih navedenih v prejšnjem odstavku, v istem vrstnem redu. Izbran je vlagatelj, ki ima višjo absolutno vrednost v navedenem vrstnem redu.
d. Pregled finančnega načrta
V primeru, da bo vlagatelj v vlogi navedel tudi stroške, ki niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu, bo komisija ustrezno znižala višino sofinanciranja ter vlagatelju predlagala nižji znesek sofinanciranja od zaprošenega. Če se vlagatelj s predlaganim znižanjem ne bo strinjal, se šteje, da odstopa od vloge. Komisija lahko pozove vlagatelje k ponovnem pregledu upravičenih stroškov oziroma k redukciji stroškov, ki so po mnenju ocenjevalcev previsoko ali nerealno ocenjeni.
e. Dodelitev sredstev
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo na predlog komisije s sklepom o izbiri odločil predstojnik ministrstva. Prejemnik sredstev bo pozvan k podpisu pogodbe. V kolikor se v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
12. Način prijave
– Vlagatelj odda vlogo v imenu celotnega partnerstva.
– Partnerji s podpisom izjave izrazijo zavezujočo namero sodelovanja, v primeru, da bo projekt izbran za sofinanciranje.
– Oddaja vloge pomeni, da se partnerstvo strinja s pogoji javnega razpisa in z merili za ocenjevanje.
– Vloge morajo biti poslane na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, do v razpisu predvidenega roka.
Rok za oddajo vloge je 7. 6. 2021. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se kot pravočasna upošteva oddaja do vključno 23:59 ure na dan roka. Če vloga ni poslana priporočeno, se kot datum oddaje vloge šteje dan prejema vloge na ministrstvo. Vloge, ki bodo prispele po tem roku ali bodo poslane na napačen naslov, se štejejo kot prepozne in bodo vrnjene vlagatelju. Vloge se lahko vložijo tudi osebno v glavni pisarni ministrstva vsak delovni dan v času uradnih ur (od 9. do 15. ure, v petek do 14. ure), najkasneje do roka za oddajo vloge.
a. Formalno popolna vloga
Predložena vloga mora biti v zaprtem ovitku, ovitek pa mora biti označen z navedbo javnega razpisa. Neustrezno označena vloga se s sklepom zavrže.
Formalno popolno vlogo sestavljajo ustrezno izpolnjeni obrazci in priloge, podpisani s strani zakonitih zastopnikov in žigosani (razen, če pravni subjekt ne posluje z žigom, kar je potrebno navesti na mestu, kjer je predviden žig):
– Obrazec št. 1: Vloga (del razpisne dokumentacije),
– Obrazec št. 2: Finančni načrt in
– Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter nameri k sodelovanju v partnerstvu (del razpisne dokumentacije).
Vloga mora biti oddana v papirni obliki na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke.
Vlogo in finančni načrt je potrebno posredovati tudi v elektronski obliki na podatkovnem nosilcu (CD ROM, DVD ali USB ključ). Obrazec št. 3: Izjavo partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter izjavo o partnerstvu mora oddati vsak partner (vključno z vlagateljem), upošteva se tudi skenirana verzija.
b. Označba ovitka
Vloge morajo biti oddane v zaprtem ovitku z vidno oznako: »Ne odpiraj – Vloga na JR KOCLES 3.0«. Vloge naj bodo označene s polnim nazivom in naslovom vlagatelja.
13. Odpiranje vlog in obveščanje vlagateljev o rezultatih javnega razpisa
Odpiranje vlog bo potekalo na sedežu ministrstva, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v roku petih delovnih dni od poteka roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog bo vodila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje predstojnik ministrstva. Odpiranje vlog ni javno.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice z vlogami, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
Razpisna komisija bo v roku 8 dni od odprtja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva. Vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev vlog in v določenem roku, bodo zavržene, razen, če se bo nepopolnost vloge nanašala na dopolnitev vloge s podatki o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila.
Vlagatelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– višine zaprošenih sredstev,
– dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev vloge glede na preostale prejete vloge v okviru tega javnega razpisa.
Vlagatelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vsi vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Na podlagi predloga komisije bo predstojnik ministrstva izdal sklep izbranemu in neizbranim vlagateljem.
Z izbranim vlagateljem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. V primeru, da se vlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
14. Pravno sredstvo
Zoper sklep je dovoljen upravni spor. Tožbo je potrebno vložiti v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa. Tožba se vloži neposredno pri pristojnem Upravnem sodišču Republike Slovenije, glede na sedež prijavitelja ali pa se mu pošlje po pošti, pri čemer se šteje, da je bila tožba vložena tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto oziroma, ko je bila neposredno vložena na sodišču. Tožba se vloži v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je treba priložiti upravni akt, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranim vlagateljem.
15. Informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo
Celotno razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani vlagatelji v razpisnem roku pridobijo na spletni https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/javne-objave/ ali na e-naslovu: gp.mgrt@gov.si s pripisom KOCLES3.0.
Najpogostejša vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani razpisa ministrstva. Objavljeni odgovori na vprašanja so del razpisne dokumentacije.
Celotna razpisna dokumentacija vsebuje:
– Javni razpis
– Razpisno dokumentacijo
– Obrazec št. 1: Prijavni obrazec
– Obrazec št. 2: Finančni načrt
– Obrazec št. 3: Izjava partnerjev o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev ter izjava o partnerstvu
– Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta
– Priloga št. 2: Vzorec partnerskega sporazuma
– Pogosta vprašanja.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost