Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1634. Odlok o rebalansu I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021, stran 4493.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 17. redni seji dne 13. 5. 2021 sprejel
O D L O K 
o rebalansu I proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2021 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni 2. člen Odloka o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2021 (Uradni list RS, št. 197/20) in se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
7.926.134
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
6.951.961
70
DAVČNI PRIHODKI
5.193.117
700 Davki na dohodek in dobiček
4.384.362
703 Davki na premoženje
709.077
704 Domači davki na blago in storitve
99.678
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.758.844
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
854.944
711 Takse in pristojbine
3.500
712 Denarne kazni
122.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
44.000
714 Drugi nedavčni prihodki
734.400
72
KAPITALSKI PRIHODKI
241.316
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
120.501
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
120.815
74
TRANSFERNI PRIHODKI
732.858
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
683.664
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
49.194
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
9.263.404
40
TEKOČI ODHODKI
3.149.382
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
619.733
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
98.146
402 Izdatki za blago in storitev
2.431.503
41
TEKOČI TRANSFERI
3.100.668
410 Subvencije
390.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
647.837
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
491.162
413 Drugi tekoči domači transferi
1.571.669
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.840.560
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.840.560
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
172.794
431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. upor.
76.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
96.794
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ)
–1.337.270
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
27.958
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–27.958
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
628.800
50
ZADOLŽEVANJE
628.800
500 Domače zadolževanje
628.800
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
52.371
55
ODPLAČILO DOLGA
52.371
550 Odplačilo domačega dolga
52.371
IX.
POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–788.799
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
576.429
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.) 
1.337.270
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRET. LETA NA DAN 31. 12.
788.799
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske uporabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na krajevno običajen način na sedežu občine in na sedežih krajevnih skupnosti v občini.«
2. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
S tem odlokom se spremeni 10. člen Odloka o proračunu za leto 2021 in se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina z rebalansom proračuna za leto 2021 načrtuje zadolžiti do zneska 628.800 EUR.«
3. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0005/2021-4
Kanal ob Soči, dne 13. maja 2021
Županja 
Občine Kanal ob Soči 
Tina Gerbec 

AAA Zlata odličnost