Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

Št. 1-DIR/2021-175 Ob-2106/21, Stran 1133
Na podlagi določil 32.–36. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 25/02, 34/02, 12/05, 4/18, 65/19) in 39., 40. in 41. člena Statuta ZD, Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah razpisuje naslednje vodstveno delovno mesto
direktor zdravstvenega doma (m/ž),
šifra delovnega mesta: B017334 
Za direktorja ZD (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega 3 leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da je državljan RS,
– da obvlada slovenski jezik,
– da predloži program dela in razvoja zavoda in opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega,
– da predloži potrdilo o nekaznovanosti.
Prijava mora vsebovati kratek življenjepis z navedbo tudi drugih znanj in veščin, ki jih ima kandidat pridobljene ter vsa dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Mandatna doba traja 4 leta.
Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev je 20 dni po objavi. Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo prispele do 3. 6. 2021 oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje z datumom 3. 6. 2021 na naslov: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah. Na ovojnici naj kandidati navedejo, na katero razpisano delovno mesto se prijavljajo s pripisom »Ne odpiraj – za razpisno komisijo«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po objavi tega razpisa.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah 

AAA Zlata odličnost